Ločitev sestavnega dela osnovnega sredstva in vpliv na amortizacijo

Spletna Stran

Večina sredstev, ki se uporabljajo pri opravljanju dejavnosti, ima status osnovnega sredstva. Izdatek za nakup osnovnega sredstva pa se v davčnih stroških ne pripozna enkrat, temveč z odpisi amortizacije. Zadeva je enostavna, če se amortizacija izvaja sistematično iz prvotno določene začetne vrednosti. Po drugi strani pa je v tem članku razloženo, kako opraviti odpis amortizacije, če je sestavni del osnovnega sredstva ločen.

Opredelitev osnovnega sredstva

Najprej je treba navesti, kako je treba osnovno sredstvo razumeti z vidika dohodnine. Pravna opredelitev tega pojma je v čl. 22a Zakona o DDV. Ta določba določa, da so osnovna sredstva v lasti ali skupni lasti davčnega zavezanca, pridobljena ali izdelana samostojno, popolna in primerna za uporabo na dan prevzema v uporabo:

  1. objekti, zgradbe in prostori v ločeni lasti,
  2. stroji, naprave in prevozna sredstva,
  3. Drugi predmeti

- s pričakovano dobo uporabe, daljšo od enega leta, ki jo zavezanec uporablja za namene, povezane s svojo dejavnostjo, ali dane v uporabo na podlagi najemne ali zakupne pogodbe ali pogodbe iz 2. odst. 23a točka 1 Zakona o davku na dohodek.

Poleg tega je treba poudariti, da v skladu s čl. 22 sek. 8. ZDDV so davčno priznani stroški odpisi za porabo osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (odpisi amortizacije), opravljeni le v skladu z določbami zakona.

Ločitev sestavnega dela osnovnega sredstva in začetne vrednosti

Medtem ko je zakonodajalec navedel, kaj je osnovno sredstvo, v določbah Zakona o dohodnini ni pojasnila, kako naj bi se njegov sestavni del razvrstil. Zato se bo primerno sklicevati na določbe civilnega zakonika.

V skladu s čl. 47 § 2 OZ je sestavni del stvari vse, česar ni mogoče ločiti od nje, ne da bi se poškodovala ali bistveno spremenila celotna stvar ali ne da bi se poškodoval ali bistveno spremenil odklopljeni predmet. Omeniti velja tudi, da civilni zakonik vsebuje razlago pojma pripadnosti (obrobni del). V skladu s čl. 51 zakona je stvar, ki je potrebna za uporabo druge stvari (glavne) v skladu s predvidenim namenom, če je z njo v dejanski zvezi, ki temu namenu ustreza.

Glede dohodnine je edina določba, ki se neposredno nanaša na ločitev sestavine, čl. 22 g odstavka 1. 20 Zakona o DDV. Po njegovem besedilu, odklop sestavnega dela osnovnega sredstva ali periferije, se začetna vrednost tega sredstva od naslednjega meseca po odklopu zmanjša za razliko med nabavno ceno (stroškom proizvodnje) odklopljenega dela in vsoto amortizacijskih stroškov, izračunanih z uporabo amortizacijske metode, in amortizacijske stopnje, uporabljene pri izračunu amortizacije tega sredstva.

Vendar pa v skladu s čl. 22 g odstavka 1. 3 ZDDV je kupnina znesek, ki ga mora prodajalec plačati, povečan za stroške v zvezi z nakupom, ki so nastali do dneva predaje osnovnega sredstva ali neopredmetene vrednosti v uporabo, zlasti za stroške prevoza, nakladanja in razkladanje, zavarovanje na poti, montaža, namestitev in zagon računalniških programov in sistemov, notarske, davčne in druge takse, obresti, provizije in znižane za davek na dodano vrednost, razen v primerih, ko je v skladu s posebnimi določbami davek na blago in storitve ne predstavlja vstopnega davka oziroma zavezanec ni upravičen do znižanja zneska zapadlega vstopnega davka ali vračila razlike davka v smislu Zakona o davku na dodano vrednost. V primeru uvoza je v nabavno ceno vključena carina in trošarina pri uvozu sredstev.

Posledično se bo v primeru odklopa komponente osnovnega sredstva od meseca po odklopu začetna vrednost osnovnega sredstva zmanjšala za razliko med nabavno ceno (stroškom proizvodnje) odklopljenega dela in vsoto amortizacije, izračunane z uporabo metode amortizacije in amortizacijske stopnje, uporabljene pri izračunu amortizacije sredstva.

Primer 1.

Od julija 2019 je davkoplačevalec začel izvajati odpise amortizacije za osnovno sredstvo v vrednosti 100.000 PLN. Vrednost ene od komponent je bila 25.000 PLN. Stopnja amortizacije je bila 20 %. Omenjena komponenta je bila maja 2020 trajno odklopljena in prodana. Posledično je določitev nove začetne vrednosti osnovnega sredstva naslednja:

  • vsota amortizacije sestavnega dela od julija 2019 do maja 2020 - (25.000 x 20%: 12) x 11 mesecev = 4.583,37 PLN
  • razlika med nabavno ceno sestavnega dela in vsoto njegove amortizacije - 25.000 - 4.583,37 = 20.416,63 PLN
  • začetna vrednost osnovnega sredstva po ločitvi komponente - 100.000 - 20.416,63 = 79.583,37 PLN.

Posledično bi moral davčni zavezanec od junija 2020 opraviti odpise amortizacije po trenutni stopnji 20 % od začetne vrednosti 79.583,37 PLN.

Če povzamemo, ločitev sestavnega dela osnovnega sredstva vpliva na njegovo začetno vrednost, s tem pa tudi na višino amortizacije.