Civilni postopek in številka PESEL

Service.

Številka iz univerzalnega elektronskega sistema registracije prebivalstva je splošno znana kot številka PESEL. Vsak državljan ga prejme. V civilni postopek je bil uveden že leta 2013. S tem naj bi se zmanjšalo število napak, ki so se zgodile na civilnih sodiščih in sodnih izvršiteljih med izvršilnimi dejavnostmi. Te napake so nastale zaradi napačnega označevanja osebnih podatkov obdolžencev/dolžnikov.

Prvo pismo obdolženca

V skladu s čl. 126 § 2 Zakonika o civilnem postopku mora prva črka oškodovanca v zadevi vsebovati njegovo številko PESEL ali davčno številko NIP.

Sodišče določi številko PESEL

Precej pomembnejše vprašanje se je nanašalo na naložitev sodišču obveznosti določitve identifikacijske številke obdolženca po uradni dolžnosti. Številka se šteje za številko, identificirano z dano osebo. 126 § 2 Zakonika o pravdnem postopku mora prva črka oškodovanca v zadevi vsebovati njegovo PESEL številko ali davčno številko NIP oziroma številko iz Državnega sodnega registra, NIP ali drugega ustreznega registra.

Za pridobitev tovrstnih podatkov sodišče sprašuje podatkovno bazo PESEL oziroma Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti.

Težave pri določanju številke PESEL

Težava lahko nastane, če v določenem mestu ali ulici živi več ljudi z istim imenom in priimkom. V tem primeru lahko sodišče od vlagatelja zahtevka zahteva dodatne podatke o toženi stranki. Ti podatki naj bi olajšali določitev pravilne številke PESEL. Če tožnik sodišču ne posreduje dodatnih podatkov, lahko sodstvo ustavi civilni postopek zaradi nezmožnosti nadaljevanja zadeve.

Številka PESEL in elektronski plačilni list

Številko PESEL smo vnesli tudi v postopek elektronskega plačila (EPU). V primeru, ko oškodovanec vloži zahtevek, naj navede svojo številko PESEL (ali številko NIP ali KRS). Poleg tega mora v njem navesti tudi številko PESEL tožene stranke. Če ti podatki niso navedeni ali so napačni, se lahko tožnik kaznuje z globo. Pod pogojem, da je bila navedba napačnih podatkov posledica slabe vere ali pomanjkanja potrebne skrbnosti.

Velja poznati PESEL številko izvajalca

Vsak podjetnik bi si moral prizadevati vedeti številko PESEL svojega izvajalca. V primeru morebitnih sodnih postopkov med strankami bo to močno olajšalo potek sodnih postopkov.

Sodni postopki so se začeli pred 7. julijem 2013 in PESEL

V primeru, ko se sodni postopek nanaša na zadevo, ki se je začela pred uvedbo številk PESEL v civilni postopek, torej pred 7. julijem 2013, od tožnika ni mogoče zahtevati dolžnikove številke PESEL.

To je potrdilo Vrhovno sodišče v sklepu z dne 30. maja 2014 (III CZP 22/14), po katerem:

"Pri dajanju klavzule o izvršbi sodbam sodišč ali sodnih referenčnih sodb, izdanih v postopkih, ki so bili začeti pred 7. julijem 2013, in sodnih poravnavah, sklenjenih v postopkih, ki so bili začeti pred tem datumom, vsebina klavzule o izvršbi ne vključuje informacij, ki jih zajema 21. člen Uredbe o Ministra za pravosodje z dne 5. 4. 2012 o besedilu izvršilne klavzule (Pravni list 2012, točka 443 s spremembami. Zakonski list iz leta 2013, točka 859).«