Davčno priznani stroški – splošna pravila

Davek Na Storitve

Pri vodenju podjetja imajo podjetniki poleg ustvarjanja prihodkov tudi različne stroške, povezane z njegovim delovanjem. Vendar je treba poudariti, da vsak izdatek morda ni strošek davka.

Kateri odhodki lahko predstavljajo strošek davka?

V skladu s čl. 22 sek. 1. Zakona o dohodnini so davčno priznani stroški stroški, ki nastanejo z namenom doseganja dohodka oziroma za ohranjanje oziroma zavarovanje vira dohodka, razen stroškov iz čl. 23.

Opredelitev pa ni zelo jasna in nedvoumna, saj vsak davkoplačevalec ne ve, kaj pomeni razmerje med stroški in prihodki ter zagotavljanje in ohranjanje vira prihodkov.

… Razmerje med stroški in prihodki

Prvič, mora biti odhodek, da predstavlja davčno priznan strošek, poleg tega, da ga ni mogoče vključiti v katalog davčno nepriznanih stroškov (23. člen), tudi vzročno-posledično razmerje med doseženi dohodek. Stroški pridobivanja dohodka morajo biti namenski.

Podjetnik je dolžan tudi nastali izdatek ustrezno dokumentirati, kar bo pripomoglo k objektivni določitvi pogojev za vključitev danega izdatka med davčno priznane stroške. Če zavezanec nima ustreznih dokumentov, je to podlaga, da davčni organ dvomi o uvrstitvi odhodka kot davčno priznanega stroška. Poleg tega mora podjetnik v takšni situaciji upoštevati vse vrste posledic, kot so obresti ali kazni, ki jih predvideva civilni zakonik.

Davčno priznani stroški morajo biti povezani z ustreznim virom dohodka. Stroške dejavnosti je nemogoče poravnati iz drugega vira dohodka, na primer za polni delovni čas.

Omeniti velja tudi, da davčnih stroškov ni mogoče ustrezno dokumentirati, ne pa tudi dejansko nastalih. Račun ali druga računovodska listina ne dokumentira nastalega gospodarskega dogodka.

… Ohranjanje in zavarovanje vira dohodka

Žal pa podjetniki v Zakonu o dohodnini ne bodo našli definicije obnašanja in zagotavljanja vira dohodka. Zato se je za pravilno razlago zakona vredno sklicevati na definicijo teh dveh besed v slovarju poljskega jezika:

  • obdržati - ohraniti nekaj nespremenjenega;
  • varno - zagotoviti zaščito pred nečim nevarnim ali škodljivim;

Na podlagi zgornjih opredelitev lahko sklepamo, da so stroški, ki nastanejo za vzdrževanje in zavarovanje vira dohodka, tisti, ki nastanejo zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti, tako da prinaša prihodke v prihodnosti.

Ločimo neposredne in posredne stroške

Kot je že znano, mora odhodek, da bi predstavljal davčni odhodek, nastati za pridobitev prihodkov. Zato je treba ločiti dve kategoriji stroškov: neposredno in posredno povezane z ustvarjenimi prihodki.

Neposredni stroški

Ta izraz zajema odhodke, ki so neposredno vplivali na dohodek, ki ga je pridobil davčni zavezanec. Praviloma so stroški za nakup komercialnega blaga itd.

Posredni stroški

Kot že ime pove, gre za odhodke, ki so posredno povezani s prihodki, ki jih ustvari podjetje. Takšni stroški niso neposredno povezani z doseženimi prihodki, lahko vključujejo:

  • telefonska naročnina podjetja,
  • obroki za lizing avtomobilov/strojev,
  • izvoz odpadkov,
  • plačilo energije itd.