Pravni bilten – kako ga ustvariti?

Service.

Glasilo je eno najbolj uporabnih orodij za e-poštno trženje. Čeprav je izjemno priljubljen in ga uporabljajo številni podjetniki, se ne uporablja vedno zakonito. Kako poslati pravno glasilo, da ne bi kršili zakona? Svetujemo.

Pravni bilten - osnove

Pošiljanje glasila je običajno del tržne strategije, ki je v veliki meri usmerjena v potrošnike. Zato so z njim povezana vprašanja urejena z akti o gospodarskem prometu med podjetniki in fizičnimi osebami. To bodo predvsem Zakon o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014, Zakon o telekomunikacijah z dne 16. julija 2004 in Zakon o opravljanju telekomunikacijskih storitev z dne 18. julija 2002 ter Zakon z dne 29. avgusta 1997 ... o varstvu osebnih podatkov.

Njihova evidenca se nanaša predvsem na vprašanja, kot je pridobitev prejemnikovega soglasja za pošiljanje glasila:

172. člen Zakona o telekomunikacijah

1. Prepovedana je uporaba telekomunikacijske terminalske opreme in avtomatskih klicnih sistemov za namene neposrednega trženja, razen če je naročnik ali končni uporabnik dal predhodno privolitev.

Ta določba je precej nejasna, vendar nakazuje, da je za uporabo katere koli elektronske naprave, povezane z omrežjem (tj. elektronsko pošiljanje sporočil v okviru glasila), potrebno pridobiti soglasje prejemnika.

Kako ustvariti pravno glasilo, poudarja tudi Zakon o opravljanju elektronskih storitev:

10. člen 1. Prepovedano je pošiljanje nezaželenih komercialnih informacij določenemu prejemniku, ki je fizična oseba, preko elektronskih komunikacij, zlasti elektronske pošte.

2. Šteje se, da so komercialne informacije naročene, če je prejemnik privolil v prejemanje teh informacij, zlasti če je v ta namen dal na voljo elektronsko sporočilo, ki ga identificira.

3. Tožba iz odst. 1, pomeni dejanje nelojalne konkurence v smislu določb zakona iz čl. 9 sek. 3 točka 1.

Soglasje za pošiljanje glasila

Zato je, kot kažejo zgoraj omenjene določbe, ključna težava pri ustvarjanju in pošiljanju glasila pridobitev soglasja prejemnika tako za pošiljanje komercialnih sporočil kot za njihovo samodejno generiranje. Te zahteve izhajajo iz dveh različnih aktov, vendar jih je mogoče združiti v enem dokumentu.

Kar je še posebej pomembno, s pridobitvijo soglasja prejemnika za glasilo v skladu z zakonodajo pridobite tudi njegove osebne podatke. Običajno gre za elektronski naslov (če sta del prejemnikovega imena in priimka, gre za osebne podatke), ime in priimek (običajno se uporablja za personalizacijo glasila), pogosto pa tudi telefonsko številko. Na ta način podjetnik zbere določeno količino osebnih podatkov in tako postane njihov skrbnik. Zato mora potrošnika najprej seznaniti z namenom zbiranja teh informacij in da ima potrošnik skoraj neomejen dostop do svojih podatkov, lahko jih po želji tudi popravi in ​​od trgovca zahteva, da preneha z obdelavo osebnih podatkov. Prav tako mu mora posredovati svoje identifikacijske podatke.

Spomnimo, da so se določbe zakona o telekomunikacijah spremenile leta 2014 – prej je bilo potrebno soglasje v primeru pošiljanja komercialnih sporočil v obliki, ki ni elektronska. Novela je uvedla potrebo po pridobitvi soglasja prejemnika tudi v primeru avtomatskega generiranja sporočil, tako da če privolitev prejemnika izhaja iz tega obdobja, jo je podjetnik dolžan pridobiti ponovno.

Enako pomembna je oblika, v kateri pridobimo soglasje prejemnika glasila. Ne more biti del predpisov, prav tako je nesprejemljivo generiranje vsebine soglasja z že označenim potrditvenim poljem Strinjam se s pošiljanjem glasila na moj e-naslov. Trgovec mora v največji možni meri zagotoviti, da se potrošnik zavestno strinja s pošiljanjem e-pošte. Če želimo, da je glasilo zakonito, je tudi nesprejemljivo, da prehod na spletno stran ali spletno trgovino pogojujemo s privolitvijo v prejemanje glasila.

Glasilo poslano brez privolitve prejemnika – kazni

Glasilo, ki prispe do prejemnika, čeprav s tem ni privolil, se šteje za neželeno pošto, to pa ima lahko posebne posledice za podjetnika. Lahko je globa do 3 % dohodka, ki ga zasluži kaznovani. Ta kazen je navedena v čl. 209 odstavek. 1. Zakona o telekomunikacijah, ki ga s sklepom naloži predsednik Urada za elektronske komunikacije. Določbe zakona tudi pravijo:

člen 209. 1a. Kazen iz odst. 1, se lahko izreče tudi v primeru, če je subjekt prenehal kršiti zakon ali je povzročeno škodo odpravil, če predsednik UKE meni, da trajanje, obseg ali učinki kršitve kažejo na to.

2. Ne glede na denarno kazen iz odd. 1 lahko predsednik UKE operaterju telekomunikacijskega podjetja, zlasti osebi, ki je na vodstvenem položaju ali je član poslovodnega organa telekomunikacijskega podjetja ali združenja teh podjetij, izreče denarno kazen do 300 odstotkov. njegovega mesečnega prejemka, izračunanega kot za namene ekvivalenta letnega dopusta.

Posledice pošiljanja neželene pošte nakazuje tudi Zakon o opravljanju storitev po elektronski poti - v njegovem kontekstu podjetnikom grozi globa.

Pošiljanje glasila, v katerega prejemnik ni privolil, se lahko obravnava tudi kot dejanje nelojalne konkurence. V tem primeru, zlasti če je pošiljanje glasila neprijetno in je povzročilo škodo potrošniku, lahko naslovnik postavi zahteve po civilnem pravu. Lahko zahteva:

  • prenehanje nezakonitih dejavnosti;

  • odstranjevanje učinkov prepovedanih dejavnosti;

  • predložitev ene ali večkratne izjave z ustrezno vsebino in v ustrezni obliki;

  • odškodnino za povzročeno škodo po splošnih načelih;

  • izdajanje neupravičenih ugodnosti pod splošnimi pogoji;

  • določiti ustrezen znesek denarja za določen družbeni cilj.

Zakon natančno določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati podjetnik, da bo glasilo pravno skladno. Najprej bi moral pridobiti potrditev od prejemnika z ustrezno sestavljeno privolitvijo. V nasprotnem primeru se lahko njegovo glasilo šteje za nezaželeno, sam pošiljatelj tovrstnega sporočila pa lahko utrpi posledice, ki jih določa zakon.