Zdravstveni paketi za zaposlene in DDV - pomembna informacija!

Davek Na Storitve

Delodajalec, ki želi najti dobrega sodelavca, mu mora predstaviti privlačno ponudbo za delo, zato poleg plače pogosto ponujajo dodatne ugodnosti. Eden od njih so medicinski paketi. Zdravstveni paketi za zaposlene in DDV - ali jih je treba vključiti v deklaracijo DDV-7? Preverimo!

Brezplačen prenos – ali je zanj treba plačati DDV?

V skladu s čl. 5 sek. 1. točka Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: Zakon o DDV) je davek na blago in storitve predmet plačane dostave blaga in plačanega opravljanja storitev na območju države.
Ob upoštevanju navedene določbe je treba navesti, da plačilo določa obdavčitev z DDV dobave blaga in opravljanja storitev. Po čl. 7 sek. 1. zakona z izročitvijo blaga iz čl. 5 sek. 1 točka 1 se razume kot prenos pravice do razpolaganja z blagom kot lastnik.
Po drugi strani pa v skladu s čl. 7 sek. 2. Zakona o DDV z dobavo blaga iz čl. 5 sek. 1. točka 1 se razume tudi kot "brezplačni prenos blaga, ki pripada njegovemu podjetju, s strani davčnega zavezanca, zlasti:

  1. prenos ali poraba blaga za osebne namene davčnega zavezanca ali njegovih zaposlenih, vključno z nekdanjimi zaposlenimi, družbeniki, delničarji, delničarji, zadrugami in člani njihovih gospodinjstev, člani organov upravljanja pravnih oseb, člani združenja,
  2. katero koli drugo donacijo

če je bil davčni zavezanec upravičen delno ali v celoti znižati znesek dolgovanega davka za znesek vstopnega davka od pridobitve, uvoza ali izdelave tega blaga ali njegovih sestavnih delov.
V skladu s čl. 8 sek. 1. Zakona o DDV »z opravljanjem storitev iz čl. 5 sek. 1. točka 1 je vsaka storitev, opravljena fizični osebi, pravni osebi ali organizacijski enoti brez pravne osebnosti, ki ne predstavlja dobave blaga v smislu 2. člena. 7 ".
Pri presoji narave opravljanja kot storitve je treba upoštevati, da Zakon o DDV v skupino storitev uvršča vsako opravljanje, ki ni dobava blaga. V strogo določenih primerih je treba tudi brezplačno opravljanje storitev šteti kot skladno z definicijo opravljanja storitev za plačilo, ki po čl. 5 sek. 1. točka 1. zakona, so predmet DDV.
Po čl. 8 sek. 2 Zakona o DDV se za opravljanje storitev proti plačilu štejejo tudi:

  1. "Uporaba blaga, ki je del dejavnosti zavezanca za namene, ki niso zavezančeve poslovne dejavnosti, vključno zlasti za osebne namene davčnega zavezanca ali njegovih zaposlenih, vključno z nekdanjimi zaposlenimi, družbeniki, delničarji, člani zadrug in njihovim gospodinjstvom člani, člani organov pravnih oseb, člani društva, če je bil zavezanec upravičen v celoti ali delno znižati znesek dolgovanega davka za znesek vstopnega davka pri pridobitvi, uvozu ali izdelavi tega blaga oz. njihove komponente;
  2. brezplačno opravljanje storitev za osebne namene davčnega zavezanca ali njegovih zaposlenih, vključno z nekdanjimi zaposlenimi, družbeniki, delničarji, zadrugami in njihovimi gospodinjskimi člani, člani organov upravljanja pravnih oseb, člani združenja, ter kakršno koli drugo opravljanje storitev brezplačno za namene, ki niso dejavnost davčnega zavezanca«.

Določbe Zakona o DDV oblikujejo načelo, da je opravljanje storitev proti plačilu praviloma obdavčeno z davkom na blago in storitve, brezplačno opravljanje storitev pa se obravnava kot plačljivo v primerih, določenih v zgoraj. omenjeno umetnost. 8 sek. 2 Zakona o DDV.

Zdravstveni paketi za zaposlene in DDV - ali je prenos obdavčljiv?

Predaja medicinskih paketov je postala običajna praksa med delodajalci. Za predstavitev načina njihove obdavčitve bomo uporabili spodnji primer.

Primer 1.

Delodajalec od tretje osebe, to je zdravstvene ustanove, kupi medicinske pakete, ki jih nato posreduje svojim zaposlenim. Obseg zdravstvenih storitev, na katere se paketi nanašajo, zajemajo storitve s področja medicine dela in storitve izven tega obsega. Del paketa, ki presega obseg medicine dela, se prišteje k dohodku delavca. Za navedene pakete delodajalec prejme račun s stopnjo "zw" (oprostitev po 18. odstavku 43. člena ZDDV), ki ga izda zdravstvena ustanova. Paketi so zaposlenim v podjetju na voljo brezplačno.

