Prodaja avtomobila, odvzetega iz dejavnosti in dohodnine

Davek Na Storitve

Podjetniki se pogosto spomnijo avtomobila, ki je bil prej uporabljen kot poslovno sredstvo in uporabljen kot sredstvo podjetja. Pri tem se ne zavedajo, da ima prodaja odpoklicanega vozila lahko davčne posledice tudi za podjetje. Kako poteka prodaja razgrajenega avtomobila? Spodaj opisujemo!

Ali prodaja razgrajenega avtomobila prinaša dohodek?

Zakon o dohodnini vsebuje podrobnejša določila o prodaji poslovnega premoženja, vključno z davčnimi pojasnili učinkov prodaje premoženja podjetja po njegovem umiku.

V skladu s čl. 14 sek. 2 točka 1 lit. in istega zakona so prihodki iz dejavnosti prihodki od prodaje premoženja, vklj osnovna sredstva, ki so predmet vpisa v register osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Prihodki od prodaje omenjenega sredstva, tudi če so bila umaknjena pred prodajo, predstavljajo dohodek iz dejavnosti, kot je navedeno v čl. 10 sek. 2. točka 3. Zakona o DDV. Umaknjena sredstva predstavljajo dohodek iz dejavnosti le, če od prvega dne naslednjega meseca po mesecu, v katerem je bilo premoženje umaknjeno iz dejavnosti, do dneva odplačilne odsvojitve ni preteklo 6 let. Če pa se prodaja izvede po preteku določenega obdobja, znesek, prejet od prodaje, ne bo predstavljal prihodkov podjetja.

Primer 1.

1. aprila 2014 je gospod Marek avto umaknil iz podjetja. 15.5.2020 se je odločil za prodajo in tako sestavil kupoprodajno pogodbo. Ali bo ta prodaja obdavčena kot del poslovanja?

ne. Od upokojitve osnovnega sredstva je minilo več kot 6 let (od naslednjega meseca po umiku nepremičnine), zato se ti prihodki ne pripoznajo v prihodke družbe. Osnovna sredstva, umaknjena do leta 2014, v letu 2020 praviloma niso predmet obdavčitve v podjetju. Pri odpoklicu vozila v letu 2014 pa je treba upoštevati, v katerem mesecu je prišlo do odpoklica in prodaje.

Višina dohodka in trenutek, ko nastane obveznost DDV in prodaja avtomobila

Kot izhaja iz Zakona o DDV, natančneje čl. 14 sek. 1 in čl. 19. bo obdavčljivi dohodek od prodaje avtomobila, umaknjenega iz dejavnosti, zapadli znesek, določen v prodajni pogodbi. Vrednost, vključena v prodajno pogodbo, ne sme odstopati od tržnih cen nepremičnine, ki se prodaja, razen če je to utemeljeno.

Za prodajo zasebne lastnine ni potrebno dokumentirati računa - davčna obveznost bo nastala (odvisno od tega, kateri datum je bil prej):
 • na dan izročitve vozila kupcu

oz

 • prejem terjatev.

Ne smemo pozabiti, da bi morali davkoplačevalci pri registraciji transakcij ravnati s potrebno skrbnostjo. Zlasti mora biti praviloma sklenjena v pisni obliki s kupoprodajno pogodbo, v skladu z zahtevami, ki jo označujejo kot knjigovodsko listino (tj. mora biti s pogodbo datirana, stranki posla , predmet posla in podpisi).

Primer 2.

V letu 2016 je g. Sylwester osebni avtomobil umaknil iz poslovne dejavnosti. Prodal ga je 22. februarja 2020. Vozilo je bilo sproščeno še isti dan, plačilo pa je bilo prejeto 12.2.2020. Katerega datuma naj g. Sylwester pokaže svoje prihodke v KPiR?

G. Sylwester bi moral izkazati prihodke od 12. februarja 2020, ker je bil prejem terjatev prej kot je bil dobavljen avtomobil.

Prodaja avtomobila, umaknjenega iz poslovanja - kaj pa amortizacija?

V primeru obračunavanja prodaje avtomobilov, odvzetih iz lastnine v okviru opravljanja dejavnosti, ima zavezanec pravico všteti v davčne stroške še neamortizirano vrednost, ki ostane po odpoklicu vozila. Ta strošek je prikazan v stolpcu 13. KPiR - "Drugi stroški".

