Popravek SAF-T, to je kdaj in kako popraviti standardno revizijsko datoteko za davek?

Davek Na Storitve

Trenutno so vsi aktivni zavezanci za DDV dolžni pripraviti in poslati Enotne kontrolne datoteke - JPK_V7 - Ministrstvu za finance. Generiranje JPK_V7 je sestavljeno iz obdelave informacij iz registrov prodaje in nakupa DDV v uradno določeno elektronsko obliko. Če se v delu za registracijo ali deklaracijo datoteke JPK_V7 pojavi napaka, jo je mogoče popraviti. Hitro odkrivanje napake v datoteki JPK_V7 ščiti davkoplačevalce pred morebitnimi sankcijami, ki jim jih lahko naloži urad. Preverimo, kdaj je popravek JPK nujen in kako ga pravilno izvesti!

Iz česa je sestavljena nova JPK?

Ministrstvo za finance z odpravo napovedi DDV in strukture datoteke JPK_VAT uradom ni odvzelo dostopa do podatkov o poslih, ki so jih sklenili podjetniki. Še več, nova struktura SAF vsebuje informacije, ki so jih posredovali zavezanci za DDV, poleg tega pa podjetniki zagotavljajo veliko širši nabor podatkov ne le o vrstah transakcij, temveč tudi o razmerjih med subjekti. To pa povečuje tveganje za napako v JPK.

Novi JPK ima dve shemi:

  • JPK_V7M - uporablja se v primeru obračunov DDV mesečno,

  • JPK_V7K - uporablja se v primeru obračunov DDV na četrtletni osnovi.

Obe shemi sta sestavljeni iz dela deklaracije (enakovrednega prijavi DDV) in dela evidence (enakovredno JPK_DDV). Razlika med datotekami je posledica pogostosti obračuna DDV. V primeru JPK_V7M datoteka vsebuje izjavo in registracijski del vsak mesec. Po drugi strani pa je JPK_V7K za prva dva meseca sestavljen samo iz registrskega dela, datoteka, oddana za zadnji mesec četrtletja, pa že vsebuje oba elementa, torej tako vpisni kot prijavni del.

Prve datoteke JPK v novi strukturi so poslane iz poravnave za oktober 2020, torej do 25. novembra 2020.

Primer 1.

Ga. Katarzyna obračunava DDV četrtletno. Kako in do kdaj je dolžan poslati nov JPK_V7 za prvo četrtletje?

Pri četrtletnem obračunu DDV je ga. Katarzyna dolžna poslati datoteko v strukturi JPK_V7K. Zato mora na MF poslati:

  • za januar - vpisni del datoteke do 25. februarja,

  • za februar - prijavni del datoteke do 25. marca,

  • za marec - prijavni in prijavni del (za celotno četrtletje) spisa do 25. aprila.

Popravek JPK - kako popraviti napake v novi standardni revizijski datoteki?

Način popravljanja napak v novem JPK se v primerjavi z JPK_DDV ni spremenil. To pomeni, da zavezanec ne more poslati popravljene datoteke, ki vsebuje samo popravljene postavke. Pri popravljanju evidenc mora podjetnik predložiti novo, popolno XML datoteko, ki vsebuje popravljene podatke, ni pa nujno, da popravek datoteke vključuje tako registracijski kot tudi deklaracijski del. V poslanem JPK popravku je treba izpolniti le del, ki je bil spremenjen. To pomeni, da v primeru popravka, na primer:

  • formalni podatki - predložiti je treba le popoln in popravljen registrski del, ker popravek formalnih podatkov ne vpliva na del deklaracije JPK;

  • višina dodatka za nakup blagajne - predložiti je treba le popoln popravljen del deklaracije, ker ta popravek ne vpliva na registrski del JPK;

  • popravke zneska DDV iz prodajnega računa - predložiti je treba tako celoten popravljen del registracije kot tudi prijavni del, ker tak popravek vpliva na davčno osnovo, torej na podatke, prikazane v obeh delih SAF-T.

Način popravka je odvisen od tega, ali:

  • napaka je bila zaznana pred pošiljanjem novega JPK;

  • ugotovljena napaka vpliva na višino davčne osnove oziroma na znesek dolgovanega davka.

