Katere spremembe pogodbe so dovoljene v zakonu o javnem naročanju?

Service.

Javna naročila so poseben režim za nakup blaga in storitev. Po eni strani pogodbo po zakonu o javnem naročanju sklene podjetnik, izbran v določenem postopku, po drugi strani pa javni subjekt, ki je zavezan k učinkoviti, ekonomični in racionalni porabi javnih sredstev.

Iz tega razloga določbe Zakona o javnem naročanju (»Pzp«) natančno določajo vsebino dokumentacije postopka, ki neposredno vpliva na vsebino ponudb, oddanih v postopku. Na ponudbene cene pa ne vpliva le obseg storitev, ki jih izvajalec zahteva v pogodbi oziroma višina in osnova za izračun pogodbenih kazni, temveč tudi določila o dopustnih spremembah pogodbe. Slednji določajo tveganja in morebitne stroške, ki bi jih lahko imel izvajalec v zvezi s spremembo okoliščin na trgu, ki vplivajo na izvedbo naročila.

Ker obseg dopustnih sprememb pogodbe dejansko vpliva na cene ponudb, oddanih v postopku oddaje javnega naročila, kakšna pravila veljajo za te spremembe v skladu z ZJN? To pojasnjujemo kasneje v članku.

Katalog dopustnih sprememb pogodbe

Čeprav je čl. 144 Zakona o javnem naročanju praviloma prepoveduje spreminjanje pogodbe, sklenjene po tem zakonu, ni nenavadno, da je treba takšno pogodbo spremeniti iz objektivnih razlogov, kot je zvišanje cen materialov, potrebnih za izpolniti pogodbo ali stroške zaposlenega, ki so posledica zvišanja minimalne plače.

Iz teh razlogov je zakonodajalec med drugim predvidel katalog dopustnih sprememb pogodbe. Opredeljeni so bili v čl. 144 Zakona o javnem naročanju

Sprememba dovoljena v Poslovniku

V skladu s čl. 144 sek. 1. točka 1. Zakona o javnem naročanju so spremembe pogodbe dovoljene, če "so v obvestilu o naročilu ali specifikaciji bistvenih pogojev pogodbe predvideni v obliki nedvoumnih pogodbenih določil, ki opredeljujejo njihov obseg, zlasti možnost spremembe višine plačila izvajalca ter naravo in pogoje za uvedbo sprememb.”.

Za uveljavitev klavzule o spremembi pogodbe, ki je rezervirana v objavi ali Poslovniku, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Najprej morajo biti določbe o spremembah pogodbe natančne in nedvoumne. Ta zahteva je izključiti naročnika iz sprejemanja arbitrarnih odločitev v okviru spremembe naročila.

V praksi to pomeni, da bi morala klavzula, da bi bila učinkovita, jasno opredeliti okoliščine, ki lahko povzročijo spremembo pogodbe (npr. velikost, vrsta, trajanje in učinki padavin ali prekinitve proizvodnje opreme, ki jo zajema pogodba). pogodbe), kot tudi posledice teh okoliščin (npr. sprememba urnika dela, podaljšanje roka ali sprememba predmeta pogodbe).

Pomembno je, da čl. 144 sek. 1. točka 1. Zakona o javnem naročanju izrecno predvideva možnost spremembe plačila izvajalcu, če so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, določeni v dokumentaciji postopka. Naročnik bo lahko izkoristil možnost spremembe določil naročila, ne glede na vrednost spremembe. Torej tudi, če bi sprememba povzročila občutno povečanje pogodbenega prejemka.

Na primer, klavzula o spremembi pogodbe iz čl. 144 sek. 1. točka 1. Zakona o javnem naročanju bi se lahko glasila takole:

Stranki imata pravico podaljšati rok za izpolnitev pogodbe za čas trajanja višje sile, ki onemogoča izvedbo predmeta pogodbe v skladu z njenimi določili, višjo silo stranki razumeta kot dogodek (...)”.

Ali pa tudi:

Stranki imata pravico podaljšati rok za dokončanje del, ko se pojavi veter najmanj 70 km/h za najmanj 3 dni, ki preprečuje izvedbo del, za čas trajanja tega pojava.”.

Dodatne dobave, storitve ali dela

Pri tem velja omeniti, da so naslednji izhodi za spremembo pogodbe, torej predvideni v čl. 144 sek. 1. točke 2-6. Zakona o javnem naročanju, se lahko uporabijo ne glede na vsebino in razloge za spremembe pogodbe, navedene v dokumentaciji postopka, vključno z določili Poslovnika.

V luči čl. 144 sek. 1. točka 2. Zakona o javnem naročanju so spremembe pogodbe dopustne, če se nanašajo na izvedbo dodatnih blaga, storitev ali gradbenih del pri sedanjem izvajalcu, ki niso zajeti v temeljni pogodbi, pod pogojem, da so postale nujne in pod naslednjimi pogoji so se srečali skupaj:

  • zamenjave izvajalca ni mogoče izvesti iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, zlasti v zvezi z zamenljivostjo ali interoperabilnostjo opreme, storitev ali inštalacij, naročenih po osnovni pogodbi,
  • sprememba izvajalca bi naročniku povzročila bistvene nevšečnosti ali znatno povečanje stroškov,
  • vrednost vsake naslednje spremembe ne presega 50 % pogodbene vrednosti, prvotno določene v pogodbi ali okvirnem sporazumu.

