Povračilo stroškov garancijskega popravila na podlagi DDV – kako poravnati?

Davek Na Storitve

Vsi zneski, ki jih podjetniki zaračunavajo izvajalcem, niso predmet davka na blago in storitve. Na primer pogodbene kazni in odškodnine praviloma niso predmet DDV, če gre za povračilo škode (nepravilno opravljanje storitev ali napake na blagu). Takšne dejavnosti se ne štejejo za opravljanje storitev ali dobavo blaga. Kako torej obračunati povračilo stroškov garancijskega popravila na podlagi DDV?

Vračilo DDV stroškov garancijskega popravila – ali ga je treba obdavčiti?

Opravljanje poslov na področju prodaje blaga ali storitev materialne narave pogosto vključuje potrebo po odpravljanju napak v okviru garancije in garancijskih popravil. Ali je zaračunavanje dobavitelju za odpravo napak predmet DDV? Odgovor na to vprašanje je odvisen od odnosa dobavitelja blaga/storitev do reklamacije/garancijskega zahtevka. Zato razmislimo o možnih primerih in jih analiziramo s primerom.

Primer 1.

Podjetje A izvaja arhitekturne storitve in naroča materiale in storitve pri B, ki je neodvisni dobavitelj. Obe stranki v transakciji sta aktivni zavezanci za DDV. Pogodba vsebuje določila o odgovornosti po garanciji in garanciji. V skladu s podpisano pogodbo se v primeru razkritja tehničnih napak ali nepravilne izvedbe naročila podjetje B zavezuje, da bo napake nemudoma odpravilo na podlagi reklamacije podjetja A. Če podjetje B ne začne odpravljati napake ali je ne odpravi v predpisanem roku, ima podjetje A pravico, da se popravila loti samo ali pa ga naroči drugemu podjetju. Pogodba določa, da stroške odprave napak zaradi garancijskih popravil ali zamenjave materialov, ki ne ustrezajo tehničnim zahtevam, določenim v naročilu, krije v obeh primerih podjetje B.

Predmet naših premislekov je odprava napak s strani podjetja A samostojno oziroma prenos navodil za njihovo odpravo na podjetje C, ki je samostojni ponudnik storitev ali materiala. Na podlagi DDV sta možna dva scenarija:
1) Podjetje B ne bo odgovorilo na reklamacijo/garancijo, ki jo je predložilo podjetje A, ali bo izpodbijalo svojo odgovornost za napako. Zato bo podjetje A napako odpravilo samostojno, nato pa uveljavljalo stroške popravila podjetja B.

2) Podjetje B se bo na obvestilo odzvalo in priznalo svojo odgovornost za napako, vendar bo po dogovoru s podjetjem A podjetje A poskrbelo za odpravo napake samostojno, seveda na stroške podjetja B.

V prvem primeru tako pomanjkanje odziva podjetja B na prejeto reklamacijo/garancijski list kot tudi zanikanje odgovornosti, zaradi česar mora podjetje A samostojno odpraviti napako ali naročiti to dejavnost drugemu podjetju. , nato pa družbi B zaračunava stroške popravila, ne povzroči davčne obveznosti na zemljišču z DDV. Z medsebojnim opravljanjem storitev se ne ukvarjamo, ker je namen popravila odpraviti posledice nezanesljive izvedbe pogodbe s strani podjetja B, povračilo stroškov pa je kompenzacijsko, ni predmet obdavčitve blaga in storitev. Takšna dejavnost ne bi smela biti dokumentirana na podlagi računa.

V drugem primeru bodimo pozorni na dejstvo, da podjetje B ne dvomi v svojo odgovornost za napako in naloži podjetju A, naj jo odpravi, pri čemer se zavezuje, da bo kril stroške popravila. Ne gre za odškodnino, saj je sklenjena nova pogodba, kar posledično pomeni, da je treba povračilo stroškov garancijskega popravila po DDV obravnavati kot opravljanje storitev in prikazati na računu z DDV.

Povračilo stroškov garancijskega popravila na podlagi DDV - individualna interpretacija

Podobno stališče je bilo predstavljeno v individualni interpretaciji direktorja Davčne zbornice v Katovicah z dne 14. aprila 2015 (IBPP2 / 4512-75 / 15 / IK).

Vloga za razlago določb davčne zakonodaje, ki se nanašajo na davek na blago in storitve v okviru obdavčitve dejanj za odpravo napak po garanciji in garanciji, velja za podjetje, ki je proizvajalec kotlov in naprav za varstvo okolja za elektroindustrija in izvajalec agregatov. Družba pri izvajanju pogodb uporablja blago in storitve podizvajalcev, ki se s sklenjeno pogodbo zavezujejo, da bodo nemudoma in na lastne stroške odpravili napake ali zamenjali pomanjkljive elemente predmeta pogodbe z novimi. Če dobavitelj/izvajalec storitev ne začne odpravljati napak ali napake ne odpravi v tehnično možnem roku, ki ga določi podjetje, lahko podjetje napako odpravi samo ali jo da odstraniti, na stroške in tveganje dobavitelja/storitve. ponudnika.

Predmet razlage je bilo naslednje vprašanje:
V opisanih situacijah je treba povrnitev stroškov s strani podjetja v zvezi z odpravo napak na predmetu pogodbe obravnavati kot plačilo za dejavnost, ki je predmet obdavčitve blaga in storitev, dokumentirano z računom??”

V opisanem primeru je bilo ugotovljeno:

„(…) v primeru, ko prijavitelj od dobavitelja/izvajalca storitev zahteva, da svojemu izvajalcu povrne povračilo stroškov, ki so posledica potrebe po popravilu samega sebe ali da pooblasti tretjo osebo za izvedbo tega popravila, ker se dobavitelj/izvajalec storitev ne odzove na pritožbo ali dvomi o njegovi odgovornosti, obdavčljiva dejavnost ne bo potekala, ne bo vzajemne koristi. Zgoraj navedeno povračilo stroškov bo nadomestilo (odškodnina) za prijavitelja kot prejemnika storitev/blaga za blago ali storitev z napako in zato presega obseg obdavčitve (...)”.

„(...) ko se dobavitelj/izvajalec storitev odzove na reklamacijo/obvestilo o garanciji, pri čemer se ne sprašuje o svoji odgovornosti za napako, ampak se z vlagateljem strinja, da bo vlagatelj napako odstranil na njegove stroške, bo vlagatelj opravljal storitve dobavitelju/izvajalcu storitev. V tej situaciji odškodnine ni. Dobavitelj/izvajalec storitve kot naročnik postane prejemnik storitve, ki sestoji iz odprave napake na njegove stroške s strani vlagatelja ali drugega podizvajalca. Izvedba bo opravljena na podlagi civilnopravne pogodbe, zato se zneski, ki jih prejme vlagatelj, štejejo za plačilo na ta račun. 5 Zakona o davku na dodano vrednost, bo to dejavnost, ki je predmet tega davka, kar mora biti dokumentirano z računom (...)”.

Če povzamemo, bo povračilo stroškov garancijskega popravila po DDV obdavčeno, če se dobavitelj odloči, da je odgovoren za napako storitve ali prodanega blaga in krije stroške njenega popravila s strani kupca, in če se prodajalec ne odzove. na reklamacijo, ter povračilo stroškov popravila, ki jih ima kupec.Nakup okvarjenega artikla bo opravljen po njegovih opominih, ta transakcija ne bo predmet DDV.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!