Nasprotovanje nadzoru v podjetju - možno je

Davek Na Storitve

Za podjetnike davčni nadzor ni v užitek. Zavezanci se v strahu pred posledicami po svojih najboljših močeh pripravijo na tak dogodek, da bi izpolnili vse zahteve davčnih organov. Le malokdo se sprašuje, ali so se inšpektorji tudi sami pripravili – kajti če se izkaže, da se preveritvene aktivnosti izvajajo napačno, lahko podjetnik nadzoru v podjetju nasprotuje.

Način izvajanja davčnega nadzora v družbi je podrobneje urejen v Zakonu o podjetniškem zakonu (ki je aprila/maja ukinil Zakon o svobodi gospodarske dejavnosti). V skladu z zakonom lahko podjetnik ugovarja začetku in opravljanju inšpekcijskih dejavnosti s strani davčnega organa, če preverjanje ne poteka po pravilih, določenih v drugih členih zgoraj navedenega. zakon.

Davčni organ inšpekcijski nadzor izvede nepravilno, če ne upošteva določb zakona glede:

 • obveščanje podjetnika o načrtovanem pregledu,
 • predložitev pooblastila ali uradne osebne izkaznice,
 • nadzor, opravljen v prisotnosti podjetnika
 • mesta inšpekcije,
 • število inšpekcijskih pregledov istega podjetja,
 • trajanje kontrole

Kaj potem storiti, ko podjetnik ugotovi, da je ena od njegovih pravic kršena?

Kako ugovarjati nadzoru v podjetju?

V takem primeru je treba postopek začeti z vložitvijo pisnega ugovora s podrobno utemeljitvijo neposredno pri organu, ki izvaja inšpekcijski nadzor. Poleg tega je treba o takšni zahtevi predložiti pisno obvestilo. V tem primeru so roki zelo pomembni - ugovor se lahko vloži le do treh dni od začetka pregleda. Izjema je seveda kršitev pravil glede trajanja preverjanja – po predpisih lahko pregled, odvisno od velikosti podjetja, traja do 48 dni. Podjetnik ima torej tudi v tem primeru tri dni za vložitev vloge, vendar od dneva, ko je inšpektor prekoračil rok.

Pomembno je, da ko ugovor prispe na davčni organ, je treba nadzor prekiniti. Edino dejanje, ki ga revizorji lahko sprejmejo v tem primeru, je zavarovanje dokazov v zvezi z dogodki, ki se preverjajo. Vključujejo lahko dokumente, informacije, vzorce izdelkov in druge nosilce podatkov z dokazno vrednostjo. Preostale kontrolne aktivnosti je treba preložiti za tri dni – to je čas, ko mora davčni organ obravnavati vlogo. Če se odloči, da se nadzor nadaljuje, mora trgovec prejeti ustrezno obvestilo. Šele takrat se lahko nadaljujejo dejavnosti preverjanja.

Davčni organ lahko izda tudi mnenje, s katerim se inšpekcijski nadzor zaključi. Spomnimo tudi, da če zavezanec v navedenih treh delovnih dneh ne prejme odgovora na svoj dopis, se tudi šteje, da se nadzor ne bo nadaljeval.

Kaj pa, če je odločba izdana v škodo podjetnika? Nato se pojavi še ena možnost - vložiti pritožbo. To pismo mora prav tako prispeti v urad v treh dneh po prejemu prvotne odločbe. Davčni nadzor bi morali znova prestaviti, vendar tokrat za sedem delovnih dni. Tako kot v primeru ugovora ima davčni organ dve možnosti – nadaljevati ali zaključiti nadzor. Če odločba zavezancu ni vročena v odmerjenem roku, se šteje, da so dejavnosti preverjanja opravljene.

V katerih primerih ni mogoče vložiti ugovora?

Možnost ugovora inšpekcijskemu pregledu so pravice podjetnika. Vendar pa obstajajo situacije, v katerih te pravice ne more izkoristiti.

Prvič, ugovor ne bo priznan, če je nadzor usmerjen proti storitvi kaznivega dejanja ali prekrška, vključno s davčnim kaznivim dejanjem ali prekrškom. Podjetnik tudi ne sme ugovarjati zoper nadzor, če le-ta služi za zagotovitev dokazov o zgoraj navedenih prepovedana dejanja. V takem položaju je tudi nepomembno, ali postopek poteka v navzočnosti ali odsotnosti lastnika družbe oziroma njegovih zastopnikov.

Za nadzor poslovanja lahko veljajo tudi posebni predpisi. V tem primeru zavezanec ne more nasprotovati. Za koga torej veljajo posebne določbe?

Med podjetji, ki jih urejajo posebni predpisi, lahko ločimo tista, ki so predmet posebnega nadzora na naslednjih področjih:

 • zakon o carinski službi,
 • Zakon o zaščiti živali, Zakon o farmacevtskih izdelkih, Zakon o veterinarski mejni kontroli, Zakon o veterinarskem nadzoru v trgovini, Zakon o veterinarski inšpekciji, Zakon o živalskih proizvodih, Zakon o krmi,
 • upravni nadzor ribištva po zakonu o ribištvu,
 • kontrole v zvezi z odpošiljanjem blaga za carinske namene, ki se izvajajo na carinskem uradu ali drugem določenem kraju, na podlagi carinskih predpisov in Zakona o varstvu rastlin,
 • nadzor premikajočih se prevoznih sredstev, ljudi, ki jih uporabljajo, in blaga, ki ga prevažajo na podlagi Zakona o carinski službi, Zakona o cestnem prometu in Zakona o železniškem prometu,
 • nakup izdelkov ali storitev, ki preverjajo zanesljivost storitve po Zakonu o trgovski inšpekciji,
 • prodaje, opravljene izven točke stalne lokacije na podlagi Zakona o lokalnih davkih in pristojbinah.

Če povzamem, podjetnik, katerega podjetje je bilo pregledano, ni povsem brez obrambe. Kadar so njegove pravice kršene, je možen ugovor. Izjema so le postopki v zvezi s posebnimi predpisi ali v zvezi s prekrški ali kaznivimi dejanji.