Taksi storitve poravnane s pavšalom in JPK_V7 - vse, kar morate vedeti

Davek Na Storitve

DDV-RO Od 1. oktobra 2020 zavezance zavezuje nova struktura enotne revizijske datoteke - JPK_V7, ki ne vključuje DDV-12. Ali so v takem primeru davčni zavezanci, ki opravljajo taksi storitve, obračunani pavšalno s 4-odstotno stopnjo, dolžni poslati datoteko JPK_V7?

Razpoložljive oblike obdavčitve DDV za taksi storitve

Davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost na področju taksi storitev, imajo na izbiro (če ne uživajo subjektivne oprostitve) med dvema oblikama obdavčitve DDV:

  • pod splošnimi pogoji s stopnjo DDV 8 %

V skladu s Prilogo 3, t 40 Zakona o DDV je taksi prevoz obdavčen izstopni davek v višini 8 %. V PKWiU so bili razvrščeni pod točko 49.32 tudi z navedbo takšne stopnje DDV.

V skladu s čl. 86 sek. 1 ZDDV ima zavezanec pravico zmanjšati znesek dolgovanega davka za znesek vstopnega davka. "V kolikor se blago in storitve uporabljajo pri opravljanju obdavčljive dejavnosti [...]".

Glede odbitnega vstopnega davka ima zavezanec pri nakupu osebnih avtomobilov in pri nakupu goriva, dizla in plina, ki se uporabljajo za pogon osebnih vozil, omejeno pravico do odbitka DDV - do 50 % davka, izkazanega na računu. Preostalih 50 % neodbitnega DDV je davčno priznan odhodek, ki ga je treba navesti v 13. stolpcu KPiR. Zavezanec lahko odbije 100 % DDV od stroškov, če je bil osebni avtomobil kupljen izključno za namene opravljanja gospodarske dejavnosti v zvezi z opravljanjem taksi storitev. Za to bo treba v pisarni oddati DDV-26 in voditi evidenco o prevoženih kilometrih vozila ter predpisih o uporabi vozila v podjetju.

  • pavšalni DDV s 4-odstotno stopnjo

V skladu s čl. 114 sek. 1 Zakona o DDV: »Davčni zavezanec, ki opravlja storitve potniškega taksi prevoza, z izjemo najema osebnega avtomobila z voznikom (PKWiU 49.32.11.0), se lahko odloči za obdavčitev teh storitev v obliki pavšalnega zneska po stopnji 4 % po predhodnem pisnem obvestilu vodje davčnega urada do konca meseca pred obdobjem, v katerem bo uporabil pavšalni znesek.

Če se uporablja pavšalna stopnja DDV, zavezanec izstopnega davka ne more zmanjšati za vstopni DDV, ki izhaja iz računov nabave – strošek je strošek v bruto znesku, ki izhaja iz računa. Pavšalni obračun DDV je treba opraviti na obrazcu DDV-12. Objava DDV-12 se predloži mesečno do 25. dne v mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se obračun nanaša. Zavezanec, ki opravlja taksi storitve, ki je izbral eno od dveh razpoložljivih oblik obdavčitve, jo mora uporabljati 12 zaporednih mesecev.

Taxi storitev oproščena DDV

Davčni zavezanci, ki opravljajo taksi storitve, lahko izkoristijo subjektivno oprostitev plačila DDV, če ocenjena vrednost prodaje ne presega (sorazmerno z obdobjem poslovne dejavnosti v davčnem letu) zneska 200.000 PLN.

V primeru, ko podjetnik začne poslovati med letom, je treba višino limita izračunati sorazmerno z obdobjem opravljanja dejavnosti.

Primer 1.

G. Piotr je dne 20.3.2020 začel posel v zvezi z opravljanjem taksi storitev. Kakšna bo v tem primeru vrednost omejitve oprostitve DDV?

