Nadomestila in PIT - spremembe od leta 2019

Davek Na Storitve

Vodenje podjetja prinaša tveganje izgub na več ravneh. To so lahko izgube tako v osnovnih sredstvih kot v obratnih sredstvih in so lahko povezane z neizpolnitvijo ali neizpolnitvijo pogodbe. Da bi zmanjšali tveganje za nastanek nepredvidenih stroškov, večina podjetnikov sklepa zavarovalne pogodbe. Na ta način se zaščitite pred naključnimi dogodki ali celo omejite njihove učinke. Podjetniki kot posledica škode prejmejo odškodnino, ki mora biti ustrezno razvrščena in obračunana v dohodnini.

Nadomestilo v Zakonu o DDV

Določbe zakona o dohodnini v čl. 14 navajajo dohodke iz gospodarske dejavnosti, ki v skladu s čl. 14 (2) (12) vključuje:

(…) prejeli odškodnine v zvezi s premoženjem v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali vodenjem posebnih oddelkov kmetijske proizvodnje(…)

Prejeta odškodnina oziroma nadomestila so oproščena dohodnine, razen odškodnine za škodo na premoženju v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali posebnimi oddelki kmetijske proizvodnje (člen 21(1)(1)(3)(e), (f)). Zneski, prejeti iz naslova premoženjskega in osebnega zavarovanja, niso predmet dohodnine, razen odškodnine za škodo na premoženju v zvezi z opravljanjem dejavnosti (prvi odstavek 21.(4) člena ZPDV).

Hkrati s pripoznanjem prihodkov iz naslova odškodnine zavezanec dobi možnost, da odhodke za popravila in obnove pripozna kot davčno priznane stroške. To nekoliko spremeni perspektivo dojemanja problema. Praviloma bo nadomestilo prihodek, popravilo pa strošek, v tej konfiguraciji pa bo zavezanec plačal davek v delu presežka prihodkov nad stroški.

To je v svoji sodbi navedlo tudi Vrhovno upravno sodišče z dne 21. julija 2016 (II FSK 1154/14).

Nadomestilo kot davčni prihodek

Odškodnine za uničenje, škodo, izgubo širše razumljenih osnovnih sredstev in obratnih sredstev se najpogosteje nanašajo na situacije, ki so posledica naključnih dogodkov, kot so: poplave, kraje, požari, prometne nesreče. Prejem odškodnine v zvezi s tem je običajno namenjen obnovi premoženja. In tako ne spremeni dejstva, da je treba davčne prihodke priznati.

Pogosto se v poslovnem prometu pojavljajo tudi druge situacije, kot so: neustrezno opravljanje storitve, npr. neskladno s pogodbo, zamuda pri dostavi blaga, kraja blaga med prevozom, dostava poškodovanega blaga. V takih situacijah izplačilo sredstev – odškodnina – odškodnina ne bo neposredno povezana s t.i. obnovitev - vzpostavitev prvotnega stanja osnovnega sredstva ali nakup izgubljenih obratnih ali osnovnih sredstev.

Ne glede na okoliščine izplačila odškodnine bo praviloma davčni dohodek, ki ga je treba pripoznati na dan dejanskega prejema sredstev. V številnih publikacijah ali davčnih interpretacijah so obravnavani posebni primeri, ki jih je treba analizirati posamezno.

Nadomestilo kot strošek davka

V primeru prejema odškodnine od zavarovalnice imamo v večini primerov možnost, da stroške popravil, obnove, obnove nepremičnine vključimo v davčne stroške.

Situacija postane nekoliko bolj zapletena, ko se plačana odškodnina nanaša na neustrezno opravljanje zgoraj omenjene storitve. V takih situacijah plačilo odškodnine dolžniku pogosto povzroča težavo s pravilno razvrstitvijo in priznanjem oziroma neobdavčitvijo priznanih stroškov. Stališča davčnih organov se pogosto medsebojno izključujejo in davkoplačevalci ne vedo, kaj bi se odločili. Podjetje ima dejanski odhodek in ga zaradi pretirane interpretacije, da ni skrbno izognilo plačilu odškodnine, tega preprosto ne bo moglo vključiti v stroške.

Čeprav odhodki za nadomestila niso povezani s pridobivanjem dohodka, to ne pomeni, da ne služijo ohranjanju ali zagotavljanju virov dohodka. Vsaka situacija zahteva individualno presojo, analizo pa je treba začeti z branjem prvega odstavka 19. člena 23. člena zakona, torej z ugotovitvijo, ali je bilo dobavljeno blago oziroma storitev brez napak in dostavljeno pravočasno.

Da se plačano nadomestilo vključi v davčne stroške, je treba opraviti objektivno presojo, s poudarkom na vzroku takšnega stanja, naše stališče mora biti verodostojno in ustrezno utemeljeno, da dokaže opravljeno skrbnost.

Spremembe obdavčitve odškodnin v letu 2019

S 1. januarjem 2019 je bila v prvi odstavek 21. člena dodana 29.b točka, ki se sklicuje na prvi odstavek 45. člena Zakona o davku na dohodek. Kakšna je sprememba? No, poenostavljeno povedano, nadomestilo je brez davka od dohodka, odhodki pa niso davčno priznani stroški in jih je treba opraviti v določenem časovnem okviru. Določba ne daje podatka, kaj če je prejeto nadomestilo višje ali nižje od porabljenih sredstev?

Oprostitev se uporablja za prejete odškodnine za škodo na osnovnih sredstvih, z izjemo osebnih avtomobilov, vključno z motornimi kolesi. Izplačila odškodnin se morajo nanašati na dogodke, ki so se zgodili po 31. decembru 2018, da se lahko uporabijo spremenjeni predpisi.

Pomembno je, da lahko izkoristite spremenjene predpise, stroškov popravila, obnove ali zamenjave osnovnega sredstva ni mogoče šteti med davčno priznane stroške. V primeru nakupa novega osnovnega sredstva pa odpisov amortizacije v delu, ki se financira z odškodninskimi sredstvi, ni mogoče vključiti v davčno priznane stroške. Nadomestilo je treba izplačati v ali v letu, ki sledi davčnemu letu.

Računovodstvo wyrachowani.pl