Pridržek lastništva blaga - zaščita pred nepoštenimi izvajalci

Service.

Poslovni subjekti iščejo različne mehanizme, ki zagotavljajo ustrezno izvajanje pogodbe. V praksi je ena od oblik zavarovanja zahtevka za plačilo cene pridržek lastništva prodanega blaga prodajalcu, dokler cene ne plača kupec. Ta pridržek je urejen v določbah čl. 589–591 Civilnega zakonika (v nadaljevanju tudi Civilni zakonik).

Bistvo pridržka lastništva blaga

Kupoprodajna pogodba je pogodba, ki se najpogosteje sklepa v poslovnih poslih. V skladu s čl. 535 kc z njo se prodajalec zavezuje, da bo na kupca prenesel lastništvo blaga in mu ga izročil, kupec pa se zavezuje, da ga bo prevzel in prodajalcu plačal ceno.

Lastništvo predmeta prodaje se praviloma prenese na kupca s sklenitvijo pogodbe. Ni pa nujno, da se sprostitev blaga s strani prodajalca in plačilo cene s strani kupca zgodita hkrati. Prodajalec se lahko strinja z naknadnim plačilom celotne ali dela cene (tako imenovana "odložena prodaja" ali "trgovinski kredit"). Opisana situacija je lahko za prodajalca neugodna. Ni mogoče izključiti, da po prenosu lastništva blaga ne more prejeti plačila, ki mu pripada. Čeprav ima terjatev za plačilo dogovorjene cene, ta v primeru insolventnosti ali stečaja kupca morda ne zadošča. V takih primerih si lahko stranke prodajne pogodbe pridržijo lastništvo prodanega blaga, dokler kupec ne plača cene. Posledično, tudi če je blago izročeno kupcu, lastninske pravice še vedno ostanejo pri prodajalcu.

Pridržek lastninske pravice – št

Predmet pridržka lastnine je lahko le premičnina. Pridržek lastništva prodanega predmeta se lahko uporabi, ko je predmet izročen kupcu in ko ostane v lasti prodajalca po sklenitvi prodajne pogodbe. Rezervacija ni dovoljena v zvezi z nepremičnino. V skladu s čl. 157 Civilnega zakonika se lastništvo nepremičnine ne sme prenesti pod pogojem ali v roku. Posledično je treba sklepati, da je pridržek lastninske pravice neučinkovit.

Praktična uporaba strukture pridržka lastninske pravice

V praksi poslovnih poslov se pridržek lastninske pravice na premičninah najpogosteje uporablja takrat, ko kupec ob sklenitvi pogodbe ne plača celotne cene – na primer pri prodaji na obroke. V skladu s čl. 583 OZ se prodaja na obroke opravi v okviru dejavnosti družbe, prodaja premičnine fizični osebi za ceno, ki se plača v določenih obrokih, če je po pogodbi stvar predmet dostavi kupcu pred polnim plačilom cene. V tem primeru plačilo zadnjega obroka praviloma pomeni, da se lastništvo blaga prenese na kupca. Pridržek lastninske pravice se lahko uporablja pri potrošniški prodaji in v poklicni trgovini (med podjetniki). Ob tem velja opozoriti, da pridržek lastništva ni razkrit v nobenem javno dostopnem registru ali evidenci – za pridržek vesta le prodajalec in kupec.

Oblika pridržka lastninske pravice

Pridržek lastninske pravice se lahko izvede v kateri koli obliki. Glede na sodbo pritožbenega sodišča v Poznanu z dne 30. januarja 2013 (referenčna številka spisa I ACa 1149/12) je treba omeniti, da se lahko pridržek lastninske pravice na prodani predmet izvede le z dogovor med strankama (prodajalcem in kupcem), in ne na podlagi enostranske izjave volje. V primeru, da je bil artikel dostavljen kupcu, je obvezno pisno. Da bi pridržek veljal proti kupčevim upnikom, je potreben pisni obrazec s potrjenim datumom. Pridržek lastninske pravice na premičnini lahko izhaja neposredno iz prodajne pogodbe ali iz izdanega in izročenega računa kupcu, ki vsebuje pridržek, da ostane blago v lasti prodajalca do plačila polne cene. Vrhovno sodišče je v sodbi z dne 24. julija 2008 (št. IV CSK 87/08) navedlo, da: »je napačno odvzeti račun, ki vsebuje pridržek, da preide lastništvo stvari na kupca po plačilu celotne cene. , saj izpolnjuje pogoje iz čl. 589 Civilnega zakonika". Poleg tega je treba opozoriti, da določbe civilnega zakonika ne prepovedujejo vključitve določbe o pridržku lastninske pravice v predloge pogodb.

