Poravnava zasebnega najema v PIT-36 - to je vredno vedeti!

Davek Na Storitve

Obračun zasebnega najema v PIT-36 je ena od nalog zavezancev, ki so se odločili obdavčiti zasebni najem po davčni lestvici. Poračune je treba opraviti od 15. februarja do 30. aprila za preteklo leto. Preverimo, kako je zasebni najem obdavčen z davčno lestvico, kako naj se obračuna, če je predmet najema v skupni lasti in kako v zvezi s tem dopolnimo podatke o PIT-36.

Poravnava zasebnega najema v PIT-36 - obdavčitev z davčno lestvico

Vsak davčni zavezanec, ki izvaja zasebni najem, lahko kot obliko obdavčitve uporabi:

 • davčna lestvica (17 % in nad 2. davčnim pragom 32 %) oz

 • pavšalni znesek za zabeležene prihodke (8,5 % in 12,5 % prihodkov nad 100.000 PLN).

Vendar pa ni mogoče uporabiti pavšalnega davka ali davčne kartice.

Davčni urad o izbiri oblike obdavčitve ni obveščen - sam prenos z ustreznim simbolom obrazca je signal o uporabljenem načinu obračuna. Pri davčni lestvici je to simbol »PIT«, pri pavšalnem znesku pa »PPE«.

V primeru obdavčitve z davčno lestvico je obdavčen dohodek, to je prihodek, zmanjšan za davčno priznane stroške.

Pomembno je, da v primeru zasebnega najema ni treba ustanoviti podjetja in ga registrirati v CEIDG-1, sam najem pa se ne šteje za neregistrirano dejavnost. To pomeni, da pri zasebnem najemanju ni omejitev prihodkov, ki jih je mogoče doseči.

Vprašanja, povezana z dohodkom, in zasebna najemnina v PIT-36

V skladu s čl. 14 sek. 1. ZDDV dohodek iz zasebnega najema nastane z dnem, ko je najemodajalec dejansko prejel najemnino, oziroma z dnem, ko je bila ta prepuščena najemniku. Pomembno je, da prihodki ne smejo vključevati:

 • druge stroške, ki jih najemnik po pogodbi dodatno zaračuna v zvezi z uporabo predmeta najema, če je v pogodbi določeno, da jih je najemnik dolžan nositi;

 • depozit, v primeru, da je vračljiv in ga najemodajalec ni obdržal. Če se depozit zadrži, se obdavči in prikaže kot dohodek.

Če je torej predmet najema prostor, potem dajatve, kot so voda, elektrika in plin, ki jih po pogodbi krije najemnik, niso predmet obdavčitve. Ne glede na to, ali jih najemnik plača neposredno tretjim osebam (npr. zadrugi) ali jih plača najemodajalcu, tukaj ni lastninske posvojitve. To potrjuje tudi individualna razlaga direktorja KIS z dne 4. 4. 2018 št. 0115-KDIT3.4011.79.2018.2.DR, v kateri lahko beremo:

»Ob upoštevanju predstavljenih dejstev in zgoraj navedenih zakonskih predpisov je treba navesti, da je dohodek, ki se obdavči s pavšalno dohodnino, znesek prejete najemnine. Po drugi strani pa zneski, ki jih najemnik zapade zaradi stroškov storitev v obliki komunalne najemnine, davka na nepremičnine in stroškov električne energije, ki jih je vlagatelj prejel od najemnika, saj je – kot izhaja iz vsebine vloge – najemnik jih dolžni plačati, ne predstavljajo dohodka iz vira najema in tako niso zavezani pavšalnim davkom od evidentiranih prihodkov. Te pristojbine ne sodijo v pojem "stvarne in druge neodplačne dajatve" iz prvega odstavka 11. člena Zakona o dohodnini, niti ne povzročajo premoženjske koristi vlagatelju..

Poravnava zasebnega najema v PIT-36 - davčni stroški

V skladu s čl. 22 sek. 1. ZDDV so davčno priznani stroški izdatki, ki nastanejo z namenom ustvarjanja dohodka oziroma za ohranjanje oziroma zavarovanje vira dohodka. Po drugi strani pa stroški iz čl. 23. zakona, torej v katalogu davčno nepriznanih odhodkov.