Primer pravilne uporabe obravnavanega pogoja je npr. povečanje tekočih storitev, dobave ali širitev obstoječih inštalacij, če bi sprememba dobavitelja za naročnika pomenila nakup materiala, gradbenih del ali storitev s tehničnimi lastnostmi, ki so drugačne od tiste, ki so bile uporabljene v prvotni pogodbi, kar bi povzročilo nezdružljivost, nesorazmerno velike tehnične težave pri uporabi in vzdrževanju ter visoke stroške implementacije novih rešitev.

Sprememba, ki je naročnik kljub skrbnemu pregledu ni mogel predvideti

člen 144 odd. 1. točka 3. ZJN dovoljuje vnos sprememb v pogodbo, tudi če to ni bilo prvotno predvideno v dokumentaciji postopka, v primeru okoliščin, ki jih naročnik s skrbnostjo ne bi mogel predvideti.

Po mnenju Urada za javna naročila je »dopustnost spremembe pogodbe o javnem naročanju na podlagi umetnost. 144 sek. 1. točka 1.3 in 6. ZJN »pojem nepredvidljivih okoliščin se nanaša na okoliščine, ki jih kljub ustrezni skrbni pripravi začetnega postopka oddaje javnega naročila s strani naročnika ob upoštevanju sredstev, ki so mu na voljo, ni bilo mogoče predvideti, naravo in značilnosti te posebne zasnove, dobre prakse na določenem področju in potrebo po zagotavljanju ustreznega razmerja med viri, uporabljenimi za pripravo postopka, in njegovo pričakovano vrednostjo.

Glede na zelo ozek obseg možne uporabe tega pogoja je upravičeno poudarjeno, da je to eden najtežjih razlogov za obrambo spremembe pogodbe.

Nepomembne spremembe pogodbe

Prepoved spremembe pogodbe zajema bistvene spremembe, torej tiste, ki spremenijo splošno naravo pogodbe, bistveno razširijo ali zmanjšajo obseg storitev in obveznosti izvajalca po pogodbi. Pomembne so tudi spremembe, ki bi, če bi bile že predvidene v dokumentaciji postopka, povzročile sodelovanje drugih izvajalcev v postopku ali oddajo različnih ponudb. Takšne situacije vodijo do resničnega izkrivljanja konkurence na trgu.

Zaradi tega čl. 144 sek. 1. točka 5. Zakona o javnem naročanju dovoljuje le nepomembne spremembe pogodbe.

Vendar pa je treba presojo "pomena" spremembe v vsakem primeru izvajati previdno. člen 144 odd. 1. točka 5. Zakona o javnem naročanju uporablja nenatančne izraze. Zato se v praksi večina sprememb, ki jih uvedejo pogodbene stranke, obravnava kot bistvene spremembe, ki bi praviloma morale imeti za posledico nov postopek javnega naročanja. Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Majhna velikost lezij

Zadnji izmed zakonskih razlogov za spremembo pogodbe je določen v čl. 144 sek. 1. točka 6. Zakona o javnem naročanju. Ta določba določa, da je sprememba pogodbe dovoljena, če "skupna vrednost sprememb je manjša od zneskov, določenih v predpisih po čl. 11 sek. 8 in je nižja od 10 % pogodbene vrednosti, prvotno določene v pogodbi v primeru naročil storitev ali blaga ali, v primeru pogodb o gradbenih delih - manjša od 15 % pogodbene vrednosti, prvotno določene v pogodbi”.

Na žalost trenutno ni primerov iz prakse, ki bi ocenili spremembe pogodbe, narejene po čl. 144 sek. 1. točka 6. Zakona o javnem naročanju.

Predvideva pa se, da bo ta določba veljala, ko se gradnje, blago ali storitve, ki jih zajema prvotna pogodba, nadomestijo z drugim predmetom pogodbe, ki določa spremembo plačila izvajalca. Težko pa si je predstavljati situacijo povečanja plačila izvajalcu le po čl. 144 sek. 1. točka 6. Zakona o javnem naročanju, tudi če zvišanje nadomestila ne bi preseglo 10 % oziroma 15 % (odvisno od predmeta naročila). Zdi se, da bi do takšne spremembe lahko prišlo le v primeru nastanka posebnih okoliščin, objektivno neodvisnih od pogodbenih strank, ki bi upravičevale obseg storitev po pogodbi.

Kako naj ravna izvajalec, če se izkaže, da je izvedba naročila v izvirnem besedilu nemogoča?

Seveda je za spremembo pogodbe potrebna skupno izjavo volje obeh strani. V primeru okoliščin, ki izvajalcu onemogočajo izvedbo naročila v izvirnem besedilu, lahko izvajalec zahteva in mora od naročnika zahtevati spremembo pogodbe.

Vsebina takega zahtevka ni zakonsko urejena, v praksi pa bi morala takšna zahteva navesti vsaj dejanske okoliščine, ki določajo potrebo po spremembi pogodbe. Poudariti je treba tudi, da so najučinkovitejše vloge, ki vsebujejo tudi pravno utemeljitev, torej pravno podlago za spremembo pogodbe. Lahko gre tako za določilo dokumentacije postopka, ki omogoča spremembo pogodbe v obstoječih okoliščinah, kot tudi za sklicevanje na zakonsko predpostavko za spremembo pogodbe.

Prepričljiva in popolna vloga ne bo pomemben argument le za naročnika, da se strinja s stališčem izvajalca, ampak tudi - v primeru kontrole postopka - za organ, ki nadzoruje pravilnost postopka, vključno z veljavnostjo uvedene spremembe. .