Račun za uporabo avtoceste v stroških podjetja

Spletna Stran

Podjetnik je navajen poravnavati stroške na podlagi računov. Vendar pa obstajajo situacije, v katerih ni mogoče pridobiti tradicionalnega prodajnega dokumenta. To se med drugim dogaja, pri uporabi storitev taksi prevoznikov ali pri potovanju po cestninskih avtocestah. Kako lahko torej račun za uporabo avtoceste vključite v stroške vašega podjetja? V nadaljevanju pojasnjujemo.

Potrdilo o uporabi avtoceste in davčno priznanih stroških

V skladu s čl. 22 sek. 1. Zakona o dohodnini:Davčno priznani stroški so stroški, ki nastanejo z namenom doseganja dohodka ali ohranjanja ali zavarovanja vira dohodka, razen stroškov iz 1. člena. 23.

V skladu z zgoraj navedenim čl. 23 ZDDV davčno priznani stroški med drugim ne vključujejo:

  • pridobitev zemljišča ali pravica do trajnega uživanja zemljišča,

  • pridobivanje ali samostojna proizvodnja, razen tistih, navedenih v točki (a) osnovna sredstva in neopredmetena sredstva,

  • izboljšave osnovnih sredstev, s katerimi se poveča vrednost osnovnih sredstev, kar je osnova za obračun amortizacije.

Zato v zakonskih določbah ne bomo našli takih, ki bi prepovedali vključitev potovanj po avtocesti kot davčne stroške. To pomeni, da se honorarji zanje ne morejo šteti kot odhodki podjetja.

Podjetnik mora poleg dokazovanja, da je strošek vožnje po avtocesti povezan z opravljeno dejavnostjo in ima njihov nastanek vpliv na ustvarjene prihodke, imeti ustrezen dokument, ki to potrjuje. Za to je mogoče uporabiti račun cestninske postaje na avtocesti. V skladu z Odlokom ministra za finance z dne 3. decembra 2013 o izdajanju računov se tak račun šteje za račun (z vsemi posledicami), če vsebuje:

  • številka in datum izdaje,

  • ime in priimek oziroma ime davčnega zavezanca,

  • številka, po kateri je davčni zavezanec identificiran,

  • podatke, ki omogočajo identifikacijo vrste storitve,

  • znesek davka,

  • skupni dolgovani znesek.

Upoštevajte, da bo v primeru, da je bilo poslovno potovanje opravljeno z osebnim avtomobilom, v KPIR vključenih le 20 % stroškov potovanja po avtocesti.

Podrobnejše informacije o obračunavanju osebnih vozil so opisane v članku: Sprememba načina obračunavanja osebnih vozil v podjetju od leta 2019 Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Potni stroški v tujini in davčno priznani stroški

V primeru, ko je podjetnik poslovno potoval v tujino in ima potrdila o cestninah, ki jih je opravil za cestnine na avtocestah, je lahko prepričan, da jih bo poljski davčni organ priznal kot dokaz o nastalih stroških. Da pa ne bi naleteli na težave, je najbolje, da potrdilo opišete, na katerem navedete, med katerim potovanjem je nastal strošek, in tudi, kakšen je bil njegov namen. Takšna dokumentacija je pomembna zaradi zgoraj omenjene čl. 22 sek. 1. Zakona o PDV, ki pravi, da je potrebno razmerje med nastalimi odhodki in opravljenimi dejavnostmi, da jih je mogoče uvrstiti med davčno priznane stroške.

V KPiR je treba stroške poročati v poljski valuti. Če je torej cestnina za uporabo avtoceste nastala v drugi valuti, jo je treba pretvoriti v PLN po povprečnem menjalnem tečaju NBP iz dneva pred dnevom, ko je strošek nastal.

Razlika med računom za uporabo avtoceste na Poljskem in v tujini je v tem, da slednja podjetniku ne omogoča odbitka DDV. Zato je treba stroške potovanja v tujino vključiti kot bruto stroške. Prav tako lahko zaprosite za vračilo davka na dodano vrednost, plačanega izven domače države. Če je vloga uspešna, je treba znesek, ki bo vrnjen zavezancu, vključiti med druge dohodke, saj je bil prej – v bruto znesku – priznan kot odhodek.

Če povzamemo, če se podjetnik odpravi na službena potovanja, med katerimi potuje po avtocestah, se pristojbine zanje lahko v KPiR pripoznajo kot davčno priznani stroški. Pomembno pa je, da ima račun z ustreznimi podatki, ki potrjujejo pot.

Po drugi strani pa je treba po potovanjih podjetja po tujih avtocestah porabljene zneske preračunati v zlote in jih pripoznati kot stroške v bruto znesku, ker v takih primerih podjetnik ni upravičen do odbitka na njih navedenega DDV.