Dodatek za nego – kdo ga lahko izkoristi?

Service.

Dodatek za nego je denarno nadomestilo, ki se dodeli za kritje dela stroškov v zvezi z oskrbo in pomočjo osebi, ki ni sposobna za samostojno življenje.

Dodatek za nego – kdo ga lahko izkoristi?

Dodatek za nego se dodeli:

 • invalidnega otroka;
 • oseba, ki je stara 75 let ali več;
 • invalid, starejši od 16 let, če ima potrdilo o težji invalidnosti;
 • invalid, starejši od 16 let, s potrdilom o zmerni invalidnosti, če je invalidnost nastala do 21. leta starosti.

Pomembno je, da višina vašega dohodka ne vpliva na vašo pravico do dodatka za nego.

Dodatek za nego ni upravičen do:

 • oseba, ki je upravičena do dodatka za nego;
 • oseba, nameščena v zavodu, ki zagotavlja 24-urno vzdrževanje;
 • če je družinski član osebe, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev varstvenega dodatka, upravičen do nadomestila v tujini za kritje stroškov v zvezi z oskrbo te osebe, razen če to določajo določbe o usklajevanju sistemov socialne varnosti ali dvostranski sporazumi o socialni varnosti. drugače.

Obdobje prejemanja dodatka za nego

Pravica do dodatka za nego se prizna za nedoločen čas, če je invalidsko potrdilo izdano za nedoločen čas ali je oseba, ki zaprosi oziroma prejema dodatek, dopolnila 75 let. Pravico do dodatka, dodeljenega za določen čas, imajo osebe, ki imajo potrdilo o invalidnosti ali potrdilo o stopnji invalidnosti, izdano za določeno obdobje, na primer 3 leta. V takem primeru ta pravica velja do zadnjega dne v mesecu, v katerem sodba preneha veljati.

Višina dodatka za nego

Od 1. novembra 2019 znaša dodatek za nego 215,84 PLN. Višina dodatka za nego in drugih družinskih prejemkov se preverja vsaka 3 leta, tako da bo naslednja preverjanja v letu 2021.

Vloga za dodatek za nego

Oseba, ki zaprosi za dodatek za nego, mora predložiti naslednje dokumente:

 • vloga za dodatek za nego;
 • kopijo dokumenta, ki potrjuje identiteto pooblaščene osebe;
 • kopijo potrdila o invalidnosti (za otroka do 16. leta);
 • kopijo potrdila o stopnji invalidnosti (težje ali zmerne) in datumu nastanka invalidnosti (velja za osebe, starejše od 16 let);
 • potrdilo zavoda, ki izvaja 24-urno vzdrževanje, ki mora vsebovati podatke o bivanju, kot tudi dejstvo, da opravljene storitve niso v celoti ali delno financirane iz državnega proračuna ali iz državne zdravstvene blagajne.

Vlogo za nadomestilo za nego in nego skupaj s potrebnimi dokumenti in prilogami je treba oddati pri centru za socialno delo, mestnem ali občinskem uradu, pristojnem po kraju stalnega prebivališča upravičenca.