Bolniške in obračunske izjave zaposlenega

Service.

Zavezanci morajo vsak mesec poravnati prispevke ZUS. V ta namen morajo izdelati izjave o poravnavi. Med njimi ločimo glavno obliko ZUS DRA in osebne oblike - ZUS RCA, ZUS RZA in ZUS RSA. Kako v prijavah prikazati bolniško odsotnost zbolelega zaposlenega?

Izjave o poravnavi

Vsakokrat, vsak mesec, je dolžnost zavezancev za prispevke, da na Zavod za socialno zavarovanje oddajo obračunsko izjavo. Plačniki imajo čas za to:

 • do 5. dne naslednjega meseca - to velja za proračunske enote in obrate ter pomožne kmetije,
 • do 10. dne naslednjega meseca - to je čas za fizične osebe, ki plačujejo prispevke samo zase,
 • do 15. v naslednjem mesecu - drugi plačniki.

Med poravnalnimi dokumenti, ki jih je treba predložiti na ZUS, ločimo ZUS DRA. To je mesečna izjava, ki se uporablja za obračun vseh prispevkov in dajatev, plačanih v določenem mesecu. ZUS DRA priložite osebna poročila:

 • ZUS RCA - to poročilo prikazuje zapadle prispevke ter izplačana socialna in zdravstveno zavarovanje. To poročilo zadeva zaposlene, ki so zavarovani v polnem socialnem zavarovanju.
 • ZUS RZA - v to poročilo so vključeni prispevki, če je delavec zavarovan le za zdravstveno zavarovanje.
 • ZUS RSA - to je poročilo, ki se priloži izjavi ZUS DRA le, ko zaposleni prejemajo nadomestila ali pride do prekinitve plačevanja prispevkov, na primer bolniške ali neplačane odsotnosti zaposlenega.

Če zavezanec vodi samostojno podjetje in ne zaposluje zaposlenih, se mora prijaviti le na ZUS DRA, brez osebnih prijav.

Bolniška odsotnost zaposlenega

Delavec, ki je v koledarskem letu na bolniški odsotnosti prvih 33 dni, prejema bolniško nadomestilo od delodajalca (prvih 14 dni za osebe, starejše od 50 let). Po tem času, če je še vedno bolan, prejema bolniško nadomestilo pri delodajalcu ali pri Zavodu za socialno zavarovanje (ZUS), če delodajalec ni izplačevalec nadomestila.

Bolniška odsotnost zaposlenega in prispevki ZUS

Obveznost delodajalca je, da ZUS plača prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje na zaposlenega. Izračunajo se na podlagi ocene, to je dohodka zaposlenega. Pri določanju osnove za obračun socialnih prispevkov se bolniška in nadomestila ne upoštevajo (2.i odstavek 18. člena), prvi odstavek 20. člena Zakona o sistemu socialnega zavarovanja). Plačilo in bolniški dodatek tudi nista osnova za obračun prispevkov za FP in FGŚP. Po drugi strani pa je nadomestilo zaradi bolezni osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje (81.1. zakona, zdravstvene storitve, financirane iz javnih sredstev).

Bolniška je vključena v osnovo za obračun zdravstvenega zavarovanja.

Bolniška odsotnost zaposlenega v obračunski izjavi

Bolniška odsotnost delavca mora biti prikazana v imenskem poročilu ZUS RSA, ki je priložena obračunski izjavi ZUS DRA, ker je čas bolezni prekinitev plačevanja zavarovalnih premij.

Bolniško nadomestilo (za prvih 33 oziroma 14 dni bolezni) je prikazano v poročilu ZUS RSA:

 • vnesite "331" kot kodo ugodnosti/odmora,

 • vnesti je treba tudi število dni ugodnosti in

 • znesek bolniške, izplačane delavcu.

