Spremembe v pavšalnem delu 2 - kaj je novega za davkoplačevalce?

Davek Na Storitve

Leto 2019 je eno izmed let z največ davčnimi spremembami. Nekatere spremembe davkoplačevalcem nalagajo nove obveznosti. Drugi del sprememb ponuja poenostavitve in olajšave tako pri davkih kot pri opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca v zvezi z davčnim uradom. Zato se splača spoznati davčne spremembe, ki malim zavezancem pogosto povzročajo številne težave. Preverite, kakšne spremembe se v povprečju dogajajo v letu 2019!

Spremembe pavšalnega zneska - roki za izbiro pavšalnega zneska kot oblike obdavčitve

V spremenjeni čl. 9 Zakona o pavšalnem davku od dohodkov, v nadaljnjem besedilu: Zakon o pavšalnem davku, zavezanci, ki se odločijo za pavšalni davek kot obliko obdavčitve dejavnosti, predložijo pisno izjavo o izbiri za dano davčno leto na naslov pristojni vodja davčnega urada glede na kraj stalnega prebivališča zavezanca (v primeru podedovanega podjetja - glede na zadnje prebivališče pokojnega podjetnika):

 1. do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so dosegli prvi dohodek na tem računu v davčnem letu,

 2. oziroma do konca davčnega leta, če je bil prvi tak dohodek dosežen decembra davčnega leta.

Poleg zgoraj omenjene spremembe pavšala, če zavezanec odstopi od pavšalnega zneska ali izbere pavšalni davek, se bo ena ali druga možnost uveljavila v istih (zgoraj) datumih, v katerih izbere pavšal. kot oblika obdavčitve podjetij.

Tudi v zgoraj navedenih rokih lahko zavezanec poda pisno izjavo pristojnemu vodji davčnega urada o odstopu od te oblike obdavčitve in izbiri pavšalnega davka.

Ko je izbran, pavšalni znesek kot oblika obdavčitve podjetij velja tudi za naslednja leta.

Odstop zavezanca od pavšalnega zneska in izbiro druge oblike obdavčitve se lahko opravi s pisnimi izjavami ali s posodobitvijo aplikacije CEIDG.

Prihodki podjetja se zmanjšujejo

Še konec leta 2018. Zakon o pavšalnem znesku uvaja možnost pavšalne obdavčitve podjetja pri dedovanju.

V dediščino podjetja spadajo opredmetena in neopredmetena sredstva za opravljanje poslov s strani podjetnika, ki so ob njegovi smrti premoženje podjetnika.

Če je bila v času smrti podjetnika ta dejavnost v celoti last podjetnika in njegovega zakonca, je podjetje podedovalo celotno podjetje.

Ljudje kot:

 1. zakonca podjetnika, ki je upravičen do dediščine v podjetju, oz

 2. zakoniti dedič podjetnika, oz

 3. podjetnikov oporočni dedič ali izterjevalec, ki je v skladu z razpisano oporoko upravičen do deleža v podjetju v zapuščini.

- lahko opravlja dejavnosti, potrebne za ohranjanje premoženja ali možnosti vodenja podjetja v dedovanju, ki sestoji zlasti v izpolnjevanju zapadlih terjatev ali sprejemanju terjatev, ki izhajajo iz obveznosti podjetnika v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ki so nastale pred njegovo smrtjo in odsvojitvijo opredmetenega toka. sredstva.

Kupec podedovanega podjetja je lahko tudi t.i dedni upravitelj, ki je bil ustanovljen:

 1. v času od smrti podjetnika do dneva ustanovitve uprave dedovanja, če pa nasledstvena uprava ni ustanovljena - do izteka pravice do imenovanja upravitelja dedovanja,

 2. ali prenehanje pravice do imenovanja dednega upravitelja.

Podjetja v propadanju, ki pridobivajo prihodke iz nekmetijske gospodarske dejavnosti, lahko kot obliko obdavčitve te dejavnosti uporabijo pavšalni znesek v obliki:

 1. pavšalni znesek za evidentirane prihodke,

 2. davčna kartica.

Podedovano podjetje ni pravna oseba, zato je davčni zavezanec iz naslova svojih prihodkov v obdobju od odprtja dediščine do dneva izteka:

 1. nasledstveni odbor oz

 2. pravico do imenovanja upravitelja dedovanja, če uprava dedovanja ni ustanovljena in je pooblaščena oseba, to je zakonec podjetnika ali zakoniti ali oporočni dedič, obvestila vodjo davčnega urada o nadaljevanju vodenja tega podjetja.

Oseba oziroma upravnik naslednik, ki vodi podjetje v zapuščini, je dolžan na dan odprtja zapuščine pripraviti fizični popis.

Zanimiv podatek je pristojnost davčnega urada za takšno podjetje, saj je davčni urad, pristojen za pavšalno obdavčitev za podedovano podjetje, davčni urad, pristojen za pokojnega podjetnika.

Spremembe pavšalnega zneska in izjava o obdavčitvi vseh dohodkov enega od zakoncev

V skladu s čl. 12 sek. 5. Zakona o pavšalni davku od dohodkov se dohodek iz udeležbe v družbi za vsakega zavezanca določi sorazmerno z njegovo pravico do udeležbe pri dobičku. Če ni dokazov o nasprotnem, se domneva, da so pravice do udeležbe pri dobičku enake.

Vendar pa v skladu s čl. 12 sek. 5a zakona o pavšalnem znesku je določba odst. 5 se smiselno uporablja v primeru pridobivanja prihodkov iz drugih virov v okviru skupne lastnine, skupne lastnine, skupne rabe poljščin, vzreje ali vzreje ali v okviru skupnega podjetja. To pravilo velja tudi za zakonce, med katerimi je skupno premoženje in imata dohodek iz zasebnega najema, razen če eden od njiju predloži pisno izjavo o obdavčitvi celotnega dohodka.

V zvezi s spremembo čl. 12 sek. 7 Zakona o pavšalnem znesku je treba navedeno izjavo predložiti pristojnemu vodji davčnega urada do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil v davčnem letu v zvezi s tem prejet prvi dohodek, oz. konec davčnega leta, če je bil prvi tak dohodek dosežen decembra proračunskega leta.

Pri tem je treba poudariti, da izbira davčnega načela, ki je vključena v predloženo izjavo o obdavčitvi vseh prihodkov enega od zakoncev, velja tudi za naslednja leta. Izjema od tega pravila je situacija, ko zakonca do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je prejel prvi dohodek v davčnem letu, predložita pisno obvestilo o odstopu od obdavčitve vseh dohodkov enega od zakoncev, ali do konca davčnega leta, če je bil prvi tak dohodek prejet v decembru davčnega leta v rokah pristojnega vodje davčnega urada.

Izjavo in obvestilo lahko podpiše eden od zakoncev, ker se bo obravnavalo, kot da je zakonec pooblastil svojega zakonca, da predloži izjavo, obvestilo v imenu obeh.