Če podjetnik pred pošiljanjem SV za določeno obdobje ugotovi, da je storil napako, ki ne vpliva na višino davčne obveznosti, je pa pomembna pri identifikaciji posla, lahko odstrani napačen vnos in prikaže samo postavko. s pravilnimi podatki. V primeru, ko je bila po pošiljanju novega JPK zaznana napaka, je treba napačen vnos preklicati, torej vpisati celoten vnos z nasprotnim predznakom in dodati nov vnos s pravilnimi podatki.

Ko popravljate vnose po pošiljanju datoteke JPK, vnesite številko izvirnega dokumenta kot številko dokumenta.

Primer 2.

G. Łukasz je 15. marca izdal račun za DDV podjetju ABC s sedežem na ulici Wrocławska 1. 20. aprila je družba g. Łukaszu poslala popravni zaznamek, s katerim je spremenil naslov podjetja iz ul. Wrocławska 1 v ul. 1. Kako naj g. Łukasz pokaže prejeto sporočilo?

Ker je g. Łukasz prejel popravek pred datumom pošiljanja datoteke JPK in sprememba ne vpliva na višino davčne obveznosti, lahko g. Łukasz v datoteki JPK pokaže prodajni račun s pravilnimi podatki, ker je dovoljeno vključiti samo en vnos s pravilnimi podatki.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

V primeru, ko popravek JPK vpliva na višino davčne osnove oziroma dolgovanega davka (v plusu ali v minusu), je treba popravek opraviti v obdobju, za katero je po predpisih treba popraviti vpise. Vnos mora vsebovati številko popravnega računa.

Podrobna obravnava lastnosti termina izkazovanja popravkov v evidenci je bila obravnavana v članku: Popravek računa - pravila obračunavanja popravkov v plus, v minus.

Če se popravek napačnega vpisa v novi JPK nanaša na znesek vstopnega davka (v plusu ali v minusu), ga je treba, podobno kot popravek izhodnega DDV, izkazati tudi v evidenci s številko popravnega računa.

V primeru znižanja (v minus) popravkov, ki vplivajo na znesek vstopnega davka, ki se lahko izkaže v istem obdobju kot izvirni račun, je dovoljeno vključiti v shemo SAF-T samo originalni račun, zmanjšan za vrednost od popravljalni dokument.

Primer 3.

Marca 2021 je g. Aleksander kupil čistila in prejel račun z DDV v vrednosti 1.230 PLN. V istem mesecu je vrnila polovico kupljenih izdelkov in tako prejela popravek navzdol. Kako je treba vključiti popravek v JPK?

Ker ima popravni račun znižano naravo, vpliva na vstopni DDV (pri nakupih) in bo prikazan v istem obdobju kot originalni račun, ni predmet knjiženja. G. Aleksander lahko s popravkom zniža vrednost originalnega računa, zato bo račun za nakup čistilnih sredstev vključen v JPK v višini 615 PLN.

Popravek SAF-T ni potreben, če je podjetnik vnesel napačne številke računa in je napaka v vnosu velikih in malih črk. Glede na podatke v brošuri ministrstva za finance glede nove JPK z izjavo velikost črk v novem JPK ni pomembna. Vendar je pomembno, da so številke računov v celoti vpisane v izvirnem črkovanju.

Primer 4.

Maria obračunava DDV četrtletno in je 2. aprila 2021 prejela račun za DDV s številko 123456789. Pri knjiženju računa v register nakupov DDV je vnesla le delno številko 123456789. Napaka je bila zaznana po pošiljanju datoteke JPK za določen mesec. Ali je v takšni situaciji potreben popravek JPK?

Da, gospa Maria je dolžna pripraviti popravek JPK_V7K za april z evidentiranim delom dokumenta, kjer bo napaka odpravljena z dodajanjem oznake "#" iz številke računa nabave. Ker napaka ne vpliva na del deklaracije, bi moral popravek SAF-T vsebovati le registrski del.

Popravek SAF-T, ki sestoji le iz popravka podatkov v registrskem delu, na primer v obsegu davčne številke izvajalca, med drugim ne vpliva na za datum vračila presežka vstopnega davka nad zapadlim davkom, ki izhaja iz predhodno poslanega obračuna, prikazanega v delu izjave, ki je vključen v prvotni spis.

