Plačilni nalog v pisnem postopku

Service.

Plačilni nalog je eden od t.i ločeni postopki, urejeni v Zakoniku o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Zakonik o pravdnem postopku).Plačilni nalog v plačilnem postopku omogoča hitrejšo izterjavo dolžnikovih terjatev v primerjavi z rednim postopkom. Gre za osnovni postopek za obravnavanje zadev v denarni tožbi, ko v plačilnem postopku ni podlage za izdajo naloga.

Predpogoji za obravnavo zadeve v plačilnem listu

Kot rezultat plačilnega naloga se izda plačilni nalog. Plačilni nalog se izda tudi v plačilnem postopku. Vendar pa obstaja bistvena razlika med tema načinoma pravdnega postopka, že v fazi začetka postopka po enem od teh načinov.

Pomembno!

Sodišče vrne zadevo v sodno obravnavo, ko ugotovi, da za to obstajajo razlogi. Po drugi strani pa mora tožnik, če namerava tožnik zadevo obravnavati na podlagi sodne odredbe, v tožbo vključiti ustrezno vlogo.

Plačilni nalog v sodnem postopku lahko izda tudi referenčni sodnik.

Zato obravnava zadeve v plačilnem postopku ni odvisna od volje tožnika, temveč od obstoja zahtevanih prostorov. Najpomembnejša je denarna narava terjatve. Naslednji so odvisni od sodbe sodišča in so povezani z vsebino tožbenega zahtevka, v katerem po čl. 187 § 1 zakonika o civilnem postopku, mora tožeča stranka navesti:

 • natančno določeno zahtevo, v primerih lastninske pravice pa tudi navedbo vrednosti predmeta spora, razen če je predmet zadeve določen denarni znesek;

 • navedba dejstev, ki utemeljujejo zahtevo in po potrebi upravičujejo tudi pristojnost sodišča;

 • podatek, ali sta stranki poskušali mediacijo ali drugo izvensodno reševanje spora, in če takšni poskusi niso bili izvedeni, obrazložitev razlogov, zakaj jih niso sprejeli.

Pri navajanju dejanskih okoliščin, ki utemeljujejo zahtevo, je vredno tožbi priložiti ustrezne dokumente ali njihove kopije, ki potrjujejo obstoj zahtevka.

Pomembno!

V primeru plačilnega naloga so lahko dokazi celo pričevanja prič.

Prilaganje prilog k tožbi ni obvezno, vendar poleg tega, da sodišče prepriča, da je zahteva pravilna, ima prepričljivo vlogo tako, da tožniku (ki mu bo vročena kopija tožbe) navede dokumente. s katerimi razpolaga upnik in kako je odločen za izterjavo dolga.opozoriti na določeno skupino razlogov, zaradi katerih so obravnavane zahteve oblikovane drugače, v skladu s čl. 1871 zakonika o civilnem postopku in so dolžni vložiti tožbo na uradnem obrazcu.

To velja za tožnika, ki je ponudnik storitev ali prodajalec, ki uveljavlja terjatve, ki izhajajo iz pogodb za:

1) zagotavljanje poštnih in telekomunikacijskih storitev,

2) prevoz potnikov in prtljage v množičnem prometu,

3) dobava električne energije, plina in kurilnega olja,

4) oskrba z vodo in odvajanje odplak,

5) odstranjevanje odpadkov,

6) zagotavljanje toplotne energije

Iz navedene določbe izhaja, da v primeru, da je tožnik podjetnik, ki opravlja storitve na enem od področij, navedenih v določbi, vloži tožbo na uradnem obrazcu, v kateri mora pripraviti utemeljitev izjave. zahtevka in navedite dokaze, ki jih mora izvesti sodišče.

Kako se izda plačilni nalog v pisnem postopku?

Pisni postopek praviloma poteka za zaprtimi vrati, če pa sodišče ob predhodni obravnavi zadeve dvomi v utemeljenost zahteve, odredi narok, na katerega bosta vabljena tožnica in tožena stranka. in po potrebi priče. Potem bo zadeva obravnavana na običajen način.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Kdaj plačilni nalog v sodnem postopku ne bo izdan?

Zakonik o pravdnem postopku v čl. 499 označuje situacije, v katerih sodišče v sodnem postopku ne bo izdalo plačilnega naloga, to so:

 • zahtevek je očitno neutemeljen;

 • omenjene okoliščine vzbujajo dvome;

 • od obravnave je odvisno izpolnitev zahtevka;

 • kraj stalnega prebivališča obdolženca ni znan ali če vročitve ni bilo mogoče opraviti v državi.

Sodišče to presojo opravi na zaprti seji. Glede na to, da ni podlage za izdajo plačilnega naloga v sodnem postopku, sodišče določi datum obravnave in odredi, da se stranke povabijo na obravnavo, če je odredba že izdana, pa jo dodatno razveljavi.

Ugovor zoper plačilni nalog v sodnem postopku

Če je sodišče priznalo upravičenost zahteve in obravnavalo zadevo na seji v obliki opomina, se zoper obdolženca izda plačilni nalog. V odredbi mora biti obdolženec seznanjen s svojimi pravicami in posledicami, če jih ne uveljavlja. Govorim o pravici do ugovora zoper plačilni nalog v sodnem postopku v dveh tednih od dneva vročitve naročila. Če pa tožena stranka ugodi tožnikovemu zahtevku, je dolžan tožbenemu zahtevku v celoti ugoditi skupaj s stroški v dveh tednih od dneva vročitve.

