PFR Financial Shield – kdo lahko odda vlogo in od kdaj?

Spreminjanje Co-Velikosti

Vlada je sprejela sklepe v zvezi s Finančnim ščitom 2.0 PFR za mikro, mala in srednja podjetja ter novelo Finančnega ščita 1.0 PFR! Zato bodo lahko podjetniki od 15. januarja zaprosili za ugodnosti iz finančnega ščita PFR. Katere dejavnosti bodo lahko kandidirale za pomoč, kakšen je namen dodeljenih sredstev in katere pogoje bodo morali izpolnjevati prosilci? Na ta in druga vprašanja bomo odgovorili v članku.

Finančni ščit PFR - opis pomoči

Naloga sredstev iz finančnega ščita PFR je preprečiti stečaj podjetij in s tem preprečiti povečanje brezposelnosti v državi. Po ugotovitvah poljskega razvojnega sklada (PFR) iz Shield 2.0 bo za mikro, mala in srednja podjetja, ki so jeseni utrpela največje izgube, pomoč zagotovljena do 70.000 podjetjem. Vladni informacijski center je sporočil, da je proračun, namenjen podpori, predviden v višini 13 milijard PLN.

Shema pomoči med drugim vključuje:

 • Finančni ščit 2.0 poljskega razvojnega sklada za mikropodjetja – 6,5 milijarde PLN;
 • Finančni ščit 2.0 poljskega razvojnega sklada za mala in srednje velika podjetja - 6,5 milijarde PLN.

Finančni ščit PFR - kdo je do njega upravičen?

Zgoraj opisane pomoči ne bo mogel izkoristiti vsak podjetnik – iz nje bodo izključeni predvsem samozaposleni. Sredstva bodo dodeljena na podlagi kode PKD določene gospodarske dejavnosti z dne 31. 12. 2019, 1. 11. 2020 in na dan oddaje vloge, da se preveri, koliko PKD oznak pokriva enota, ki prejme izgube. Seznam 45 kod PKD, ki se lahko prijavijo za subvencije od 5. januarja 2021:

 • 17.29.Z - Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in lepenke;

 • 18.12.Z - Drugi tisk;

 • 18.13.Z - Storitvene dejavnosti v zvezi s pripravo za tisk;

 • 18.14.Z - knjigoveške in podobne storitve;

 • 49.39.Z - Drugi kopenski potniški promet, ki ni uvrščen drugje;

 • 47.71.Z - Trgovina na drobno z oblačili v specializiranih prodajalnah;

 • 47.76.Z - Trgovina na drobno s cvetjem, rastlinami, semeni, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za hišne živali v specializiranih prodajalnah;

 • 47.81.Z - Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki na stojnicah in tržnicah;

 • 47.82.Z - Trgovina na drobno s tekstilom, oblačili in obutvijo na stojnicah in tržnicah;

 • 47.89.Z - Trgovina na drobno z drugimi izdelki na stojnicah in tržnicah;

 • 56.21.Z - Priprava in dostava hrane zunanjim prejemnikom (catering);

 • 55.10.Z - Hoteli in podobne nastanitve;

 • 55.20.Z - Turistične nastanitvene zmogljivosti in kratkoročne nastanitvene zmogljivosti;

 • 56.10.A - Restavracije in drugi stalni gostinski obrati;

 • 56.10.B - Mobilni gostinski obrati;

 • 56.29.Z - Druge gostinske storitvene dejavnosti;

 • 56.30.Z - Priprava in strežba pijač;

 • 59.14.Z - Dejavnosti v zvezi s filmsko projekcijo;

 • 73.11.Z - Dejavnost oglaševalskih agencij;

 • 74.20.Z - Fotografska dejavnost;

 • 77.21.Z - Izposoja in lizing opreme za rekreacijo in šport;

 • 79.11.A - Dejavnost potovalnih agencij;

 • 79.12.Z - Dejavnost organizatorjev turizma;

 • 79.11.B - Dejavnost potovalnih agencij;

 • 79.90.A - Dejavnost vodij potovanj in turističnih vodnikov;

 • 79.90.B - Dejavnost na področju turističnega informiranja;

 • 79.90.C - Druge storitve rezervacij, ki niso uvrščene drugje;

 • 82.30.Z - Dejavnosti v zvezi z organizacijo sejmov, razstav in kongresov;

 • 85.51.Z - Obšolske oblike športne vzgoje ter športno-rekreativne dejavnosti;

 • 85.52.Z - Izvenšolske oblike umetniškega izobraževanja;

 • 85.59.B - Druge obšolske oblike izobraževanja, ki niso uvrščene drugje;

 • 86.90.A - Fizioterapevtske dejavnosti;

 • 86.90.D - Paramedicinska dejavnost;

 • 90.01.Z - Dejavnosti v zvezi z uprizarjanjem umetniških predstav - glasbena skupina;

 • 90.02.Z - Dejavnosti v podporo uprizarjanju umetniških predstav;

 • 90.04.Z - Dejavnost kulturnih objektov;

 • 91.02.Z - Dejavnost muzejev;

 • 93.11.Z - Dejavnost športnih objektov;

 • 93.13.Z - Dejavnosti objektov za izboljšanje telesne kondicije;

 • 93.19.Z - Druge dejavnosti v zvezi s športom;

 • 93.21.Z - Dejavnost zabaviščnih in zabaviščnih parkov.

