Vloge na račun Patronite - kako obdavčiti?

Davek Na Storitve

V zadnjem času postajajo vse bolj priljubljeni internetni portali, ki omogočajo podporo ustvarjalcem in umetnikom s prostovoljnimi finančnimi donacijami. Tipičen primer je Patronite. Čeprav je ta ideja zelo plemenita, ne smemo pozabiti na davčna vprašanja. V tem članku bomo razmislili, kako naj se obdavčijo prispevki na vaš račun Patronite.

Kako deluje portal Patronite?

Patronite in podobne spletne strani temeljijo na predpostavki, da je t.i pokrovitelji podprejo svojega najljubšega ustvarjalca ali umetnika s prostovoljnimi gotovinskimi plačili na njegov račun. Prejeta plačila porabi za razvoj svojega profila, ki je običajno v obliki filmskih blogov, ki si jih lahko brezplačno ogledate na družbenih omrežjih.

Predpostavka tovrstne spletne strani je v bistvu prostovoljna podpora ustvarjalca, ki ima možnost osebnega razvoja zahvaljujoč sredstvi, ki jih prejme od svojih pokroviteljev. Patronite in podobni portali prevzemajo podporo umetnikov in ustvarjalcev s prostovoljnimi prispevki svojih oboževalcev, ki v tem primeru postanejo meceni.

Plačila na račun Patronite kot simbolična zahvala za vašo podporo

Pri prenosu zgornjega diagrama na davčno zakonodajo je treba navesti, da bodo davčne posledice za avtorja odvisne predvsem od njegovega vedenja. Odvisno od tega, ali avtor izreče samo simbolično zahvalo ali upoštevanje za zagotovljeno podporo, se davčne posledice razlikujejo.

Poglejmo primer, ko avtor prejme donacijo in ne zagotovi nikakršnega nadomestila za mecena ali pa ima simbolni značaj (hvala na avtorjevi spletni strani).

V takšni situaciji imamo opravka z brezplačnim prispevkom avtorju, ki se obravnava kot donacija. Po čl. 888 § 1 Civilnega zakonika se darovalec z darovalno pogodbo zavezuje, da bo prejemniku zagotovil brezplačno korist na račun njegovega premoženja. Darovanje je ena izmed dejavnosti, katere namen je opraviti dejanje pridobitve premoženjske koristi brez ustreznika v obliki nadomestila, najpogosteje pa je prenos nekega premoženja iz premoženja darovalca na prejemnikovo premoženje. Izvedba je brezplačna, če druga pogodbena stranka v zameno za dano donacijo ne prevzame nobene izvedbe. Navedeno pomeni, da mora donacija obogatiti prejemnika in darovalec v zameno ne more dobiti nobene enakovredne vrednosti, niti v času darovanja niti v prihodnosti.

V skladu s čl. 1 klavzula 1 točka 2 Zakona o davku na dediščino in darovanje se davek na dediščino in darovanje uporablja za pridobitev lastnine s strani fizičnih oseb na stvari, ki se nahajajo na ozemlju Republike Poljske, ali premoženjskih pravic, ki jih uveljavljajo na ozemlju Republike Poljske, vključno z kot donacijo. V skladu s čl. 5. Zakona o davku na dediščine in darovanja je davčna obveznost naložena kupcu premoženja in lastninskih pravic.
V skladu s čl. 6 sek. 1 točka 4 zgoraj omenjenega zakona davčna obveznost nastane - s pridobitvijo z donacijo - ob predložitvi izjave v obliki notarskega zapisa s strani darovalca, v primeru sklenitve pogodbe brez predpisane oblike - ob izpolnitvi obljubljene ugodnosti. Če zaradi predmeta donacije določbe zahtevajo poseben obrazec za izjave obeh strank, nastane davčna obveznost ob predložitvi teh napovedi.

V situaciji, ko pokrovitelj na portalu Patronite nudi prostovoljno finančno podporo in v zameno ne prejme nobenih posebnih nadomestil, imamo opravka z donacijo, za katero velja zakon o dedovanju in davku na darovanje.

Način poravnave plačila na račun Patronite se šteje kot donacija

V skladu s čl. 9 sek. 1 zakona pridobitev s strani pridobitelja od ene osebe premoženja in lastninskih pravic, katerih čista vrednost presega:

  • 9.637 PLN - če je kupec oseba iz davčne skupine I;
  • 7.276 PLN - če je kupec oseba iz davčne skupine II;
  • 4.902 PLN - če je kupec oseba iz davčne skupine III.