Na podlagi člena. 22 sek. 1 ZDDV bo davčno priznan strošek neamortizirana vrednost avtomobila. Neamortizirano vrednost avtomobila je treba razumeti kot del stroškov, ki nastanejo na njegovo začetno vrednost, pri čemer se izključuje amortizacija avtomobila od njegove začetne vrednosti, ki je nastala v obdobju, ko je bil uporabljen za poslovanje.

Primer 3.

Sylwia je maja 2020 prodala umaknjeni osebni avtomobil, pridobljen septembra 2018, ki je bilo osnovno sredstvo. Njegova začetna vrednost je bila 176.000 PLN. Amortiziran je bil 20 mesecev z amortizacijsko stopnjo 20 %.

Na dan, ko je bil avto dan v uporabo, septembra 2018, je bil povprečni menjalni tečaj EUR 4,2953 PLN, torej protivrednost 20.000 EUR je bila 85.906 PLN.

V obdobju od septembra do decembra 2018 je ga. Sylwia kot davčne stroške pripoznala mesečne stroške amortizacije za avtomobil v višini 1.431,77 PLN [(85.906 PLN x 20 %): 12]. Vendar je bila v obdobju od januarja do maja 2020 amortizacija v mejah 150.000 PLN 2.500 PLN na mesec. Skupaj so stroški podjetja za amortizacijo tega avtomobila vključevali – do njegove prodaje – 46 795,31 PLN.

Po prodaji vozila mora davčni odhodek vključevati neamortizirani znesek - 117.333,40 [176.000 PLN - 58.666,60 PLN], čeprav so stroški dejansko vključevali znesek 46.795,31 PLN (vključno z omejitvami amortizacije).

Primer 4.

Marca 2019 je gospa Monika kupila osebni avtomobil z začetno vrednostjo 200.000 PLN in se vpisala v register osnovnih sredstev. Znesek mesečne obračunane amortizacije je 2.500 PLN, tj. [(200.000 PLN × 20%): 12 mesecev] od tega:

 • 2500 PLN → je strošek davka;

 • 833,33 PLN → predmet izključitve iz davčnih stroškov.

Ta avto je bil prodan novembra 2020. Vsota njegovih amortizacijskih stroškov, vključenih v davčne stroške od aprila 2019 do novembra 2020, bo nato znašala 50.000 PLN. V tej situaciji - v zvezi s prodajo osebnega avtomobila - bo podjetnik vključil znesek 100.000 PLN (150.000 PLN - 50.000 PLN) kot davčno priznane stroške pri tej transakciji.

Kako prikazati prodajo avtomobila, umaknjenega iz dejavnosti v KPiR?

Kot smo že omenili, so dohodki od prodaje avtomobila, umaknjenega iz obratovanja, predmet drugih prihodkov iz poslovne dejavnosti, če od meseca po njegovem umiku ni preteklo 6 let do njegove prodaje. Vendar, kot omenjeno, je preostala neamortizirana vrednost avtomobila upravičena do priznanja kot drugi izdatek. Glede na to mora zavezanec, ki je prodal avtomobil, umaknjen iz poslovanja, opravljeno transakcijo v KPiR vključiti v:

 • stolpec 8. - "Drugi prihodki" - glede dohodkov;

 • stolpec 13. - "Drugi odhodki" - v zvezi z neamortiziranim delom.

Osnova za vpis v knjigo bo kupoprodajna pogodba, ki dokumentira prodajni posel.

Kako v evidenci prihodkov prikazati prodajo umaknjenega avtomobila?

Prodaja odpoklicanega službenega avtomobila s pavšalno pristojbino se obdavči po pavšalni stopnji 3 % vrednosti dohodka po čl. 12 sek. 1. točka 5. Zakona o pavšalni dohodnini od določenih prihodkov fizičnih oseb.

Primer 5.