Ali je za izdajo popravnega računa potreben popravek JPK?

Ali bo izdaja popravnega računa povzročila potrebo po popravku JPK, je odvisno od datuma knjiženja popravka. Pri vseh dobropisih se ni treba vrniti v prejšnja obdobja. Odvisnosti med popravljalnim računom in morebitnim popravkom SAF-T so predstavljene v spodnji tabeli.

 

Znižanje davčne osnove za DDV

Povečanje davčne osnove za DDV

Račun za popravek prodaje

objavlja se sproti - brez popravka JPK

običajno rezerviran na datum izvirnega računa - zahteva popravek JPK

Račun za popravek stroškov

objavlja se sproti - brez popravka JPK

običajno rezerviran sproti - brez popravka JPK

Kakšne kazni za napake v JPK čakajo davkoplačevalce?

Razširitev obsega prenesenih podatkov povečuje tveganje za napake podjetnikov. Zato lahko zavezanci popravijo predložene SVN. To je pomembno, saj je zakonodajalec davčnim uradom dovolil, da za vsako napako naložijo sankcije davkoplačevalcem v obliki globe v višini 500 PLN. Da bi se izognili sankcijam, je treba pripraviti popravek JPK. Zavezanec ima 14 dni časa, da pošlje popravek JPK od dneva odkritja napake oziroma spremembe, ki vpliva na evidenco. Če pa podjetnik napake ne odkrije sam, potem v skladu s čl. 109 odstavek. 3f ZDDV ima 14 dni od dneva prejema zahteve, da vodji davčnega urada pošlje popravek v zahtevku navedenih napak. Zavezanec tudi ne sme popraviti napak in davčnemu uradu predložiti pojasnilo, v katerem bo navedel, da SAF-T ne vsebuje napak, navedenih v zahtevku.

Več informacij o kaznih za napake v JPK najdete v članku: Kazen za napake v JPK oziroma kakšne posledice čakajo zavezance?

Primer 5.

Ga. Danuta je v SV, predloženi za november 2020, na treh izdanih računih pokazala napačno prodajno vrednost. V zvezi z navzkrižnim preverjanjem je 31. decembra 2020 prejela zahtevo za popravo napak v SAF-T. Gospa Danuta je ustrezen popravek JPK naredila šele 20. januarja 2021. Ali bo gospa Danuta kljub pošiljanju popravka JPK kaznovana?

Da, zaradi dejstva, da je ga. Danuta popravila SAF-T po 14 dneh od prejema vabila, lahko urad naloži globo 1.500 PLN, torej 500 PLN za vsako napako, saj so v pozivu navedene napake v zvezi s tremi računi.

V primeru, da je treba napako, ki jo je treba popraviti, popraviti v obdobju pred 1. oktobrom 2020, se popravek JPK izvede po »starih pravilih«, to je s predložitvijo popravka prijave DDV in popravka datoteke JPK_VAT.

Če povzamemo, uvedba nove SV je po eni strani povezana z novimi obveznostmi za podjetnike, ki se morajo znova naučiti pripraviti kartoteko v ustrezni obliki. Poleg tega nova struktura JPK prisili podjetnike, da posodobijo računovodske sisteme, iz katerih je datoteka ustvarjena in poslana. Zato je vredno izbrati računovodski sistem, kot je wFirma.pl, ki ponuja brezplačne posodobitve in zagotavlja, da bo datoteka prilagojena najnovejši različici.

Popravek JPK v sistemu wfirma.pl

Za pripravo popravka JPK_DDV pojdite na zavihek START »DAVKI» ENOTNA KONTROLNA DATOTEKA »DODAJ» DODAJ JPK DDV, kjer izberite ustrezno obdobje in kot namen oddaje navedite POPRAVEK IZJAVE.

Zahvaljujoč temu se bodo pojavila dodatna polja, kjer je mogoče izbrati, ali naj popravek velja za del zapisa, del deklaracije ali oboje. Več o popravku JPK v članku pomoči: JPK popravek DDV - kako generirati v sistemu?