Učinki pridržka lastninske pravice

V primeru pridržka lastništva blaga se šteje, da se lastništvo prenese na kupca ob plačilu cene. To pomeni, da prodajalec ostane lastnik predmeta prodaje, dokler kupec ne plača polne cene. Če (razen pridržka lastninske pravice brez nadaljnjih sprememb) v pogodbi ni dogovorjeno nič drugega, potem ob dostavi blaga:

  1. prodajalec ostane lastnik blaga;

  2. kupec ima pravico posedovati in uporabljati blago;

  3. vse koristi in bremena v zvezi z blagom se prenesejo na kupca;

  4. kupec ne more razpolagati z blagom kot lastnik;

  5. kupec lahko opravlja kakršno koli dejavnost, s katero želi ohraniti svojo pravico (na primer v primeru kršitve pravice do uporabe stvari lahko vloži ustrezno izterjavo dolga ali negativno terjatev);

  6. kupec nosi tveganje naključne izgube in poškodbe blaga (na primer v sodbi z dne 25. septembra 2014, ref. II CSK 664/13, je vrhovno sodišče navedlo, da je povezovanje tveganja izgube ali poškodbe prodanega blaga popolnoma neodvisno od tega, ali je kupec pridobil lastništvo nad predmetom ali – zaradi pridržanja lastništva s strani prodajalca – te nepremičnine ni pridobil – to pomeni, da lahko prodajalec zahteva, da se v primeru, da se predmet po dostavi po nesreči izgubi ali poškoduje, zahteva kupec – kljub izgubi ali poškodovanju artikla – plača celotno ceno).

Garancijske pravice

V umetnosti. 560 civilnega zakonika, ki se nanaša na kupčeve pravice, je bilo navedeno, da: "če ima prodani predmet napako, lahko kupec poda izjavo o znižanju cene ali odstopu od pogodbe". Glede na to, da pogoj za uveljavljanje pravic iz garancije ni nakup nepremičnine s strani kupca, pridržek v pogodbi o lastništvu prodanega blaga do plačila cene omogoča kupcu koriščenje garancije.

Prenos lastništva blaga na kupca

Lastništvo premičnine se samodejno prenese na kupca, ko kupec plača celotno ceno. Za prenos lastništva nepremičnine ni potrebno opravljati dodatnih dejavnosti, predložiti izjav volje ali sklepati nadaljnjih pogodb. V primeru plačila z bančnim nakazilom pride do prenosa lastništva, ko so sredstva knjižena na bančni račun prodajalca. V primeru, ko kupec zamuja s plačilom cene, je kupec dolžan poleg obveznosti plačila cene dodatno izpolniti dodatne ugodnosti v obliki plačila obresti.

Učinki pridržanja lastninske pravice v primeru neplačila cene

V primeru nepravočasnega plačila cene bo prodajalec od kupca zahteval plačilo cene skupaj z zamudnimi obrestmi ali zahteval vračilo blaga. Vračilo blaga pomeni odstop od prodajne pogodbe. V praksi bi moral pred odstopom od pogodbe neučinkovit potek dodatnega roka za plačilo cene, ki jo je določil kupec. Pogodbeni stranki pa lahko določita pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi bilo treba določiti dodatni rok. Poudariti je treba, da v primeru, ko prodajalec vloži tožbo z zahtevkom za plačilo cene, ne more hkrati zahtevati sprostitve prodanega artikla s sklicevanjem na pridržek lastništva (tako stališče je bilo med drugim predstavljeno , v sodbi Vrhovnega sodišča z dne 21. januarja 1999 št. v zadevi s sklicno številko I CKN 955/97). Opozoriti je treba tudi, da stranke prodajne pogodbe svobodno določijo posledice pridržka lastninske pravice v korist prodajalca. Vendar naj to storijo jasno, čitljivo in nedvoumno. V primeru dvoma se čl. 589 civilnega zakonika.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Procesne posledice sklenitve rezervacije lastništva blaga

V primeru izvršilnega postopka zoper kupca ima prodajalec kot lastnik blaga pravico zahtevati njegovo izločitev iz izvršbe. V skladu s čl. 841 Zakonika o pravdnem postopku lahko tretja oseba (v opisani situaciji prodajalec) s tožbo zahteva izvzetje zasežene stvari iz izvršbe, če so s predlogom izvršbe kršene njene pravice. Vendar je treba opozoriti, da v skladu s čl. 590 Civilnega zakonika je ta pravica priznana le, če je bil pridržek lastninske pravice sklenjen pisno z določenim datumom. V skladu s čl. 82 § 2 Civilnega zakonika ima pravno dejanje določen datum, na primer, če je bilo dejanje opravljeno v katerem koli uradnem dokumentu (od datuma uradnega dokumenta) ali če je v dokumentu omenjeno kritje dejavnosti s strani državnega organa, organa enote lokalne samouprave ali pri notarju (od dneva navedbe). Če tega obrazca ne bo upošteval, se bodo kupčevi upniki s to stvarjo lahko zadovoljili. To pomeni, da bo zahteva za oprostitev izvršbe neučinkovita (sodišče jo zavrne).

V primeru stečaja kupca premoženjske pravice, pridržane v pogodbi, ne zastarajo, če učinkuje proti kupčevim upnikom po določbah civilnega zakonika. To pomeni, da stvar, prodana s pridržkom lastninske pravice, ne bo vpisana v stečajno maso, če je bil pridržek lastninske pravice sklenjen pisno s potrjenim datumom.