Vrednost omejitve oprostitve DDV se izračuna po formuli:

(mejna vrednost, tj. 200.000 PLN * število dni opravljanja poslovne dejavnosti med letom) / število dni v določenem davčnem letu.

Zato bo v tem primeru mejna vrednost 156.830,60 PLN, torej (200.000 x 287) / 366.

Če vrednost prodaje, oproščene davka, presega zahtevano mejo, se bo zavezanec dolžan prijaviti za DDV z obrazcem DDV-R in transakcijo obdavčiti z DDV.

Subjekti, oproščeni plačila DDV, izgubijo pravico do odbitka vstopnega davka od računov, ki dokumentirajo nakup blaga ali storitev v zvezi z opravljeno dejavnostjo. Neodbitni vstopni DDV se lahko pripozna med davčno priznanimi stroški, kar pomeni, da se odhodki pripoznajo v bruto znesku KPiR. Davčni zavezanec, oproščen plačila DDV, je dolžan voditi poenostavljeno evidenco, ki bo omogočala ugotavljanje trenutka preseganja meje oprostitve. Po čl. 109 odstavek. 1 Zakona o DDV »Davčni zavezanci, katerih promet je oproščen davka po čl. 113 odstavek. 1 in 9, so dolžni voditi evidenco prodaje za določen dan, vendar najkasneje pred prodajo naslednji dan..

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Taksi storitve poravnane s pavšalom in JPK_V7

Doslej so zavezanci, ki opravljajo taksi storitve, obračunali pavšalno s 4-odstotno stopnjo, mesečno obračunavali na obrazcu DDV-12 do 25. dne vsakega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala davčna obveznost. Prav tako so bili dolžni predložiti podatke o prodaji v JPK_DDV.

S 1. oktobrom 2020 so bile prijave DDV-7 in DDV-7K v celoti umaknjene - nadomestili so jih z JPK_V7. Poleg nove strukture kontrolne datoteke JPK_V7 so zavezanci dolžni označevati tudi izbrane dobave blaga in storitev s kodami GTU in uporabo posebnih postopkov, npr. obvezno deljeno plačilo (več informacij v članku: JPK V7 - kaj je vključeno v novi strukturi enotne kontrolne datoteke?).

Vendar datoteka JPK_V7 ne vsebuje do zdaj prikazanih podatkov na obrazcu DDV-12, zato zavezanci taksi storitve (razen najema osebnih avtomobilov z voznikom) obračunavajo v pavšalni obliki obdavčitve s 4-odstotno stopnjo. ne bodo morali predložiti nove datoteke JPK - predložili bodo samo DDV-12, ki deluje pod enakimi pogoji kot pred 1. oktobrom 2020.

Primer 2.

G. Adam nudi taksi storitve. DDV obračunava pavšalno s 4-odstotno stopnjo in mesečno obračunava na obrazcu DDV-12. Zavezanec se sprašuje, ali bo dolžan poslati tudi datoteko JPK_V7, ki velja od 1. oktobra 2020.

Davčni zavezanec, ki opravlja taksi storitve, ki uporablja obrazec za pavšalno obdavčitev, ni dolžan poslati nove datoteke JPK_V7. Poračuna naj opravi samo na obrazcu DDV-12. Nova oblika datoteke JPK, ki jo sestavljata registracijski in prijavni del, velja samo za obračune DDV, ki so bili opravljeni na prijavah DDV-7 in DDV-7K – torej davčne napovedi, kot je prej omenjeni DDV-12, kot tudi DDV-8, DDV-9M, DDV -10 ali DDV-14, novi predpisi ne veljajo. Dogaja se, da zavezanci, ki opravljajo taksi storitve (obračunane pavšalno po 4-odstotni stopnji), v okviru iste dejavnosti opravljajo tudi druge storitve. Omenjene druge storitve, obdavčene po splošnih pravilih, morajo biti zato prikazane v novi datoteki JPK_V7, ki jo je potem obvezno predložiti.