Poljski DDV na računu tujega izvajalca

Davek Na Storitve

Zavezanci pri opravljanju poslovne dejavnosti kupujejo blago (pridobitev blaga znotraj Skupnosti) po vsej Evropski uniji. Posebno pozornost morajo nameniti dokumentiranju prodaje. Pogosto se zgodi, da naši tuji izvajalci izdajo napačen račun. Kako torej nadaljevati s poljskim DDV na računu tujega izvajalca? Odgovor v članku!

Nabava blaga znotraj Skupnosti (WNT)

V skladu s čl. 5 sek. 1 Zakona o davku na blago in storitve z dne 11. 3. 2004 (Pravni list 2017, točka 1221 s spremembami), v nadaljnjem besedilu Zakon o DDV, obdavčitev zgoraj navedenih davek so predmet:

  • dostava blaga za plačilo in opravljanje storitev za plačilo na ozemlju države;
  • izvoz blaga;
  • uvoz blaga na ozemlje države;
  • pridobitev blaga znotraj Skupnosti za plačilo na ozemlju države;
  • dobava blaga znotraj Skupnosti.

V skladu s čl. 9 sek. 1. Zakona o DDV - s pridobitvijo blaga znotraj Skupnosti iz čl. 5 sek. 1. točka 4, se razume kot pridobitev pravice lastnika razpolagati z blagom, ki se zaradi dostave pošlje ali prepelje na ozemlje države članice, ki ni ozemlje države članice. Stanje začetka pošiljanja ali prevoza s strani osebe, ki dobavlja blago, kupca blaga ali v njihovem imenu.

Pogoji za priznanje pridobitve blaga kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti

V skladu s čl. 25 sek. 1. in 2. Zakona o DDV se šteje, da je pridobitev blaga znotraj Skupnosti opravljena na ozemlju države članice, v kateri se blago nahaja ob zaključku njegove odpreme ali prevoza. V skladu s čl. 17 sek. 1. točka 3. Zakona o DDV so zavezanci tudi pravne osebe, organizacijske enote brez pravne osebe in fizične osebe, ki pridobivajo blago znotraj Skupnosti.

Pogoj za priznanje transakcije kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti (v nadaljevanju WNT) je, da sta dobavitelj in kupec davčna zavezanca in da se dobavljeno blago odpelje na Poljsko iz druge države članice. V primeru nabave blaga znotraj Skupnosti je dejanje nakupa blaga predmet DDV. Praviloma so pridobitve blaga znotraj Skupnosti obdavčljive v državi, v kateri se blago nahaja ob koncu pošiljanja ali prevoza. WNT je predmet davčne obrnjene davčne obveznosti – po t.i obrnjena davčna obveznost - s strani kupca, ki je davčni zavezanec zaradi pridobitve blaga znotraj Skupnosti, torej subjekt, ki je dolžan to pridobitev obdavčiti na ozemlju države.

Kako obračunati pridobitve znotraj Skupnosti?

V skladu s čl. 20 odstavek 1 Zakona o DDV pri dobavi blaga znotraj Skupnosti davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec izda račun, vendar najpozneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena dobava, ob upoštevanju odstavek 4 in čl. 20a.

V skladu s čl. 20 odstavek 5 Zakona o DDV pri nabavi blaga znotraj Skupnosti davčna obveznost nastane, ko račun izda zavezanec za davek na dodano vrednost, vendar najpozneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je blago izdano. so bili predmet pridobitve znotraj Skupnosti, v skladu z odstavkom 8 in 9 ter čl. 20b. Določba odst 1a se smiselno uporablja.

Zgornja določba zavezuje zavezanca, ki obračunava davek od pridobitve znotraj Skupnosti, da davčno obveznost pripozna 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo blago, ki je predmet pridobitve znotraj Skupnosti, dobavljeno, razen če davčni zavezanec davek na dodano vrednost, ki je dobavitelj pridobitev znotraj Skupnosti, je bil opravljen pred tem datumom nakup blaga, izdan račun, ker takrat davčna obveznost nastane ob izdaji računa.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Tako davčna obveznost za pridobitev blaga znotraj Skupnosti nastane ob izdaji računa s strani zavezanca za davek na dodano vrednost, vendar najkasneje 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je blago predmet je bila opravljena pridobitev znotraj Skupnosti.

