Sprememba oblike obdavčitve v novem davčnem letu

Davek Na Storitve

Vsak davčni zavezanec, ko se odloča za ustanovitev lastnega podjetja, mora opraviti registracijske formalnosti. V ta namen je treba oddati vlogo za vpis v Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti, t.i. Aplikacija CEIDG-1. Zavezanci na podlagi vložene vloge izberejo obliko obdavčitve, ki bo zavezujoča glede na dohodek, dosežen v letu v okviru opravljanja dejavnosti. Izbrana oblika obdavčitve pa ni zavezujoča za celotno obdobje opravljanja dejavnosti. V skladu z veljavnimi predpisi je v prihodnjih letih možna sprememba oblike obdavčitve.

Sprememba oblike obdavčitve – kdaj?

V skladu s čl. 9a odstavek. 1 ZDDV se dohodek, ki ga pridobijo podjetniki, obdavči po splošnih načelih (davčna lestvica), razen če zavezanec vloži pisno vlogo ali izjavo pri pristojnem vodji davčnega urada ali vloži vlogo CEiDG-1 v skladu z določbami 1. Zakon CEIDG.

Od 1. januarja 2019 lahko zavezanec spremeni obliko obdavčitve na:

  • 19 % davčne stopnje (pavšalnega davka) ali pavšalnega zneska do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zavezanec dosegel prvi dohodek v davčnem letu, oziroma do konca davčnega leta, če je prvi tak dohodek je bila dosežena decembra davčnega leta;
  • davčna kartica - do 20. januarja oziroma pred začetkom poslovanja,
  • za druge oblike obdavčitve - do 20. januarja, če je bil zavezanec v preteklem letu obdavčen v obliki davčne kartice.

V skladu z davčnimi pojasnili z dne 27. septembra 2019 v zvezi s spremembami izbire oblike obdavčitve in drugimi poenostavitvami za zavezance za DDV in DDV: "še vedno velja načelo, po katerem lahko zavezanec odda ustrezno izjavo/vlogo/priglasitev neposredno na davčni urad ali z aplikacijo CEIDG-1.'

Primer 1.

V letu 2020 je gospod Jan kot obliko obdavčitve uporabljal pavšalni davek. Od leta 2021 želi spremeniti način obdavčitve dohodka na davčni lestvici. Bi lahko gospod Jan spremenil obliko obdavčitve le do 20. januarja?

Za spremembo načina obdavčitve dohodkov iz pavšalnega davka na davčno lestvico mora g. Jan oddati posodobitev obrazca CEIDG-1 do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je prejel prvi dohodek v dano leto. G. Jan mora torej ob prihodku januarja 2020 vlogo oddati najkasneje do 20. februarja 2021.

Primer 2.

Junija 2020 je gospa Anna prekinila svojo poslovno dejavnost. Februarja 2021 načrtuje nadaljevanje delovanja. Hkrati namerava obliko obdavčitve spremeniti iz pavšalnega zneska v splošna pravila (davčna lestvica). V katerem roku mora predložiti ustrezno izjavo na davčni urad ali vlogo CEIDG-1?

Če gospa Anna po ponovni vzpostavitvi poslovanja februarja 2021 ustvari prvi dohodek v določenem letu, bo morala spremeniti obliko obdavčitve tako, da posodobi aplikacijo CEIDG-1 najkasneje 20. marca 2021.

Primer 3.

G. Łukasz je odprl podjetje decembra 2020. Kot obliko obdavčitve je izbral pavšalni davek. Leta 2021 želi spremeniti način obdavčitve dohodka na davčni lestvici. Ali je moral gospod Łukasz do konca leta 2020 oddati izjavo o spremembi oblike obdavčitve?

Ne, za spremembo oblike obdavčitve od leta 2021 mora gospod Łukasz posodobiti obrazec CEIDG-1 najkasneje do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu pridobitve prvega dohodka v letu 2021. Za več informacij o spremembi oblike obdavčitve si oglejte članke:
- Sprememba oblike obdavčitve med letom - kdaj je to mogoče?
- Kako spremeniti obliko obdavčitve in kdaj je treba to storiti?
- Sprememba oblike obdavčitve dejavnosti do 20. januarja?
- Sprememba oblike obdavčitve prek CEIDG

Obvestilo uradu o spremembi oblike obdavčitve

V primeru spremembe oblike obdavčitve zadošča posodobitev obrazca CEIDG-1.