Ugovor zoper plačilni nalog v plačilnem postopku je treba vložiti pri sodišču, ki ga je izdalo. Pomembno je, da če je dvotedenski rok prekoračen, sodišče ugovor zavrne.

Iz vsebine ugovora je treba najprej navesti, ali je vložen za celotno naročilo, in če je vložen le za njegov del, je treba natančno navesti zadevni del. Nato morate navesti vse očitke zoper tožbo skupaj z dejstvi in ​​dokazi, ki jih potrjujejo.

Pozor!

Vložitev ugovora zoper plačilni nalog v sodnem postopku ima za posledico izgubo njegove pravne veljavnosti.

Plačilni nalog, zoper katerega ni bil vložen ugovor in je rok za njegovo vložitev že potekel, postane pravnomočen in tožnik lahko pri sodišču zaprosi za izvršilno klavzulo, ki bo omogočila začetek izvršilnega postopka zoper toženca.

Plačilni nalog v elektronskih pisnih postopkih

Obravnava zadeve v elektronskem sodnem postopku poteka kot posledica vložitve tožbe na ta način. V ta namen je potrebno ustvariti račun in se prijaviti na spletno stran www.sad.gov.pl. Nato se izpolni spletni obrazec za zahtevek. Njegova vsebina kaže:

 • zahtevani znesek

 • določitev strank

 • navedbo njihovih naslovov

 • Številka PESEL, številka NIP, številka KRS (odvisno od tega, ali je toženec fizična oseba ali podjetnik)

Zahteve za utemeljitev tožbenega zahtevka in navedbo dejstev z dokazi, pogoji za priznanje zahteve kot utemeljene in razlogi za neizdajo plačilnega naloga so enaki kot v tradicionalnem postopku.

Neizročen plačilni nalog v pisnem postopku in začetek izvršbe

Plačilni nalog v sodnem postopku se izda na zaprti seji, na kateri stranke ne sodelujejo. Zato ima institut vročitve še posebej pomembno vlogo pri pravilnem poteku plačilnega naloga. V zadnjem času pa lahko pogosto naletite na situacijo, ko toženi stranki kljub temu, da plačilnega naloga, izdanega v sodnem postopku, ni bilo vročeno, prejme dopis o uvedbi izvršbe zoper njega ali pozivu k poravnavi domnevnih zamudnih plačil. Takšne terjatve najpogosteje uveljavljajo izterjevalnice, socialne zavarovalnice in listinjeni skladi, ki so odkupili terjatve drugih subjektov in s tem vpisali svoje pravice. Običajno je razlog za tako problematično situacijo v tem, da je tožnik navedel napačen ali zastarel naslov tožnikovega prebivališča ali celo naslov, kjer tožena stranka nikoli ni živela.

Primer 1.
Gospodu X je bil vročen poziv, naj poskusi sporazumno poplačilo dolga, ki je posledica neplačila dolgovanega zneska po pravnomočnem plačilnem nalogu, ki ga je sodišče dodelilo z naslovom izvršljivosti. Vendar gospodu X ni bil vročen plačilni nalog in je bil zato prikrajšan za pravico do ugovora.

Domneva se, da je vročitev pisanj v pravdnem postopku naslovniku vročena (nadomestna vročitev), če:

 • v odsotnosti naslovnika doma se pismo izroči polnoletnemu članu gospodinjstva, če ga ni bilo - hišni upravi, hišnemu hišniku ali vaški upraviteljici,

 • v primeru dvojnega obvestila.

Nastane torej situacija, ko toženi stranki v sodnem postopku plačilni nalog dejansko ni bil vročen, sodišče pa ima pravno podlago, da šteje, da je vročitev učinkovita. Zato lahko sodišče izdani plačilni nalog prizna kot pravno veljavno in začne postopek izvršbe.

Torej, če nekdo izve za zadevo, na primer samo od delodajalca, ki obvesti o rubežu osebnega prejemka s strani sodnega izvršitelja v postopku izvršbe, naj stori naslednje:

 • Določite izvršilni naslov, na podlagi katerega deluje sodni izvršitelj - tožencu se praviloma ob začetku izvršbe pošlje dopis, ki vsebuje podatke o izvršilnem naslovu z njegovo kopijo. V obravnavani situaciji oseba, zoper katero se izvaja izvršba, takega dopisa ni prejela. Zato se morate nemudoma obrniti na sodnega izvršitelja, da dobite podatke o naslovu izvršbe (npr. plačilni nalog) in predvsem ugotovite, na katerem sodišču ga je izdalo.
 • V 7 dneh po prejemu podatkov o sklepu o izvršbi vložite pritožbo pri sodišču, ki je izdalo plačilni nalog, pri čemer v pritožbi navedite sklep o odobritvi plačilnega naloga za izvršljivost (ki nastane zaradi domneve o učinkovitosti). storitve z uporabo nadomestne storitve, npr. dvojno obveščanje) in plačilne številke naročila. V utemeljitev pritožbe je treba dokazati, da je tožena stranka živela na drugem naslovu, kot ga je navedel tožnik.
 • Prosite sodišče, da ponovno izda plačilni nalog, tokrat na pravilnem naslovu

Sodišče, ki ugodi pritožbi, razveljavi sklep o ugoditvi izvršilni klavzuli plačilnemu nalogu, ki ga bo sodišče skupaj s tožbo poslalo toženi stranki. Nato ima tožena stranka 14 dni časa, da odgovori na sklep in vloži ugovor zoper plačilni nalog.