Odškodninski dodatek - kaj morate vedeti o tem?

Service.

Delavčeva daljša nezmožnost za delo zaradi bolezni ali nezgode pri delu pomeni znižanje višine prejemka. Zato lahko delavec, ki se odloči za rehabilitacijo, računa na kompenzacijski dodatek.

Kdo je upravičen do nadomestila?

Tako ugodnost se priznava zaposlenim, ki so se jim znižali prejemki v zvezi s t.i poklicna rehabilitacija zaradi zmanjšane delovne učinkovitosti. Rehabilitacija je lahko podvržena zaposlenim osebam, če:

 • so izpostavljeni poklicni bolezni in potrebujejo prekvalifikacijo,

 • delajo v posebej težkih ali škodljivih razmerah, njihovo zdravstveno stanje pa zahteva zamenjavo službe,

 • zaradi dolgotrajne bolezni ali nezgode pri delu so izgubili zmožnost opravljanja službenih nalog, zato potrebujejo prilagoditev na delo.

Pomembno!

O potrebi izvajanja profesionalne rehabilitacije delavca odloča vojvodski center medicine dela oziroma pooblaščeni zdravnik ZUS.

Če je poklicna rehabilitacija nastala zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni, je delavec upravičen do nadomestila iz naslova nezgodnega zavarovanja. V drugih primerih se nadomestilo izplačuje iz zdravstvenega zavarovanja.

Kdo ne more zaprositi za nadomestilo?

Nadomestilo se lahko dodeli samo osebi, ki je zaposlena po pogodbi o zaposlitvi. Pravica do take ugodnosti ni podeljena:

 • izvajalci (tudi če plačujejo socialne prispevke, vključno s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem)

 • izvajalci dela,

 • podjetniki,

 • brezposelni,

 • upokojenci,

 • starostni upokojenci (v primeru invalidske pokojnine).

Kako dolgo lahko prejemam nadomestilo?

Nadomestilo v obliki nadomestila se dodeli za čas poklicne rehabilitacije, vendar ne dlje kot 24 mesecev. Pravica do nadomestila preneha z dnem končane poklicne rehabilitacije in premestitve na drugo delovno mesto.

Vloga za kompenzacijski dodatek

Če pooblaščeni zdravnik ZUS ali zdravnik vojvodskega centra medicine dela ugotovi, da mora delavec opraviti poklicno rehabilitacijo, mora zaposlena oseba vložiti vlogo za nadomestilo na:

 • področna enota ZUS, pristojna za sedež delodajalca,

 • delodajalca, če je izplačevalec nadomestil.

Ob prijavi je treba priložiti zdravniško potrdilo, ob izplačilu nadomestila s strani ZUS pa tudi potrdilo ZUS Z-3.

Znesek kompenzacijskega dodatka

Kot smo že omenili, se nadomestilo izplača v primeru znižanja prejemka zaradi rehabilitacije. To pomeni, da do tega niso upravičene osebe, katerih plačilo je ostalo na enaki ravni.

Višina dodatka se določi z razliko med povprečnim mesečnim prejemkom za 12 koledarskih mesecev pred mesecem, v katerem je nastala pravica do dodatka, in mesečnim prejemkom za delo v pogojih poklicne rehabilitacije.