Stroški police in zdravstvenih paketov v stroških podjetnika

Davek Na Storitve

Pogosto se zgodi, da podjetniki kupijo zdravstvene pakete ali skupinsko zavarovanje, da bi motivirali zaposlene. Ali lahko podjetnik med stroške podjetja vključi stroške za polico in zdravstvene pakete za zaposlene? Ugotovite z branjem našega članka!

Stroški politike v stroških podjetja

Stroški za polico delavca se lahko vštejejo v stroške pod pogojem, da se polica, sklenjena z delavcem, nanaša na tveganje, navedeno v skupini 1, 3 ali 5 v oddelku I ali skupini 1 in 2 v oddelku II, ki so navedeni v prilogi k zakon o zavarovalništvu.

Življenjske police po prvem oddelku Zakona o zavarovalni dejavnosti zajemajo:

 • skupina 1 - življenjsko zavarovanje,
 • skupina 3 - življenjska zavarovanja, če so povezana z zavarovalnim kapitalskim skladom,
 • skupina 5 - nezgodno in zdravstveno zavarovanje, če dopolnjujeta obe zgoraj omenjeni.

V razdelku 2 so tveganja navedena v:

 • skupina 1 - nezgodno zavarovanje, vključno z nezgodo pri delu in poklicno boleznijo (enkratna nadomestila, ponavljajoča se nadomestila, kombinirana enkratna in ponavljajoča se nadomestila, potniški promet),
 • skupina 2 - zdravstveno zavarovanje (enkratne dajatve, ponavljajoče se dajatve, kombinirane dajatve).

V skladu s čl. 23 sek. 1 točka 57. Zakona o dohodnini lahko davčno priznani stroški vključujejo premijo življenjskega zavarovanja, kupljenega za zaposlene, če upravičenec do ugodnosti ni podjetnik. Poleg tega zavarovalna pogodba za obdobje 5 let od konca koledarskega leta, v katerem je bila sklenjena, izključuje možnost:

 • plačilo zneska, ki je vrednost odstopa od pogodbe,
 • prevzemanje obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz tega,
 • plačilo sredstev za dopolnitev starosti, določene v pogodbi.

Stroški v zvezi s plačilom premij za kupljeno življenjsko zavarovanje za zaposlene se lahko vštejejo v stroške, če so hkrati izpolnjeni trije pogoji:

 • sklenjena zavarovalna pogodba,
 • sklenjena pogodba krije tveganja, navedena v skupinah 1, 3, 5 poglavja I ali 1, 2 poglavja II,
 • ob sklenitvi pogodbe so pogoji iz čl. 23 sek. 1. točka 57. Zakona o dohodnini.

Življenjska politika kot strošek delodajalca in dohodek zaposlenega

Prihodki delavca bodo tudi izdatki za zavarovalno polico, ki jih je podjetnik vključil v stroške podjetja. K plači, ki jo je delavec zaslužil za določen mesec, je treba prišteti vrednost prispevka, ki ga delodajalec plača za skupinsko zavarovanje, ter izračunati skupni znesek dohodka delavca v posameznem mesecu in odšteti akontacijo. Poleg tega naj bi znesek prispevkov, ki jih plača delodajalec, vključeval vsakega zaposlenega v osnovo za obračun prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje.

Pomembno!

Življenjska polica, kupljena za podjetnika, se šteje za osebni strošek in se ne more šteti kot strošek podjetja.

Zdravstveni paketi za zaposlene in davčno priznani stroški

V stroške podjetja se lahko vštejejo tudi zdravstveni paketi, ki jih delodajalec kupi v korist zaposlenih. Treba pa je navesti razmerje med zagotavljanjem, ohranjanjem ali pridobivanjem vira dohodka.

Zasebna zdravstvena oskrba je dejavnost preprečevanja in preprečevanja morebitnih bolezni in s tem dolgotrajne odsotnosti zavezanca z dela. To daje priložnost za vodenje podjetja na udobnejši način kot v situaciji, v kateri bi bil zaposleni pogosto bolan. Potrditev tega stališča je v posamični odločbi s sklicno številko IBPBI / 2 / 423-1065 / 13 / PC, ki jo je izdal direktor Davčne zbornice v Katovicah dne 8. novembra 2013.

Zdravstveni paket, ki se bo štel kot strošek delodajalca, se bo na strani zaposlenega obravnaval kot dohodek, ki je obdavčen z davkom na gorivo in obračunom zdravstvenih in socialnih prispevkov.

Pomembno pa je, da se vsak zaslužek zaposlenega ne more opredeliti kot davčno priznan za delodajalca. Delodajalec lahko v davčno priznane stroške vključi le tiste odhodke za zaposlene, ki so povezani z njegovo dejavnostjo in dohodkom, ki ga pridobi, če ti odhodki niso vključeni v katalog davčno nepriznanih odhodkov iz čl. 23 sek. 1. Zakona o dohodnini.

Pomembno!

Medicinskega paketa, ki ga kupi podjetnik zase, ni mogoče všteti v stroške podjetja. Takšen izdatek se obravnava kot izdatek zasebne narave.