Bolniška nadomestila je prikazana tudi v poročilu ZUS RSA:

 • bolniško nadomestilo, ki ga plača delodajalec, ki je plačnik:

  • vnesite "313" kot kodo storitve/prekinitve,

  • vnesite število dni ugodnosti in

  • znesek nadomestila za bolezen, izplačano zaposlenemu;

 • bolniško nadomestilo, ki ga plača ZUS:

  • vnesite "313" kot kodo storitve/prekinitve,

  • števila dni ugodnosti se ne vnese in

  • v polje »znesek« vnesite »0,00« ali pustite polje prazno.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Če bolniško nadomestilo izplačuje ZUS, je treba osebno poročilo ZUS RSA predložiti za mesec, v katerem je delavec na bolniški, ne glede na to, ali je delavec že prejemal nadomestilo od ZUS. Bolniško ali bolniško nadomestilo, ki ga izplača delodajalec, je treba vključiti v poročilo ZUS RSA za mesec, v katerem je delavec prejemal nadomestilo. Ker se prispevek za zdravstveno zavarovanje odšteje od bolniške, ga je treba vključiti v poročilo ZUS RCA.

Če je delavec v določenem mesecu prejel tako plačilo za delovni čas kot bolniško, je treba bolniško odsotnost vključiti v poročilo ZUS RSA. Po drugi strani pa mora poročilo ZUS RCA vsebovati prispevke za socialno varnost, obračunane samo na podlagi prejemka za delovni čas, in prispevka za zdravstveno zavarovanje, izračunanega na podlagi vsote prejemkov za delovni čas in nadomestila za bolezen.

Zaposlenega, ki je prejel bolniško v določenem mesecu, je treba navesti v dveh osebnih poročilih - ZUS RCA in ZUS RSA (od bolniške se obračuna premija zdravstvenega zavarovanja, ki mora biti prikazana v poročilu ZUS RCA). Dve osebni prijavi je treba poslati tudi, ko sta v enem mesecu izplačana bolniška in bolniška nadomestilo. Če je delavec v določenem mesecu prejemal le bolniško, se zanj pripravi samo poročilo ZUS RSA.

Bolniška odsotnost delavca, ki je v čakalni dobi in obračunske izjave

Lahko se zgodi, da zaposleni, ki je v t.i čakalna doba bo šla na odpuščanje. Vendar takrat delavec ni upravičen do bolniške. Prekinitev plačevanja prispevkov delavcem v čakalni dobi je treba navesti v poročilu ZUS RSA s šifro »151«.

Primer 1.

Monika je od avgusta na bolniški. 18. septembra se je vrnila na delo. Za obdobje od 1. do 10. septembra je prejemala bolniško nadomestilo, za čas od 11. do 17. septembra pa bolniško nadomestilo, ki ga je izplačal delodajalec. Plača za september je bila izplačana 10. oktobra. Poravnalni izjavi ZUS DRA za oktober je treba priložiti:

 • osebno poročilo Zavoda za socialno zavarovanje (ZUS) z navedenimi prispevki:

  • za socialno zavarovanje FP in FGŚP obračunana na podlagi prejemka za delovni čas;

  • za zdravstveno zavarovanje, izračunano na podlagi vsote prejemkov za delovni čas in nadomestila za bolezen;

 • osebno poročilo Zavoda za socialno zavarovanje (ZUS) s šifro »331« za obdobje od 1. 9. do 10. 9. in višino bolniške;

 • osebno poročilo ZUS RSA s šifro »313« za obdobje od 11. septembra do 17. septembra in višino izplačane bolniške.

Primer 2.

Gospod Wojciech je bil ves julij na bolniški. Za čas od 1. julija do 3. julija je prejemal bolniško 10. avgusta. Po drugi strani pa mu je ZUS za obdobje od 4. do 31. julija izplačal bolniško nadomestilo.

V poročilu ZUS RSA za avgust naj se bolniška g. Wojciecha vključi s šifro »331«, obdobjem in višino plačila. Poleg tega je treba za avgust za g. Wojciecha izpolniti poročilo ZUS RCA z zneskom prispevka za zdravstveno zavarovanje, obračunanim na bolniško.

Po drugi strani pa je treba bolniško nadomestilo, ker ga je izplačal ZUS, vpisati v poročilo ZUS RSA za julij s šifro »313« in obdobjem nadomestila. Polje »znesek« lahko pustite prazno ali vnesete »0,00«.