Delovno dovoljenje na Poljskem – obveznost obveščanja in preklic odločbe

Service.

Ko zaposluje delavca izven Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Velike Britanije ali Švice, se mora podjetnik spomniti na določene obveznosti, ki so mu naložene. Ne gre le za vprašanje pridobitve delovnega dovoljenja, ampak tudi za nekatere obveznosti obveščanja, o potrebi obveščanja v času trajanja delovnega dovoljenja. Kakšne so obveznosti delodajalca, ko je mogoče pričakovati razveljavitev odločbe o pooblastilu za delo tujca? Kako do delovnega dovoljenja? Odgovor spodaj.

Delovno dovoljenje

V skladu s čl. 10 zakona z dne 20. aprila 2004 o spodbujanju zaposlovanja in institucijah trga dela naloge vojvode na področju politike trga dela vključujejo nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih opravljajo vojvodski maršal ali starešina, vojvodski ali okrajni uradi za delo in drugi subjekti ( v nadaljnjem besedilu nadzorovane enote), zlasti glede:

1. način opravljanja storitev trga dela iz čl. 35;
1a. subjekti, ki jim je bila podeljena akreditacija, izpolnjujejo obveznosti po zakonu in pogodbi o akreditaciji;
2. izpolnjevanje kvalifikacijskih pogojev za direktorje in delavce zavodov za delo;
3. skladnost z načeli in načinom porabe sredstev Sklada dela;
4. pravilnost naročanja izvajanja nalog in storitev trga dela oziroma naročila aktivacijskih ukrepov;
5. nadzor nad izvajanjem drugih nalog, ki izhajajo iz zakona, ki jih opravlja lokalna uprava ali drugi subjekti.

Tujec ima praviloma pravico do dela na ozemlju Republike Poljske. Natančen seznam oseb, ki so upravičene do dela, in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, so vključeni v čl. 87 Zakona z dne 20. aprila 2004 o spodbujanju zaposlovanja in institucijah trga dela.

Delovno dovoljenje se izda na zahtevo subjekta, ki zaupa opravljanje dela tujcu.

Vloga za delovno dovoljenje vključuje:

1.podatki o subjektu, ki zaupa opravljanje dela tujcu oziroma uporabniku delodajalcu oziroma subjektu, pri katerem je delavec napoten:

 1. ime ali ime (imena) in priimek,
 2. naslov sedeža ali prebivališča,
 3. telefonsko številko in številko faksa ali e-poštni naslov poslovne narave,
 4. ime registra, pristojnega za opravljanje poslovne ali statutarne dejavnosti, in številko vpisa v register - v primeru subjekta, ki opravlja poslovno ali statutarno dejavnost, ali naziv, serijo, številko, datum izdaje in rok veljavnosti identitete dokument in naziv organa, ki je to listino izdal - če fizična oseba ne opravlja poslovne dejavnosti,
 5. identifikacijski številki NIP in REGON - v primeru subjekta, ki opravlja dejavnost - ali številka PESEL v primeru fizične osebe,
 6. vpisna številka v registru subjektov, ki vodijo zavode za zaposlovanje - če subjekt zaupa opravljanje dela tujcu, ki vodi zavod za zaposlovanje, ki opravlja storitve začasnega dela,
 7. simbol PKD in opis dejavnosti v zvezi z vlogo za delovno dovoljenje,
 8. število oseb, ki opravljajo delo pri subjektu, ki delo zaupa tujcu, vključno z osebami, ki so zaposlene pri tem subjektu,
 9. izjavo, dano pod kazensko odgovornostjo, ali so okoliščine iz čl. 88j odstavek.1 točke 3-7 (vlagatelj je dolžan vključiti klavzulo: »Za lažno izjavo sem seznanjen s kazensko odgovornostjo«; ta klavzula nadomešča navodilo organa o kazenski odgovornosti za dajanje lažnih navedb);

2.osebni podatki tujca:

 1. ime (imena) in priimek,
 2. seks,
 3. datum rojstva,
 4. državljanstvo,
 5. ime, serijo, številko, datum izdaje in datum poteka veljavnosti potne listine;

3.podatki o zaposlitvi, ki je ponujena tujcu:

 1. obdobje ali obdobja dela, označena z datumi,
 2. položaj ali vrsto opravljenega dela,
 3. kraj dela,
 4. pravna podlaga za opravljanje dela,
 5. delovni čas ali pričakovano število delovnih ur na mesec ali teden,
 6. znesek plačila, določen z urno ali mesečno postavko,
 7. obseg osnovnih dolžnosti v zvezi s zaupanjem dela tujcu.

Delovno dovoljenje se izda za določen čas, največ 3 leta, in se lahko podaljša.