Tu je treba opozoriti, da čl. 8 sek. 2. Zakona o DDV, ki se nanaša na brezplačno opravljanje storitev, ne velja za tiste dejavnosti, ki bi bile, če bi veljale za obdavčljive, oproščene davka. V tem primeru puščanje izven področja uporabe Zakona o DDV ne krši zgoraj navedenih načel, ki jih je treba šteti za utemeljitev enačitve tovrstnih dejavnosti z dejavnostjo plačljivih storitev. Zato je treba ugotoviti, da delodajalčevo brezplačno opravljanje zdravstvenih storitev zaposlenim ne izpolnjuje zahtev iz čl. 8 sek. 2 Zakona o DDV, prostore za njihovo obdavčitev. Zato te ugodnosti ne sodijo v opredelitev prodaje iz Zakona o DDV.

Glede na navedeno je treba poudariti, da ni obveznosti obračunavanja navedenih dejavnosti v davčnih napovedih, oddanih za davek na dodano vrednost. Tako ob upoštevanju vsebine čl. 111 sek. 1 v povezavi s čl. 2 klavzula 22 Zakona o DDV te dejavnosti niso predmet evidentiranja z uporabo blagajne. Tolmačenje direktorja davčne zbornice v Varšavi z dne 4. oktobra 2016 (številka IPPP2 / 4512-534 / 16-4 / AO):
»Glede na predstavljeno vsebino vloge in navedene določbe je treba ugotoviti, da brezplačno opravljanje/opravljanje zdravstvenih storitev s strani prijavitelja zaposlenim ne izpolnjuje/ne bo izpolnjevalo zahtev iz čl. 8 sek. 2 Zakona o DDV, prostore za njihovo obdavčitev«.

Primer 2.

Delodajalec od tretje osebe, to je zdravstvene ustanove, kupi zdravstvene pakete, ki jih nato posreduje svojim zaposlenim. Obseg zdravstvenih storitev, na katere se paketi nanašajo, zajemajo storitve s področja medicine dela in storitve izven tega obsega. Del paketa, ki presega obseg medicine dela, se prišteje k dohodku delavca. Za zgoraj navedene pakete delodajalec prejme račun s stopnjo »zw« (oprostitev po 18. odstavku 43. člena ZDDV), ki ga izda zdravstvena ustanova. Paketi so zaposlenim v podjetju na voljo brezplačno. Zaposleni pa lahko svoj paket poveča. V takem primeru ga krije delavec. Ta znesek se odšteje od plače zaposlenega.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Ob tem je treba opozoriti, da delno plačljivih dejavnosti po davku na blago in storitve ni. Torej, če je bila dejavnost opravljena za plačilo, je plačljiva. Ni pomembno, ali plačilo krije stroške opravljanja te dejavnosti, ki jih ima zavezanec ali ustvarja dobiček za zavezanca. Plačane dejavnosti so tudi dejavnosti, ki se izvajajo »po nabavni vrednosti« njihovega izvajanja ali pod temi stroški, če je zanje pobrano plačilo. Zato ni mogoče šteti, da so dejavnosti, ki se opravljajo za plačilo, katerih plačilo je nižje od stroškov opravljanja teh dejavnosti. Navedeno opravljanje storitev, kljub le delnemu plačilu, je treba šteti za opravljanje storitev za plačilo v smislu drugega odstavka 8. člena Zakona o DDV. To je posledica dejstva, da delodajalec kupi zdravstvene pakete in jih nato izda svojim zaposlenim ter jim zaračuna stroške zgoraj omenjenega storitve. Direktor za tolmačenje Državne davčne informacije z dne 11. aprila 2017 (številka 2461-IBPP3.4512.26.2017.2.ASz):
»Zato je treba zaradi okoliščin, ki jih navaja vlagatelj, dejavnosti, ki jih družba opravlja v korist zaposlenega, torej delno obremenitev zaposlenega s stroški izdaje zdravstvenih paketov, šteti za opravljanje storitev za plačilo v okviru pomen čl. 8 sek. 2a Zakona o DDV. To je posledica dejstva, da družba kupi medicinske pakete iz lastnih obratnih sredstev, nato pa jih izda svojemu zaposlenemu in mu zaračuna stroške zgoraj omenjenega storitve. Na podlagi navedene določbe vlagatelj v tem primeru nastopa kot posrednik, ki v svojem imenu kupuje storitve in jih nato prodaja drugemu subjektu, to je zaposlenemu. Zato je treba navesti, da je podjetje zaposlenemu kupilo in zagotovilo storitve, ki so navedene v prijavi, to je prodaja medicinskih paketov.. Tu imamo opravka s plačanim opravljanjem storitev (in s tem dostavo paketov za delno plačilo), zato je treba to dejstvo prikazati v DDV-7 deklaraciji, t. 10 Dostava blaga in opravljanje storitev na ozemlju države sta oproščeni davka.

Povzetek zdravstvenih paketov za zaposlene in DDV je treba vključiti v obračun DDV-7 v primeru, da je predaja paketov plačana storitev delodajalca.