Izjema je, ko podjetnik izbere davčno kartico kot obliko obdavčitve. V skladu s čl. 29 sek. 1. Zakona o pavšalni dohodnini od določenih prihodkov fizičnih oseb, je treba o izbiri obdavčitve v obliki davčne kartice obvestiti pristojnega vodjo davčnega urada po ustaljeni formuli.

Zavezanec je dolžan prijaviti izbiro davčne kartice kot oblike obdavčitve doseženih prihodkov pristojnemu vodji davčnega urada na podlagi vnaprej določene formule do 20. januarja posameznega davčnega leta.

Če namerava zavezanec nadaljevati poslovanje po veljavnih davčnih pravilih, mu ni treba oddajati dodatnih napovedi ali vlog na davčni urad. Praviloma bo izbira veljala tudi v naslednjih letih, z izjemo preseganja zakonskih omejitev, ki ima za posledico avtomatsko izgubo za dano obliko davčne poravnave.

Vsak podjetnik ne more uporabiti kakršne koli oblike obdavčitve. Omejitve v zvezi s tem zadevajo predvsem pavšalni znesek pri evidentiranem dohodku in davčno kartico.

Izbira pavšalnega zneska kot oblike obdavčitve zasebnih najemnin

V skladu s čl. 9 sek. 4. Zakona o pavšalni dohodnini od določenih dohodkov fizičnih oseb, zavezanci, ki želijo dohodek od zasebnih najemnin obdavčiti s pavšalnim zneskom, ne predložijo izjave o izbiri te oblike obdavčitve. Plačilo prve akontacije pavšalnega zneska na prihodke, evidentirane v posameznem davčnem letu na ta račun, se obravnava kot izbira te oblike obdavčitve. V primeru, ko je zavezanec prvi dohodek iz zasebnega najema pridobil v decembru posameznega davčnega leta, je izbira pavšalnega zneska kot oblike obdavčitve predložitev letnega davčnega obračuna PIT-28.

Primer 4.

Februarja 2021 namerava Kasia najeti lastno stanovanje v okviru zasebnega najema, obdavčenega s pavšalnim zneskom na evidentirani dohodek. V katerem roku naj obvesti o tej obliki obdavčitve?

Kasiji ni treba predložiti izjave v obliki vloge ali izjave o izbiri oblike pavšalne obdavčitve. Zadostuje mu, da vnaprej plača pavšalni davek. To plačilo je enako izbiri pavšalnega zneska kot oblike obdavčitve.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Če povzamemo, je sprememba oblike obdavčitve možna v daljšem obdobju. Do konca leta 2018 je bila sprememba možna le, če je bila do 20. januarja predložena ustrezna izjava pri pristojnem vodji davčnega urada. Podaljšanje tega roka pomeni, da lahko zavezanec od leta 2019 spremeni obliko obdavčitve tudi v naslednjih mesecih. Pogoj pa je posodobitev obrazca CEIDG-1 najkasneje do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu pridobitve prvega dohodka v določenem letu.

Sprememba oblike obdavčitve v sistemu wfirma.pl

Davčni zavezanec, ki spremeni obliko obdavčitve v sistemu wfirma.pl, spremeni nastavitve po obračunu zadnjega obračunskega obdobja - december oziroma četrto četrtletje, odvisno od izbrane oblike obračuna, ki naj bo poravnan v prejšnji obliki. obdavčitve. Nato se izvede sprememba oblike obdavčitve po naslednji shemi: NASTAVITVE »DAVKI« DEVEK NA DOHODEK v položaju:

  • vrsta evidence - izberemo KPIR ali pavšalni znesek,
  • oblika obdavčitve (če je za vrsto evidence izbran KPiR) - izberemo splošna pravila ali pavšalni davek

Kljub spremembi oblike obdavčitve si bo sistem na podlagi akontacije zapomnil izbrano obliko obdavčitve za preteklo leto in bo omogočal oddajo letne davčne napovedi v sistemu.