Delovno dovoljenje izda vojvoda za določenega tujca. Določa subjekt, ki tujcu zaupa opravljanje dela, položaj oziroma vrsto dela, ki ga opravlja tujec, najnižjo mesečno plačo tujca na določenem delovnem mestu, delovni čas ali število delovnih ur na teden ali mesec, vrsta pogodbe, ki je podlaga za opravljanje dela, in rok veljavnosti dovoljenja.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Informacijske obveznosti podjetnika, ki zaposluje tujca

Subjekt, ki tujcu zaupa opravljanje dela, pisno obvesti vojvodo, ki je izdal delovno dovoljenje, v 7 dneh o naslednjih okoliščinah:

 1. je tujec začel z delom drugačne narave ali na delovnem mestu, ki ni določeno v delovnem dovoljenju, pod pogoji iz čl. 88f odstavek. 1b;
 2. je prišlo do spremembe sedeža ali prebivališča, imena ali pravne oblike subjekta, ki je tujcu zaupal opravljanje dela, ali je delovno enoto ali njen del prevzel drug delodajalec;
 3. prišlo do prenosa delovnega mesta ali njegovega dela na drugega delodajalca;
 4. oseba, ki zastopa delodajalca iz čl. 88c odstavek. 6 točka 3;
 5. tujec ni začel delati v 3 mesecih od prvotne veljavnosti delovnega dovoljenja;
 6. tujec je prenehal z delom za več kot 3 mesece;
 7. tujec je končal delo prej kot 3 mesece pred potekom delovnega dovoljenja.

Primeri iz čl. 88i Zakona o spodbujanju zaposlovanja in institucijah trga dela z dne 20. aprila 2004 vsebuje zaprt katalog okoliščin, o katerih je subjekt, ki delo zaupa tujcu, dolžan v 7 dneh obvestiti vojvodo.

Obveznosti obveščanja je treba razdeliti v dve kategoriji: ena se nanaša na informacije, ki so strogo povezane s tujcem, druga pa se nanaša na subjekt, ki zaupa delo.

Prva kategorija vključuje situacije, ko:

 1. je tujec začel delati drugačne narave ali na drugem delovnem mestu, kot je določeno v delovnem dovoljenju;
 2. tujec ni začel delati v 3 mesecih od prvotne veljavnosti delovnega dovoljenja;
 3. tujec je prenehal z delom za več kot 3 mesece;
 4. tujec je končal delo prej kot 3 mesece pred potekom delovnega dovoljenja.

Druga kategorija vključuje naslednje situacije:

 1. sprememba sedeža ali prebivališča, imena ali pravne oblike subjekta ali prevzem delovnega mesta ali njegovega dela s strani drugega delodajalca;
 2. prenos delovnega mesta ali njegovega dela na drugega delodajalca;
 3. sprememba osebe, ki zastopa delodajalca, iz čl. 88c odstavek. 6. točka 3. zakona.

Razveljavitev odločbe o podelitvi delovnega dovoljenja

Vojvoda razveljavi izdano delovno dovoljenje, če:

 1. spremenjene okoliščine ali dokazi v zvezi z izdano odločbo;
 2. prenehal obstajati razlog za izdajo delovnega dovoljenja;
 3. subjekt, ki je zaupal opravljanje dela, ni izpolnil obveznosti iz čl. 88 h prvega odstavka. 4;
 4. tujec ne izpolnjuje več pogojev iz čl. 88d;
 5. okoliščine iz čl. 88i točke 5 ali 6;
 6. prejeli informacijo, da mora biti tujec vpisan na seznam tujcev, katerih bivanje na ozemlju Republike Poljske je nezaželeno;
 7. subjekt, ki tujcu zaupa opravljanje dela, ne opravlja gospodarske, kmetijske ali statutarne dejavnosti, zlasti je prenehal opravljati dejavnost, je bil izbrisan iz ustreznega registra ali je v likvidaciji;
 8. okoliščine iz čl. 88j odstavek. 1 točka 3–7,

s pridržkom, da:

 1. 1. točka se ne uporablja, ko je vojvoda prejel obvestilo iz čl. 4. točka 88i Zakona o spodbujanju zaposlovanja in institucijah trga dela z dne 20. 4. 2004 - podatek o spremembi osebe, ki zastopa delodajalca;
 2. 5. točka se ne uporablja, ko je vojvoda prejel obvestilo iz čl. 88i točka 5 ali 6 Zakona o spodbujanju zaposlovanja in institucijah trga dela z dne 20. aprila 2004, ki določa okoliščine, ki kažejo, da se bo dovoljenje uporabljalo v skladu z namenom uporabe in:
 • razlog za nesprejemanje službe oz
 • razlog za prekinitev opravljanja dela.