Vloga za pregled bolniške odsotnosti zaposlenega - brezplačna predloga za prenos

Service.

Vsakega delavca, zaposlenega po pogodbi o zaposlitvi, bodisi za poskusno dobo, bodisi za določen ali nedoločen čas, delodajalec prijavi ZUS-u, zaradi česar je zavarovan. Izvajalec se lahko prijavi tudi za zavarovanje, odvisno od situacije in njegovih individualnih želja. Če je delavec zavarovan v zdravstvenem zavarovanju, je za čas upravičene odsotnosti upravičen do nadomestila za bolezen. Žal se pojavljajo situacije, v katerih delodajalci dvomijo v pravilno uporabo bolniške odsotnosti s strani zaposlenega. V tem primeru lahko delodajalec na ZUS odda vlogo za kontrolo bolniške odsotnosti, to je obrazec OL-2.

Nadzor zaposlenih na bolniški odsotnosti

Vsak delodajalec, ne glede na število zaposlenih ali vrsto podjetja, ima pravico pregledati bolniško odsotnost svojih zaposlenih. Osebni pregled bolniške odsotnosti lahko opravi delodajalec, ki plača:

 • bolniško nadomestilo,
 • dajatve za bolezen ali oskrbo

in

 • rehabilitacijske ugodnosti

- za čas, ko je delavec nezmožen za delo, torej je izplačevalec socialne varnosti (zaposluje več kot 20 delavcev).

Prenesti:

pdf
Aplikacija OL-2.pdf Opis: tisk za ročno polnjenje

Delodajalec, ki je pooblaščen za nadzor nad pravilno uporabo bolniške odsotnosti, jo lahko opravi samostojno ali pa na to nalogo pooblasti drugega delavca. Pomembno je, da če se delodajalec odloči, da bo enega od svojih podrejenih naročil, da opravi pregled pravilne izrabe bolniške odsotnosti, mora upoštevati dejstvo, da mora biti inšpektor seznanjen z določbami o:

 • pravila ravnanja pri nadzoru izrabe bolniške odsotnosti z dela,
 • varovanje osebnih podatkov.

Če podjetnik zaposluje do 20 delavcev, ima pravico oddati vlogo za bolniški pregled na ZUS, ki je v takem položaju izplačevalec bolniške, oskrbe in rehabilitacije.

Delodajalec, ki zaposluje do 20 delavcev, naroči pregled bolniške odsotnosti na ZUS.

Prijava na bolniški pregled - obrazec OL-2

Zelo pogosto se zgodi, da podjetniki pozabijo na pravico do nadzora nad pravilno uporabo bolniške odsotnosti s strani lastnih zaposlenih. Svojih pravic se ne zavedajo in pogosto prezrejo razloge, da delavec bolniško odsotnost uporablja ne za predvideni namen. Tako ZUS kot delodajalca je v interesu sumljivih primerov preveriti.

Primer 1.

Annin delodajalec je opazil, da je nagnjena k redni prijavi bolniških odsotnosti. Delodajalec je, ko je opazil določen vzorec ravnanja v tej situaciji, zaprosil za bolniški pregled na Zavod za socialno zavarovanje (ZUS). Po pregledu se je izkazalo, da se je uslužbenka namesto na zdravljenje na domu odpravila na »podaljšan vikend« v svojo kočo. Na ta način je gospa Anna izgubila pravico do bolniškega nadomestila.

Delodajalec, ki želi, da ZUS preveri bolniško odsotnost njegovega delavca, naj na tej instituciji odda vlogo za pregled bolniške odsotnosti na obrazcu OL-2.

Po tiskanju in izpolnitvi prijave za bolniški pregled jo lahko delodajalec uporabi v uradni korespondenci z ZUS.

V prijavi je delodajalec dolžan v prvem delu izpolniti podatke o vlagatelju, kot so:

 • NIP (davčna identifikacijska številka),
 • PESEL,
 • ime/ime in priimek delodajalca,
 • naslov podjetja,
 • ime države (če je potrebno).

Navedba kontaktne telefonske številke je prostovoljna in je namenjena olajšanju stika med ZUS in prijaviteljem.

Nato je treba izpolniti podatke o obsegu vloge. V tem delu mora prosilec, to je delodajalec, navesti podatke o delavcu, ki mu je treba preveriti bolniško odsotnost. Potrebno je zagotoviti osnovne podatke, kot so:

 • Številka PESEL, in če zaposleni nima takšne osebne izkaznice, potem vrsto, serijo in številko dokumenta, ki potrjuje identiteto in datum rojstva;
 • ime in priimek zaposlenega.

Nato naj delodajalec navede dejanski naslov bivanja delavca na bolniškem dopustu – naj se ne enači s prebivališčem oziroma prebivališčem.Delavec ima v času bolezni pravico ostati pri starših ali partnerju. Delavec je dolžan obvestiti delodajalca in Zavod za socialno zavarovanje o vsaki spremembi naslova v času bolniškega dopusta. Za to ima delavec od spremembe naslova največ 3 dni. V vlogi naj delodajalec navede tudi serijo in številko zdravniškega spričevala ter obdobje, za katero je bilo izdano. Oddani vlogi je možno priložiti tudi dodatne dokumente. Poleg tega lahko prijavitelj tam objavi opombo z dodatnimi informacijami.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Pomembno je, da je vlogo OL-2 mogoče oddati tako v papirni obliki - osebno v objektu ali poslati po pošti - ali v elektronski obliki prek računa na PUE.

Nepravilna izraba bolniškega staleža je razlog za odpoved pogodbe z delavcem

Ko se na zahtevo delodajalca opravi bolniški pregled delavca, pri katerem se izkaže, da je delavec npr.

 • ni upošteval zdravniških priporočil (najpogosteje tistih glede hoje med boleznijo);
 • ni bil na bolniškem dopustu v kraju, ki ga je določil;
 • opravljal delo za drugega delodajalca ipd.

- to bo povzročilo odvzem pravice do nadomestila za bolezen. Bolj boleč učinek nepravilne uporabe bolniške je lahko odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec ima pravico odpovedati delovno razmerje po krivdi delavca brez odpovednega roka v primeru hujše kršitve temeljnih obveznosti delavca s strani delavca. To nakazuje čl. 1. točka 52. odstavka 1. delovnega zakonika.

V sodbi Vrhovnega sodišča z dne 26. septembra 2001 I PKN 638/00 beremo: »V posebnih primerih se lahko ravnanje delavca, ki med bolniškim dopustom opravlja dejavnosti, ki so v nasprotju z namenom bolniške odsotnosti, predvsem pa dejavnosti, ki vodijo do podaljšanja odsotnosti z dela, lahko šteje za škodljivo za dobro počutje. delodajalca in v nasprotju z dolžnostmi delavca ter se posledično lahko šteje za resno kršitev temeljnih dolžnosti zaposlenega.

Delodajalec, ki se odloči za disciplinsko odpoved delavca zaradi nepravilne izrabe bolniške odsotnosti s strani delavca, bi moral razpolagati z dokazili, da je delavčevo ravnanje dejansko vplivalo na dobrobit delovnega mesta.

Preverjanje bolniške odsotnosti zaposlenega - povzetek

Kontrolo bolniške odsotnosti delavca bo izvajal delodajalec, ko zaposluje najmanj 20 oseb (je prejemnik nadomestila). Če delodajalec zaposluje manj kot 20 ljudi, lahko zaprosi za takšen pregled pri Zavodu za socialno zavarovanje. Osnova za preverjanje pravilne uporabe bolniške s strani delavca je prijava na bolniški pregled OL-2.