PFR Financial Shield – splošni pogoji, ki jih je treba izpolniti

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za prejemanje sredstev iz finančnega ščita PFR, se razlikujejo glede na velikost podjetja in nastale izgube. Pomoč bo dodeljena tistim podjetjem, ki so zaposlovala delavce. Zahtevano merilo je zaposlitev delavcev na dan 31.12.2019, v primeru njene odsotnosti pa zaposlitev najmanj 1 zaposlenega na dan 31.7.2020.

Natančneje, delavec mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi – razen tistih, ki so na porodniškem, očetovskem, starševskem in starševskem dopustu ter se udeležujejo strokovnega usposabljanja.

Opredelitev zaposlenega na podlagi finančnega ščita PFR:

 • oseba, ki v skladu s poljsko zakonodajo ostaja v delovnem razmerju in je bila prijavljena za prispevke za socialno varnost na dan preverjanja zaposlitvenega statusa podjetja, da se določi najvišji znesek finančne subvencije, ki jo lahko podjetnik zaprositi - ob upoštevanju, da se delovni status spremeni v polni delovni čas;
 • oseba, ki sodeluje s podjetnikom, ne glede na pravno obliko tega razmerja (predvsem na podlagi pogodb civilnega prava, tj. pogodbe o določenem delu in mandatu), za katero so bili na dan popisa zaposlenosti plačani prispevki za socialno varnost, da pridobiti subvencijo.

PFR Financial Shield - koliko je podpora?

Podpora za podjetnike, ki so prej koristili Finančni ščit 1.0, za skupaj enega zaposlenega iz obeh ščitov, lahko znaša največ 72.000 PLN za mikropodjetja in 144.000 PLN za mala in srednje velika podjetja.

Mikro, mala, srednja in velika podjetja so lahko deležna pomoči.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Finančni ščit PFR - pogoji za dodelitev pomoči glede na velikost podjetja

Mikropodjetja

Ta podjetja bodo prejela finančno pomoč, če:

 • zaposlujejo 1-9 delavcev od zgoraj navedenih 45 industrije PKD na Poljskem;
 • promet oziroma bilančna vsota je največ 2 milijona evrov;
 • je v obdobju IV-XII oziroma v četrtem četrtletju 2020 doseglo zmanjšanje prihodka za najmanj 30 % zaradi epidemije COVID-19 glede na enaka obdobja preteklega leta.

Na višino pomoči iz ščita bosta vplivala zmanjšanje prometa in števila zaposlenih. Sredstva, pridobljena s subvencijo, bodo nepovratna, če se ohrani zaposlitev in dejavnost ne preneha obstajati najmanj 12 mesecev od prejema pomoči. Aplikacija bo na voljo v elektronski banki pri 18 bankah. Najvišji znesek pomoči za to vrsto podjetja je 324.000 PLN. Glede na velikost zmanjšanja prihodkov je višina subvencije:

 • 18.000 na 1 zaposlenega z upadom prihodkov za 30–60 %;

 • 36.000 na 1 zaposlenega z zmanjšanjem prihodkov za več kot 60 %.

Mala in srednje velika podjetja

Takšna podjetja bodo prejela pomoč od ščita, če:

 • zaposlujejo do 249 zaposlenih iz 45 panog PKD;
 • njihov največji promet je 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne presega 43 milijonov evrov;
 • lahko pokaže najmanj 30 % padec prometa zaradi COVID-19.

Mala in srednja podjetja bodo lahko pridobila sredstva za fiksne stroške, ki niso pokrite s prihodki, v obliki subvencije v višini 70 % bruto izgube glede na obdobje od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021. Največja pomoč iz ščita je 3,5 milijona PLN, odvisno od bruto izgube ter napovedanih prihodkov in stroškov. Sredstva bodo nepovratna le v primeru neprekinjenega delovanja in v primeru financiranja izgube v višini 70 % bruto.

Velika podjetja

Pomoč velja za podjetja z več kot 50 milijoni evrov prometa in z več kot 250 zaposlenimi. Sestoji iz uporabe nove različice posojila, ki bo na voljo do 31. marca 2021.

Finančni ščit PFR - pogoji za odkup subvencij

Subvencijo je možno unovčiti, če prosilec izpolnjuje zahtevane pogoje. Morebitno vračilo dela ali celotnega zneska je možno po 31.10.2021. Poljski razvojni sklad ima izključno pravico, da v predpisih določi določena pravila za vračilo finančne pomoči in določi primere, v katerih je možen odkup.