Varstvo okolja - obveznosti podjetnika

Service.

Vsi podjetniki se ne zavedajo, da je lastnik podjetja dolžan varovati okolje – ne le po moralnih ali etičnih načelih. Podjetniki spadajo v skupino subjektov, ki so zavezani k uporabi zakona o varstvu okolja in dodatnih predpisov v zvezi s tem. Če malega podjetnika vprašate o predpisih, ki veljajo zanj, bo najverjetneje navedel davčne zakone, civilni zakonik ali delovni zakonik in ne tiste, ki se nanašajo na varstvo okolja.

Varstvo okolja - akt

V skladu z Zakonom o varstvu okolja z dne 27. aprila 2001 so bili podjetniki navedeni na seznamu zavezancev k spoštovanju njegovih določb. Ustanovljeni akt ni le skupek pravil, ki jih je treba upoštevati, da bi zmanjšali degradacijo naravnega okolja, temveč tudi pravne norme, ki oblikujejo sistem odredb in prepovedi v zvezi s tem vprašanjem.

Zakon o varstvu okolja

člen 3 odd. 20 lit. in

"Kadar koli se zakon nanaša na subjekt, ki uporablja okolje, se razume kot:

podjetnik v smislu čl. 4 Zakona z dne 2. julija 2004 o svobodi gospodarske dejavnosti (Zakonski list 2013, točka 672, s spremembami), kot tudi osebe, ki opravljajo proizvodno dejavnost v kmetijstvu na področju kmetijskih pridelkov, reje ali plemenske živali. , vrtnarstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo in ribištvo v celinskih vodah ter zdravstveni delavci v okviru individualne prakse ali individualne specialistične prakse."

V zakonu je pojasnjen tudi koncept rabe okolja. Vsak ima pravico do uporabe okolja v smislu vnosa snovi in ​​energije vanj ter rabe vode v smislu določb Zakona o vodah z dne 18. julija 2001.

Po drugi strani pa je univerzalna uporaba opredeljena kot taka dejavnost, ki je namenjena zadovoljevanju osebnih in lastnih potreb gospodinjstva brez potrebe po uporabi inštalacije. Če bo uporaba presegla zgoraj navedene omejitve, bo potrebno pridobiti dodatno dovoljenje za obratovanje.

Zakon o varstvu okolja

člen 4 odd. 1.

»Po zakonu je splošna raba okolja zagotovljena vsakomur in vključuje rabo okolja brez uporabe inštalacij za zadovoljevanje potreb osebnih in gospodinjskih potreb, vključno s prostimi in športnimi dejavnostmi, v obsegu:

  1. sproščanje snovi ali energije v okolje;

  2. druge vrste rabe vode, razen tistih iz 1. točke, v smislu Zakona z dne 18. julija 2001 - Vodno pravo (Pravni list 2012, 145. točka, s spremembami).

2. Za rabo okolja, ki presega okvir splošne rabe, lahko zakonsko velja obveznost pridobitve dovoljenja, v katerem so navedeni zlasti obseg in pogoji takšne rabe, ki ga izda pristojni organ za varstvo okolja.

3. Normalna raba okolja je takšna raba izven splošnega obsega rabe, za katero zakon ne zahteva dovoljenja, in običajna raba vode v smislu določb zakona – zakona o vodah.«

Dovoljenja za uporabo okolja

Dandanes je za razvoj panog, kot sta industrija in tehnologija, varstvo okolja pogosto v zadnjem času. Vendar bo tudi v tej zadevi podjetnik dolžan pridobiti ustrezna dovoljenja za rabo okolja.

Če obstaja verjetnost, da bo lastnik v okviru svojega poslovanja vnašal v zrak pline ali tekočine, bo moral najprej pridobiti ustrezno dovoljenje. Enako velja za odvajanje odpadne vode v vodo ali tla ali nastajanje odpadkov.

V zvezi z emisijami plinov in prahov je ustrezni pravni akt, ki določa načela delovanja, odlok ministra za okolje o primerih vnosa plinov ali prahu v zrak.

Spletni nasveti

Vodite podjetje in imate vprašanja?

Izkoristite strokovne nasvete Vodnika za podjetnike

Spletni nasveti za podjetja

za namestitev ni potrebno dovoljenje z dne 2. julija 2010. Vendar je ravnanje z odpadki urejeno v Zakonu o varstvu okolja, ki temelji na predpisih EU, ki so bili predhodno implementirani v nacionalni pravni sistem.

Varstvo okolja - integrirano dovoljenje

Predpisi predvidevajo tudi potrebo po pridobitvi t.i integrirano dovoljenje. To velja za naprave, ki lahko povzročijo znatno onesnaževanje okolja in dejstvo, da so te naprave med tistimi, ki so navedene v Uredbi ministra za okolje o vrstah naprav, ki lahko povzročijo znatno onesnaževanje posameznih naravnih elementov ali okolja v celoti iz julija. 26, 2002, zaradi svoje vrste in obsega.