Kdo nosi stroške izvršilnega postopka?

Service.

Po čl. 34 Zakona o sodnih izvršiteljih in izvršbi stroški izvršilnega dela izvršitelja vključujejo: osebne in materialne stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljenimi izvršilnimi dejavnostmi, stroške varovanja zaseženega premoženja in potrebnega osebnega varstva ter zavarovanja pisarne. zavarovanje premoženja in lastne odgovornosti, potni stroški v mestu, kjer je sedež izvršitelja, dopisovanje, denarni tok, prevoz male premičnine, ki ne zahteva specializiranega prevoza, obvezna nadomestila za izvršiteljevo samoupravo v skladno z določbami zakona ter druge stroške, potrebne za opravljanje izvršilnih dejavnosti in dejavnosti, predvidenih z določbami zakona. V naslednjem členu je navedeno, da so stroški iz čl. 34, sodni izvršitelj krije pridobljene izvršbe. Od koga torej sodni izvršitelj pridobi stroške izvršilnega postopka?

Kdaj dolžnik nosi stroške izvršilnega postopka?

Zakon o pravdnem postopku v 770. členu določa, da mora dolžnik upniku povrniti stroške, ki so potrebni za namerno izvršbo, sami stroški pa se pobirajo z izvršbo. Strošek izvršbe določi sodni izvršitelj pod pogojem, da je na njem, da vodi izvršbo. Poleg tega je v skladu s čl. 1025 Zakonika o pravdnem postopku je treba na prvi stopnji pokriti stroške izvršbe pred morebitnimi drugimi ugodnostmi. Vendar pa obstajajo situacije, v katerih mora upnik nositi stroške izvršilnega postopka.

Kdaj upnik nosi stroške izvršilnega postopka?

Kadar se izvršilni postopek ustavi na zahtevo upnika ali ko se postopek ustavi zaradi upnikovega neukrepanja, ima dolžnik pravico zahtevati plačilo stroškov izvršilnega postopka. Dolžnik pa mora dokazati, da je bila sodna odločba, ki temelji na razglasitvi izvršljivosti, razveljavljena, spremenjena, ukinjena ali da je izvršilni naslov postal neizvršljiv.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Ali sem lahko oproščen plačila stroškov izvršbe?

Obstaja možnost, da se upnik ali dolžnik oprosti plačila stroškov izvršbe. Takšno možnost zagotavlja čl. 771 Zakonika o pravdnem postopku, ki določa, da se oprostitev plačila sodnih stroškov, ki jo stranki prizna v izpitnem postopku ali od katere ima stranka po zakonu korist, velja tudi za izvršilni postopek. Po drugi strani pa čl. 102 Zakona o sodnih stroških v pravdnem postopku lahko fizična oseba zahteva oprostitev sodnih stroškov, če predloži izjavo, iz katere je razvidno, da jih ne more nositi brez poseganja v preživnino, ki je potrebna zase in njegova družina. Obstajajo tudi nekatere izjeme, ki jih predvideva čl. 104. Zakona o sodnih taksah v civilnih zadevah, in sicer, da so organizacije za javni red, ki delujejo na podlagi Zakona o javnem delu in prostovoljnem delu, oproščene plačila sodnih taks.