V skladu s čl. 9 sek. 2 citiranega zakona, če pride do pridobitve premoženja in lastninskih pravic od iste osebe več kot enkrat, se vrednosti premoženja in lastninskih pravic, pridobljenih od te osebe ali iste osebe v 5 letih, prišteje k vrednosti nedavno pridobljeno premoženje in lastninske pravice pred letom zadnje pridobitve.

V skladu s čl. 14 sek. 1 zgoraj zakona se višina davka določi glede na davčno skupino, v katero spada kupec. Vključitev v davčno skupino poteka glede na osebni odnos kupca do osebe, od katere ali po kateri je bilo pridobljeno blago in lastninske pravice. V skladu s čl. 14 sek. 3 istega zakona so posamezne davčne skupine:

  • v skupino I - zakonec, potomci, predniki, pastorek, zet, snaha, bratje in sestre, očim, mačeha in tašča;
  • v skupino II - potomci bratov in sester, bratje in sestre staršev, potomci in zakonci pastorkov, zakonci bratov in sester in sorojenci zakoncev, zakonci bratov in sester zakoncev, zakonci drugih potomcev;
  • v skupino III - drugi kupci.

Ob povzetku navedenih določb je treba opozoriti, da so tretje osebe, ki finančno podpirajo avtorja, uvrščene v davčno skupino III. Posledično, če vsota donacij enega pokrovitelja v 5 letih ne preseže 4.902 PLN, so to donacije, ki niso obdavčene, saj so v neobdavčenem znesku. Direktor državne davčne informacije v razlagi z dne 10. aprila 2017, 2461-IBPB-2-1.45

Če vsota donacij enega donatorja v petletnem obdobju ne preseže 4.902 PLN, avtor nima obveznosti do davčnega urada.

Če pa znesek donacij enega donatorja presega brezplačni znesek 4.902 PLN, bo avtor dolžan plačati davek. V skladu s čl. 15 sek. 1 zgoraj davčni akt se obračuna od presežka davčne osnove nad neobdavčenim zneskom. Davek se obračuna glede na vrednost prejete donacije po tabeli iz te določbe. Za kupce, ki so vključeni v davčno skupino III, je davčna stopnja:

  • 12 % za donacije do zneska 10.278 PLN;
  • 1233 PLN 40 PLN in 16 % presežka nad 10 278 PLN za donacije v razponu od 10 278 PLN do 20 556 PLN,
  • 2877 PLN 90/100 in 20 % presežka nad 20 556 PLN za donacije v vrednosti, ki presega 20 556 PLN.

V skladu s čl. 17a odstavek. 1. Zakona o davku na dediščino in darovanje so zavezanci dolžni ob upoštevanju drugega odstavka. 2 predloži pristojnemu vodji davčne obveznosti v enem mesecu od dneva davčne obveznosti davčni obračun od pridobitve blaga ali lastninske pravice po ustaljeni formuli. Dokumenti, ki vplivajo na ugotavljanje davčne osnove, se priložijo davčnemu obračunu.

Posledično mora avtor v enem mesecu od dneva prejema donacije, ki presega neobdavčeni znesek, na davčni urad oddati davčni obračun SD-3, na podlagi katerega bo predstojnik izdal odločbo z ugotovljeno znesek davka na donacije.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Primer 1.

Ustvarjalec prejema finančno podporo svojega pokrovitelja preko portala Patronite. To so bili majhni zneski denarja že 3 leta. 10. oktobra 2020 je od te osebe prejel donacijo v višini 3000 PLN, zaradi česar je bil neobdavčen znesek presežen. Posledično mora ustvarjalec do 10. novembra na davčni urad oddati davčni obračun SD-3, v katerem bo izkazoval skupni znesek donacij te osebe.

Davčni obračun SD-3 je treba predložiti vsakič, ko znesek, prejet od ene osebe, enkrat ali skupaj preseže prosti znesek v 5 letih pred letom, v katerem je bila opravljena zadnja pridobitev. Za dokazovanje zneskov prejetih donacij mora ustvarjalec imeti osebni seznam darovalcev in njihove zneske donacij.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega upoštevajte, da se prostovoljni prispevki ustvarjalcu prek spletnega portala Patronite štejejo za donacije. Donator je v tem primeru vsaka tretja oseba, ki nakaže kakršen koli denar ustvarjalcu.Pri obdavčitvi prejete finančne podpore se je treba sklicevati na določbe zakona o davku na dediščine in darovanja. Z vidika ustvarjalca, ki je tukaj kot prejemnik, je pomembno, da vodi poimenski seznam darovalcev in ves čas spremlja, ali naslednje prejeto plačilo od dane osebe ne presega neobdavčenega zneska. V tem primeru bo treba davčnemu uradu predložiti ustrezno izjavo in plačati davek.