Stroški, ki se lahko štejejo kot davčno priznani stroški v primeru zasebnega najema, so dokumentirani zneski, ki jih najemodajalec porabi v zvezi z:

 • vzdrževanje in vsakodnevno delovanje predmeta najema;

 • prenova predmeta najema;

 • odpise amortizacije od začetne vrednosti predmeta najema (če se vnese v osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva);

 • oprema predmeta najema - pohištvo ali gospodinjski aparati;

 • stalni stroški v zvezi z vzdrževanjem nepremičnine – če je v statusu »išče drugega najemnika«, so v to vključeni stroški najemnine ali stroški storitev.

Poračun akontacije za PIT in obračun zasebnega najema v PIT-36

Davčni zavezanci, ki se odločijo obdavčiti najem z davčno lestvico, morajo:

 • vodenje KPiR, kjer evidentirajo prihodke in stroške;

 • vodenje evidence osnovnih sredstev;

 • izračun akontacije dohodnine:

  • v primeru mesečnih obračunov - do 20. dne v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu;

  • v primeru četrtletnih obračunov - do 20. dne v mesecu, ki sledi obračunskemu četrtletju;

 • predložitev PIT-36 po koncu davčnega leta do 30. aprila leta, ki sledi davčnemu letu. Torej, ob obračunu leta 2020 je treba letno davčno napoved oddati do 30. aprila 2021. Akontacija davka ne bo plačana, dokler se ne preseže kumulativni znesek dohodka - 8.000 PLN. zlotov. To je posledica dejstva, da je neobdavčeni znesek vedno enak znesku davka, ki izhaja iz dohodka v višini 8 tisočakov. zlotov.

Primer 1.

Leta 2020 je gospa Malwina dosegla 8.000 od zasebnega najema (obdavčeno na davčni lestvici). dohodek od zlata. Kako naj izračuna znesek davka, če je bil to njen edini vir dohodka v letu 2020?

Gospa Malwina naj izračuna davek na znesek dohodka na naslednji način:

Davek = dohodek x stopnja dohodnine za 1. prag - 17 %
8.000 PLN x 17 % = 1.360 PLN

Obvezen davek = davek - neobdavčen znesek
1360 PLN - 1360 PLN = 0 PLN

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Poravnava zasebnega najema v PIT-36 in skupna lastnina

Na začetku je treba razlikovati dva primera:

 1. osebe, ki dajejo zasebne najemnine, so v družbeništvu in so solastniki stanovanja, ki je namenjeno za najem;

 2. osebe, ki sklenejo zasebni najem, so poročene, imajo v zakonu skupno premoženje in so solastnice stanovanja, ki je namenjeno za najem.

Osebe, navedene v prvi točki, bi morale zasebno najemnino plačevati ločeno glede na njihov delež v lastništvu nepremičnine. Po drugi strani pa lahko osebe, ki so navedene v drugi točki, zasebno poravnavajo najemnino ali pa obstaja možnost »prenosa« zasebne najemne poravnave samo na enega solastnika (zakonca).

Poravnava zasebnega najema v PIT-36 - pomembna vprašanja

Davčni zavezanec, ki je zaključil davčno leto, mora zasebne najeme po davčni lestvici poravnati s PIT-36. V ta namen na obrazcu PIT-36 v delu E.1. »Dohodki in izgube davčnega zavezanca« vključujejo podatke o doseženem:

 1. polje 95 dohodek;

 2. davčno priznani odhodki v polju 96;

 3. dohodek v polju 97 ali izguba v polju 98;

 4. plačilo akontacije v polju 99.

V primeru, ko je v prejšnjih letih prišlo do izgube, ki jo je treba odšteti, se izpolni v delu F. Podatek o doseženi izgubi (če je nastala in je iz istega vira) v polju 190.

Če ima zavezanec v davčnem letu tako dohodek iz nekmetijske gospodarske dejavnosti kot iz najema ali zakupa, se v stolpcu f dela E.1. in deli E.2. prikazuje samo enkrat celoten znesek predujma iz teh virov. Zavezanec lahko ta znesek izkaže bodisi v vrstici 3 »Nekmetijska gospodarska dejavnost« ali v vrstici 6 »Najem ali zakup«. To pravilo ne velja za zavezance, ki so izbrali poenostavljeno obliko plačila akontacije, in za zavezance, ki so v davčnem letu upravičeni do oprostitve po čl. 44 sek. 7a Zakona o PDV.

Podatki o akontaciji dohodnine, plačani davčnemu uradu, so vključeni v del L. obrazca.

Ostali podatki se izpolnijo v skladu s podatki o terenskih podatkih na obrazcu PIT-36.