Gospa Joanna vodi podjetje s pavšalnim zneskom na podlagi zabeleženih prihodkov. Junija 2020 je prodala avtomobil, ki je bil decembra 2016 umaknjen iz sredstev družbe. V takem primeru bi bilo treba prihodke od prodaje avtomobila obdavčiti pavšalno v višini 3% vrednosti prihodka od prodaje vozila, ker ni minilo 6 let od umika avtomobila iz obratovanja v njegovo prodajo.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Prodaja avtomobila, umaknjenega iz dejavnosti in njegova likvidacija

V 6 letih po prenehanju dejavnosti je posledica prodaje vozila obveznost pripoznanja prodaje v prihodku iz dejavnosti. Nato je zavezanec dolžan obračunati akontacijo dohodnine in jo plačati do 20. dne v mesecu po prodaji vozila oziroma prejemu plačila. Transakcija mora biti obdavčena po davčni stopnji, ki je veljala v podjetju. Pri izračunu akontacije dohodnine morate upoštevati ne le prihodke od prodaje, temveč tudi z njimi povezane davčne stroške. Vrednosti, ki so vključene v akontacijo dohodnine (dohodek, davčno priznani stroški, akontacija dohodnine), je treba prikazati tudi v letnem davčnem obračunu:

 • PIT-36L - v primeru obdavčitve dejavnosti s pavšalnim davkom;

 • PIT-28 - v primeru obdavčitve dejavnosti s pavšalnim zneskom;

 • PIT-36 - v primeru obdavčitve dejavnosti po splošnih načelih

- v vrstici z naslovom »Nekmetijska gospodarska dejavnost«.

Takšno stališče je potrdil direktor davčne zbornice v Bydgoszczu v posamični sodbi z dne 13. marca 2014, ITPB1 / 415–1288 / 13 / AK:

[...] prihodek od načrtovane prodaje osnovnega sredstva (delavniške stavbe) po zaključku poslovne dejavnosti bo prihodek iz nekmetijske dejavnosti. Dohodek na tem računu je predmet obdavčitve v skladu z izbrano obliko obdavčitve za dejavnost, v tem primeru t.i. pavšalni davek - 19%. Prihodek od prodaje je razlika med prihodkom od odplačne prodaje sredstva in začetno vrednostjo, izkazano v evidenci osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, povečano za vsoto amortizacije iz čl. 22 h prvega odstavka. 1 točka 1 iz tega osnovnega sredstva [...]”.

Primer 6.

Septembra 2017 je g. Radosław likvidirao svojo poslovno dejavnost, od katere je plačeval pavšalni davek. Ob koncu aktivnosti mu je ostal osebni avtomobil. Začetna vrednost tega avtomobila je bila 80.000 PLN, vsota amortizacijskih stroškov, priznanih kot davčno priznani stroški, pa je bila 50.300 PLN. Maja 2020 je davkoplačevalec avto prodal za 47.000 PLN. Dobljeni znesek je dohodek iz nekmetijske gospodarske dejavnosti, ki ga mora zavezanec poravnati s pavšalnim davkom. Davčna osnova bo dohodek v višini 14.000 PLN [47.000 PLN - (80.000 PLN - 47.000 PLN)]. Davek bo 2.660 PLN (14.000 x 19 %). V letni davčni napovedi za PIT-36L za 2020 g. 2660 PLN.

Prodaja avtomobila, umaknjenega iz dejavnosti v sistemu wFirma.pl

V sistemu wFirma.pl se prodaja avtomobila, umaknjenega iz dejavnosti, prizna z neposrednim vpisom v shemo KPiR: EVIDENCI »KPIR» DODAJ VNOS.

V oknu, ki se prikaže:

 • v polju z imenom izvajalca - navedite podatke o kupcu;

 • v polju z datumom vpisa - navedite datum prodaje vozila oziroma potrdila o plačilu, kar je bilo prej;

 • v polju s številko dokazila - navedite številko prodajnega dokumenta; če številka ni navedena, stavek "Kupna pogodba dneva / meseca / leta";

 • v polje OPIS lahko vnesete podatek, da se dokumentira prodaja odvzetega osnovnega sredstva za lastne potrebe.

Nato nastali prihodek vpišemo v stolpec 8. KPiR - "Drugi prihodki" in če vozilo ob prodaji ni bilo v celoti amortizirano, se njegov neamortizirani del vključi v stolpec 13. KPiR - "Drugi odhodki".

Podobno k pavšalnemu znesku se vpis doda z naslednjim vzorcem: EVIDENCIJA »EVIDENCIJA PRIHODKA» DODAJ VNOS. S to razliko, da so prihodki vključeni po stopnji 3 % in niso navedeni nobeni drugi, neamortizirani odpisi amortizacije.