Zavarovanje zdravniške odgovornosti in davčno priznani stroški

Spletna Stran

Včasih je podjetnik dolžan v primeru poklicev, ki zahtevajo specializacijo, in tistih, katerih slaba opravljenost lahko povzroči škodo potencialnim strankam, skleniti obvezno zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb. Varuje tako zavarovanca kot njegovo stranko. Obveznost sklenitve zavarovanja poklicne odgovornosti je med drugim za tako odvetniki kot zdravniki. Ali se lahko izdatek za zavarovanje odgovornosti šteje za davčno priznane stroške, če podjetnik izvaja individualno zdravniško prakso? Kako ga potem rezervirati?

Zavarovanje odgovornosti zdravnika pri stroških poslovanja

V skladu s čl. 22 sek. 1. Zakona o dohodnini so davčno priznani stroški stroški, ki nastanejo zaradi ustvarjanja prihodkov oziroma za ohranjanje oziroma zavarovanje vira teh prihodkov (brez stroškov iz 23. člena). Na seznamu odhodkov, ki se ne morejo šteti za davčni odhodek, zakonodajalec ne omenja premij za zavarovanje odgovornosti za opravljanje zdravstvenega poklica.

V primeru opravljanja individualne zdravstvene dejavnosti je zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb obvezno in služi za zavarovanje in ohranjanje vira dohodka. Zato lahko stroški nakupa police predstavljajo davčno priznan strošek na dan, ko nastanejo.

Podjetniki, ki vodijo računovodstvo na podlagi KPiR, bodo tovrstne izdatke knjižili v stolpcu 13 KPiR - drugi odhodki. Pomembno je, da je način rezervacije police zavarovanja odgovornosti zdravnika odvisen od načina obračunavanja stroškov, ki ga je sprejel davčni zavezanec – gotovinski ali obračunski. V primeru gotovinske metode je treba polico odgovornosti do tretjih oseb v celoti knjižiti na datum nastanka stroškov, to je na datum izdaje police. V primeru obračunske metode bi moral podjetnik izdatke razdeliti na davčna leta, na katera se nanaša.

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Poleg zdravnikov, ki izvajajo individualno ali specialistično zdravniško dejavnost, velja obveznost zavarovanja civilne odgovornosti za poklic tudi:

  • davčni svetovalci,

  • osebe, ki opravljajo dejavnost na področju knjigovodskih storitev,

  • cenilci nepremičnin,

  • notarji,

  • upravljavci nepremičnin,

  • arhitekti in gradbeni inženirji.

Poravnava zavarovanja je tedaj analogna poravnavi zdravniške police zavarovanja odgovornosti.