Finančni rezultat podjetja - kaj je to?

Spletna Stran

Osnovni namen ugotavljanja rezultata o finančnih dejavnostih je prikaz finančnih prihodkov in stroškov posameznega podjetja. Finančni rezultat nam daje informacijo o finančnem stanju družbe. Z lahkoto ocenimo učinkovitost vodenja, ki je velikega menedžerskega pomena.

Finančni rezultat podjetja

Finančno stanje posameznega podjetja je prikazano v izkazu poslovnega izida, ki prikazuje prejete prihodke in stroške, ki jih ima podjetje. Finančni rezultat se za posamezno družbo ugotavlja v določenem poročevalskem obdobju (predstavlja učinek dejavnosti družbe v določenem obdobju) na podlagi predhodno pripravljenega izkaza poslovnega izida na podlagi določb Zakona o računovodstvu. Ta račun pa je neposredno povezan z bilanco stanja, saj prikazuje spremembe v velikosti posameznih sestavin. V bilanci stanja se čisti finančni rezultat pripozna kot postavka, ki povečuje ali zmanjšuje kapital družbe.

Preprosto povedano, finančni rezultat je razlika med prihodki in stroški njihovega pridobivanja, seznanja nas s finančnim rezultatom gospodarske dejavnosti določenega podjetja. Finančni rezultat družbe mora upoštevati vse gospodarske dogodke, ki so se zgodili v danem poročevalskem obdobju, zato nam daje podatek o učinku poslovanja družbe.

Finančni rezultat kaže tudi, kateri rezultati so bili doseženi v rednem poslovanju in kot posledica izrednega finančnega poslovanja. Lahko se zgodi, da je podjetje ustvarilo zelo velik dobiček, vendar se je zaradi naključnega dogodka na koncu izkazala izguba. Napačno bi bilo o njegovem finančnem položaju soditi na podlagi ene same vrednosti ob koncu poročevalskega obdobja, saj v tem primeru podjetje posluje dobro, nesreča pa mu je bistveno zmanjšala dejanski dobiček. Finančni rezultat lahko imenujemo tudi računovodski rezultat ali poslovni rezultat. Finančni rezultat družbe je prikazan tudi v računovodskih izkazih, ki so podlaga za posredovanje podatkov davčnemu uradu in Državnemu sodnemu registru. Seveda pa ga je treba uporabiti tudi za interne namene podjetja za izvedbo podrobne analize gospodarske dejavnosti v danem poročevalskem obdobju.

Kateri elementi sestavljajo finančni rezultat?

Finančni rezultat določenega podjetja vključuje:

  1. Dohodek in dobiček.
  2. Stroški in izgube.

Po zakonu o računovodstvu:

Oglas 1.
Prihodki in dobički - verjetne gospodarske koristi zanesljivo določene vrednosti v poročevalskem obdobju v obliki povečanja vrednosti sredstev ali zmanjšanja vrednosti obveznosti, kar bo povzročilo povečanje kapitala ali zmanjšanje njegovega pomanjkanja, razen vplačevanja sredstev s strani delničarjev ali lastnikov.

Oglas 2.
Stroški in izgube - verjetna zmanjšanja gospodarskih koristi zanesljivo ugotovljene vrednosti v poročevalskem obdobju, v obliki zmanjšanja vrednosti sredstev ali povečanja vrednosti obveznosti in rezervacij, kar bo povzročilo zmanjšanje kapitala oz. povečanje njegovega pomanjkanja, razen umika sredstev s strani delničarjev ali lastnikov.

Kakšne so vrste finančnih rezultatov?

Ločimo lahko več vrst finančnega rezultata, in sicer:

  • finančni rezultat pri prodaji je razlika med prihodki od prodaje in stroški njihovega pridobivanja;
  • finančni rezultat iz poslovanja je finančni rezultat pri prodaji, dodatno upoštevajoč druge poslovne prihodke in stroške;
  • bruto finančni izid iz poslovanja je finančni rezultat ob upoštevanju učinkov finančnega poslovanja družbe, ki se odražajo v prihodkih, kot so na primer izplačilo dividend, obresti ali prednost pozitivnih tečajnih razlik pred negativnimi ter finančni stroški. - na primer obresti ali presežek negativnih tečajnih razlik nad pozitivnimi;
  • kosmati finančni rezultat je finančni rezultat iz kosmate poslovne dejavnosti, ob upoštevanju izrednih dobičkov in izgub;
  • čisti finančni rezultat je bruto finančni rezultat po odbitku obveznosti za davek od dobička.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Kaj je pozitiven in negativen finančni rezultat?

Pozitiven finančni rezultat pomeni, da ima podjetje presežek prihodkov nad stroški njihovega pridobivanja. Pozitiven finančni rezultat definiramo kot »dobiček«.

Negativni finančni rezultat dokazuje, da družba uporablja zunanje finančne vire in ima za ta račun finančne stroške. V primeru, da je finančni rezultat negativen, lahko rečemo, da je podjetje doživelo »izgubo«.

Kako uporabiti podatke o finančnem izidu podjetja?

Finančni rezultat je treba uporabiti pri sprejemanju poslovodnih odločitev. Na podlagi tega je mogoče oceniti dejavnost podjetja.

Dosežen finančni rezultat v posameznem poročevalskem obdobju mora uprava podrobno analizirati, kar bo omogočilo sklepe za prihodnost. Če podjetje ustvari izgubo, je treba razmisliti, kaj je vzrok in kakšne korake lahko naredimo za ustvarjanje dobička v naslednjem poročevalskem obdobju. Če je po drugi strani dobiček visok, je vredno razmisliti o razširitvi poslovanja ali o novih naložbah.