V skladu s čl. 86 sek. 10. Zakona o DDV pravica do zmanjšanja zneska dolgovanega davka za znesek vstopnega davka nastane pri obračunu za obdobje, v katerem je nastala davčna obveznost v zvezi z blagom in storitvami, ki jih je zavezanec kupil ali uvozil. V skladu s čl. 86 sek. 10b zakona pravica do znižanja zneska dolgovanega davka za znesek vstopnega davka v primerih iz odst. 2 točka 1 in točka 2 lit. in - nastane ne prej kot v obračunu za obdobje, v katerem je zavezanec prejel račun ali carinski dokument.

Tako v primeru neuspeha prejema datuma iz odst 10b točka 2 lit. a, račune, ki dokumentirajo dobavo blaga, ki predstavlja pridobitev blaga znotraj Skupnosti s strani zavezanca, je zavezanec dolžan ustrezno zmanjšati znesek vstopnega davka v obračunu za obdobje, v katerem je to obdobje poteklo (glej 86. člen ( 10 g)).

Poljski DDV na računu tujega izvajalca

Pri nakupu blaga moramo biti pozorni na to, ali je izdan račun kljub posredovanju vseh podatkov našim izvajalcem pravilen. Pri podjetjih s podružnicami po vsej Evropi se zgodi, da je poljski DDV vključen v račun tujega izvajalca.

Primer 1.

Marca je davkoplačevalec kupil blago od izvajalca v Združenem kraljestvu. Transakcija je izpolnjevala vse pogoje WNT. Poljski davkoplačevalec je svojemu partnerju iz Združenega kraljestva povedal, da je aktivni davčni zavezanec EU za DDV. Kljub izpolnjevanju vseh pogojev je britanski davkoplačevalec izdal račun s poljskim DDV.

V tem primeru morate ob prejemu računa za blago, ki je poslano ali prepeljano na Poljsko iz druge države članice, priznati pridobitev blaga znotraj Skupnosti v skladu s čl. 9 Zakona o DDV.

V razlagi direktorja Davčne zbornice v Katowicah v razlagi z dne 7. februarja 2014 številka IBPP4 / 443-547 / 13 / PK beremo:

"Pogoj za priznanje transakcije kot pridobitve blaga znotraj Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: pridobitev blaga znotraj Skupnosti) je, da sta dobavitelj in kupec davčna zavezanca in da se dostavljeno blago odpelje na Poljsko iz druge države članice. V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti, je DDV predmet pridobitve blaga. je predmet obdavčitve v državi, kjer se blago nahaja v času odpreme ali prevoza. kupec, ki je davčni zavezanec za blago znotraj obdavčitve, torej subjekt, ki je dolžan obdavčiti to pridobitev v državi ozemlja."

Tako vključitev domačega DDV na račun ne izključuje možnosti, da se transakcija prizna kot pridobitev blaga znotraj Skupnosti. Takšnega stanja zakonodajalec ne omenja med negativnimi predpostavkami, ki izključujejo možnost priznavanja nabave blaga znotraj Skupnosti (10. člen ZDDV). Na koncu je treba poudariti, da v skladu s čl. 88 sek. 3a Zakona o DDV ni pravice do odbitka vstopnega davka od računa, ki ne dokumentira dejanskega posla. Torej, ko je bilo blago dostavljeno iz druge države članice (dobavna transakcija znotraj Skupnosti) in račun prodajalca dokumentira prodajo, za katero velja domača stopnja DDV (domača prodaja), ki dejansko ni bila izvedena, davčni zavezanec ni upravičen za odbitek vstopnega davka, ki izhaja iz tega računa.

Če povzamemo, v analizirani situaciji je treba priznati pridobitev blaga znotraj Skupnosti in obračunati davek na splošnih načelih, predvidenih za to transakcijo. Po tem pravilniku ima zavezanec pravico do odbitka vstopnega davka v višini obračunanega izstopnega davka. Davčna osnova v skladu s čl. 30a zakona o DDV bo bruto vrednost, prikazana na računu, torej skupaj s poljskim DDV.