Odpoved pogodbe o zaposlitvi pred njenim začetkom

Service.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas ali za nedoločen čas. Vsaka od teh pogodb se lahko odpove v skladu z ustreznimi postopki in roki, določenimi v določbah delovnega zakonika. Je pa možno odpovedati pogodbo o zaposlitvi pred njenim nastopom?

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Vsaka pogodba o zaposlitvi mora biti praviloma sklenjena pisno. Dopušča pa zakonodajalec ustno delovno razmerje – pod pogojem, da delodajalec pozneje pisno potrdi pogoje dela. Vendar bi se to moralo zgoditi, preden se delavcu dovoli delo

Sodba deželnega upravnega sodišča v Rzeszówu z dne 6. decembra 2017 (sklicna številka spisa II SA / Rz 1188/17)

Obveznost pisne sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne pomeni, da neupoštevanje tega obrazca razveljavi pogodbo.Pisna oblika pogodbe o zaposlitvi je le dokazna oblika. Ustno sklenjena pogodba o zaposlitvi je torej veljavna, delodajalec je dolžan upoštevati le čl. 29 § 2 stavek 2. delovnega zakonika, ki pravi, da če pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki, delodajalec, preden delavcu dovoli delo, pisno potrdi delavcu ureditev pogodbenih strank, vrsto pogodbe in njene pogoje.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kot vemo, se lahko odpove vsaka pogodba o zaposlitvi - do takšne situacije lahko pride tako na pobudo samo ene od strank delovnega razmerja, kot tudi z njunim medsebojnim soglasjem. V skladu s čl. 30 delovnega zakonika pogodba o zaposlitvi preneha:

  • po dogovoru strank;
  • z izjavo ene od strank z odpovednim rokom (odpoved pogodbe o zaposlitvi z odpovednim rokom);
  • z izjavo ene od strank brez odpovednega roka (odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka);
  • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

Pogodba o zaposlitvi za poskusno dobo preneha s potekom tega roka, pred iztekom pa se lahko odpove z odpovednim rokom. Odpovedni rok za pogodbo o zaposlitvi za teden oziroma mesec oziroma večkratnik se izteče v soboto oziroma zadnji dan v mesecu. Izjava vsake stranke o odpovedi ali odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka mora biti podana pisno. V izjavi delodajalca o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za nedoločen čas ali o odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka, je treba navesti razlog, ki utemeljuje odpoved oziroma odpoved pogodbe. Izjava delodajalca o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali njeni odpovedi brez odpovednega roka mora vsebovati pouk o pravici delavca do pritožbe na delovno sodišče.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Odpoved pogodbe o zaposlitvi pred začetkom opravljanja nalog

Včasih se zgodi, da je v pogodbi o zaposlitvi naveden drugačen datum začetka opravljanja nalog delavca kot datum sklenitve delovnega razmerja. Praviloma nastane kot posledica dogovora med delodajalcem in delavcem, čeprav lahko delodajalec včasih takšno prakso vsili bodočemu podrejenemu. Določbe delovnopravne zakonodaje dovoljujejo uporabo tovrstne prakse – začetek dela lahko nastopi pozneje od dejanskega podpisa pogodbe o zaposlitvi.

Primer 1.

Gospa Iwona je prejela ponudbo za delo v enem od hotelov v Varšavi, opravljala bo storitve kot receptorka. Delodajalec je z njo podpisal pogodbo o zaposlitvi 2. junija 2021, vendar je opozoril, da se v hotel ne sme pojaviti do 7. junija 2021 - to narekuje potreba po organizacijskih spremembah in manjši prenovi hotelske recepcije. Delodajalec lahko določi datum nastopa dela, ki bo kasnejši od dneva podpisa pogodbe - vendar je vredno, da se tako določilo vnese v pogodbo o zaposlitvi, da se zagotovijo pravice gospe Iwone.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je razmeroma redka, če delavec še ni začel opravljati svojih storitev. Vendar so takšne situacije zakonsko dopustne in se občasno tudi zgodijo. V takem primeru imata pravico do odpovedi pogodbe tako delavec kot delodajalec sam, pod enakimi pogoji, kot če bi bila pogodba že izpolnjena. Ne pozabite pa, da prekinitev pogodbe v takem primeru ne pomeni, da se t.i obdobje zaposlitve. Na koncu delavec ni smel opravljati svojih nalog.

Sodba Vrhovnega sodišča z dne 29. oktobra 2007 (sklicna številka spisa II PK 56/07)

Kadar sta stranki v pogodbi o zaposlitvi navedli datum njenega začetka pozneje od dneva sklenitve pogodbe, čas od njene sklenitve do začetka delovnega razmerja ni obdobje zaposlitve. Zato podrejeni v tem obdobju ni upravičen do nobenih pravic iz delovnega razmerja. Vsaka stranka lahko v tem trenutku odpove pogodbo o zaposlitvi na splošnih načelih, določenih v delovnem zakoniku, torej z odpovednim rokom ali brez njega, saj možnost odpovedi pogodbe ni odvisna od sklenitve delovnega razmerja med strankama. Dopustna je tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi po sporazumu strank.

Kako odpovedati pogodbo o zaposlitvi pred njenim sklenitvijo?

Potreba po odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred njenim sklenitvijo je lahko posledica različnih razlogov. Do takšne odločitve sta upravičena tako delavec kot njegov delodajalec. Dejansko se odpoved pogodbe ne razlikuje od običajne odpovedi delovnega razmerja, torej ko je delavcu predhodno omogočilo opravljanje nalog, ki so mu zaupane.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zahteva predložitev izjave, iz katere bo jasno razvidno, katero delovno razmerje preneha in na kateri datum točno bo to nastopilo. V primeru enostranske odpovedi pogodbe (ki je posledica pobude le ene od strank delovnega razmerja) je vredno navesti razlog za tako odločitev. Če pa nameravata delodajalec in delavec uporabiti postopek za sporazumno odpoved pogodbe, utemeljitve sploh ni treba podati.

Izjavo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi je treba predložiti v pisni obliki, predvsem zaradi dokaznih razlogov. Določbe delovne zakonodaje pa dovoljujejo delodajalcu oziroma delavcu, da svojo voljo izrazi tudi ustno. V praksi pa ni običajno, varneje je pogodbo preprosto pisno prekiniti.

Omeniti velja tudi obdobje prenehanja odpovedane pogodbe – v skladu s čl. 36 § 1 zakonika o delu je odpovedni rok:

  • 2 tedna, če je bil delavec zaposlen manj kot 6 mesecev;
  • 1 mesec, če je delavec zaposlen najmanj 6 mesecev;
  • 3 mesece, če je delavec zaposlen najmanj 3 leta.

V praksi je odpovedni rok za pogodbo o zaposlitvi pred njenim sklenitvijo 2 tedna – redkokdo delavec ne sme delati več kot 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe o zaposlitvi.

Povzetek

Odpoved pogodbe o zaposlitvi pred njenim začetkom je po poljskem delovnem pravu dovoljena. Odločitev o tem lahko sprejme vsaka pogodbena stranka samostojno in sporazumno. Vendar ne smemo pozabiti, da odpoved pogodbe, ki se uporablja v tem postopku, morda ni povezana z nastankom obdobja zaposlitve – dela oseba dejansko ni opravljala, čeprav je bilo delovno razmerje seveda sklenjeno šele s podpisom pogodbe. Odpoved pogodbe je lahko v obliki odpovedi pogodbe z ali brez odpovednega roka, naj bo pisna, dovoljena pa je tudi ustna oblika.