Začetna vrednost osebnega avtomobila in DDV ni odbita

Davek Na Storitve

Ob vpisu osnovnega sredstva v evidenco podjetja je treba ugotoviti njegovo začetno vrednost. To pravilo velja tudi za osebna vozila. Kaj storiti, če se bo avto uporabljal za mešane namene in od nakupa ne bomo upravičeni do celotnega odbitka DDV?

Osebna vozila v podjetju in DDV

Od aprila 2014 so se spremenili predpisi glede odbitka DDV od stroškov v zvezi z uporabo avtomobilov. Določena omejitev velja za podjetnike, ki imajo ali želijo v svojo lastnino vnesti osebni avtomobil, ki se uporablja tako za poslovne kot zasebne namene. Od stroškov za gorivo ni mogoče odbiti DDV (to se bo spremenilo od 1.7.2015). Dovoljena pa je 50-odstotna davčna olajšava pri nakupu vozila ali drugih obratovalnih stroških. Po tem načelu lahko od nakupa osebnega vozila, ki bo evidentirano kot osnovno sredstvo, odbijemo 50 % vrednosti DDV.

Drugače je, ko zavezanec davčnemu uradu izjavi, da namerava osebni avtomobil uporabljati samo v poslovne namene. Storiti to:

  • izpolnite obrazec DDV-26 ob upoštevanju vseh zahtevanih podatkov,

  • oddati zgoraj omenjeno izjavo v 7 dneh od dneva, ko so nastali prvi izdatki v zvezi s tem avtomobilom.

Poleg tega je bil zavezanec dolžan voditi evidenco o prevoženih kilometrih vozila od prvega dne uporabe avtomobila le za službene namene. Podobno ta obveznost preneha z dnem, ko podjetnik preneha uporabljati vozilo za te namene. To naj bi organom davčnega nadzora omogočilo, da preverijo, ali se določeno vozilo uporablja ali je bilo dejansko uporabljeno izključno za uradne namene.

Začetna vrednost in DDV nista odbita

Pri nakupu osnovnega sredstva zakonodajalec razume nabavno ceno kot izhodiščno vrednost. To je navedeno v čl. 22 g odstavka 1. 1. Zakona o dohodnini (u.p.d.o.f) in čl. 16 g odstavka 1. 1. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (u.p.d.o.p.). Po drugi strani pa je določitev kupnine vključena v čl. 22g razdelek 3 u.p.d.o.f. in umetnost. 16 g odstavka 1. 3 u.p.d.o.p.

Po njihovem mnenju je kupnina znesek, ki ga nakažemo prodajalcu. Ta znesek bi moral:

  • povečanje za stroške v zvezi z nakupom osnovnega sredstva, ki smo jih imeli do dneva njegovega dajanja v pogon,

  • odbitek DDV, razen kadar nam drugi predpisi (Zakon o davku na dodano vrednost) ne dovoljujejo odbitka DDV v celoti ali delno.

 

Art 22g sek. 3 u.p.d.o.f. in člen 16g odd. 3 u.p.d.o.p.

»Nabavna cena je znesek, ki ga mora prodajalec plačati, povečan za stroške v zvezi z nakupom, ki so nastali do dneva predaje osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva v uporabo, zlasti za stroške prevoza, nakladanja in razkladanja, zavarovanja med potjo. , montažo, namestitev in zagon programov in računalniških sistemov, notarske pristojbine, davčne in druge takse, obresti, provizije in zmanjšane za davek na blago in storitve, razen kadar je v skladu s posebnimi določbami davek na blago in storitve ne predstavlja vstopnega davka oziroma zavezanec ni upravičen do znižanja zneska dolgovanega davka za vstopni davek ali vračila razlike davka v smislu Zakona o davku na dodano vrednost. V primeru uvoza je v nabavno ceno vključena carina in trošarina pri uvozu sredstev.«

 

Iz navedenih členov je razvidno, da neodbitni DDV poveča začetno vrednost osnovnega sredstva, vključno z osebnim avtomobilom. Posledično se poveča tudi znesek amortizacije.