Predplačilo za neprekinjene storitve in davčno obveznost

Davek Na Storitve

Podjetniki uporabljajo in so ponudniki storitev posebne narave. Takšne storitve so med drugim neprekinjene storitve, ki se izvajajo neprekinjeno, ob upoštevanju zaporednih obračunskih obdobij. Ali bo torej predplačilo za neprekinjene storitve povzročilo obveznost DDV? Preberite naš članek in izvedite več!

Kaj so neprekinjene storitve?

V praksi se domneva, da so dobave neprekinjene narave dobave, ki vključujejo redno, ponavljajočo se prodajo. Seveda je veliko odvisno od okoliščin konkretnega primera, vendar je treba poudariti, da ni pomembno število samih dostav, temveč stalen kooperativni odnos med strankama. Tudi ena prodaja na mesec se lahko izvede v okviru neprekinjenih dobav, če pogodba med strankama predvideva trajno in ponavljajočo prodajo. Zato je treba priznati, da lahko v vsakem primeru, ko se stranke v transakciji dogovorijo o ponovnih dobavah več kot en mesec, takšno prodajo štejejo za neprekinjeno in pripoznajo davčno obveznost na zadnji dan v mesecu v zvezi z njo.

Sodba Vrhovnega upravnega sodišča z dne 21. 7. 2016, spis opr. št.I FSK 833/16

Davčna obveznost pri dohodnini

Osnova za nastanek dohodka iz poslovanja so zneski, ki so zapadli, torej izhajajo iz sklenjene pisne ali nenapisane trgovske pogodbe, do katerih je podjetnik upravičen (iz sklenjene pogodbe) z njimi uveljavljati, tudi če jih dejansko ne prejme, po brez vrednosti vrnjenega blaga, odobrenih popustov in nadaljevanje.

Poleg tega se pri aktivnih zavezancih za DDV prihodek od prodaje zmanjša za davek na blago in storitve.

V skladu s čl. 14 sek. 1c ZPDV je datum nastanka dohodka dan izročitve stvari, prodaje lastninske pravice ali opravljanja storitve ali delne izvedbe storitve, najkasneje na dan:

  1. izdajo računa oz

  2. poplačilo terjatev.

Predplačilo za neprekinjene storitve in dohodnino

Če se obe stranki strinjata, da se storitev obračunava v obračunskih obdobjih, je datum nastanka prihodka zadnji dan obračunskega obdobja, določenega v pogodbi ali na izdanem računu, najmanj enkrat letno.

Ni pomembno, ali podjetnik prejme predplačilo za dano storitev. Za neprekinjene prejemke, za katere je trenutek pridobitve dohodka opredeljen na podlagi čl. 14 sek. 1e Zakona o PzM, trenutek priznanja prihodka, določen na podlagi čl. 14 sek. 1c Zakona o Pdof

Neprekinjene storitve in davčna obveznost v DDV

V skladu s čl. 19a(1) in (3) Zakona o DDV davčna obveznost nastane, ko je blago dobavljeno oziroma opravljena storitev. Za storitev, za katero so v zvezi z njenim izvajanjem določeni datumi zaporednih plačil ali poravnav, se šteje, da je bila opravljena ob koncu vsakega obdobja, na katero se nanašajo ta plačila ali obračuni, do konca izvajanja te storitve. .

Storitev, opravljena neprekinjeno za obdobje, daljše od enega leta, za katero zaradi opravljanja v določenem letu ne potečejo plačilni ali poravnalni roki, se šteje za opravljeno ob koncu vsakega davčnega leta do zagotavljanje te storitve je končano.

V skladu s čl. 19a odstavek. 8 Zakona o DDV, če je bilo pred dobavo blaga ali opravljanjem storitev prejeto celotno ali del plačila, zlasti: akontacija, akontacija, akontacija, obročni, gradbeni ali stanovanjski prispevek pred ustanovitvijo zadružne pravice do stanovanja ali prostorov za drug namen, davčna obveznost nastane od trenutka, ko je prejeta glede na prejeti znesek.

Predplačilo za neprekinjene storitve in DDV

Predplačilo za neprekinjene storitve, ki jih prejme podjetnik, mora ob prejemu izkazati ta znesek predplačila za namene DDV. V tem primeru podjetnik izda predračun najkasneje 15. dan po mesecu, v katerem je prejemnik plačal akontacijo, vendar ne prej kot 30. dan pred prejemom ali dostavo blaga ali izvedbo storitve, vse ali del plačila. Datum izdaje računa ne vpliva na nastanek davčne obveznosti, v tem primeru ugotovljene glede na vpliv akontacije na storitve.

Podobno stališče zavzema tudi minister za finance v splošni razlagi z dne 04.01.2016. s referenčno številko PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.