Katere pogoje mora izpolnjevati podjetnik za prejemanje nadomestila za brezposelnost?

Service.

Tveganje izgube sredstev za preživljanje lahko zadeva tako osebe, ki so zaposlene v delovnem razmerju kot tudi vodenje podjetja (podjetnike). Pogoji za pridobitev pravice do nadomestila za brezposelnost, ki jih mora izpolnjevati podjetnik, se nekoliko razlikujejo od pogojev za odpuščenega delavca. Katere pogoje mora izpolnjevati podjetnik za prejemanje nadomestila za brezposelnost? Razlagamo v članku!

Koncept podjetnika

V skladu s čl. 4 sek. 1 in 2 v zvezi s čl. 3 Zakona o podjetnikih je podjetnik fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, ki ji je s posebnim aktom priznana poslovna sposobnost, opravlja gospodarsko dejavnost, to je organizirano pridobitno dejavnost, ki jo opravlja samostojno. v imenu in neprekinjeno (podjetniki so tudi družbeniki civilne družbe svoje poslovne dejavnosti). V okviru pravice do nadomestila za brezposelnost govorimo o podjetniku, ki ga razumemo le kot fizično osebo, saj nadomestilo za brezposelnost ni nadomestilo, ki bi lahko pripadalo pravni osebi ali organizacijski enoti.

Brezposelni

Brezposelna oseba je oseba, ki je bila neposredno pred prijavo kot brezposelna neprekinjeno zaposlena na ozemlju Republike Poljske najmanj 6 mesecev, sposobna in pripravljena za zaposlitev za polni delovni čas v določenem poklicu ali službi ali drugo pridobitno delo ali če je invalid - sposoben in pripravljen zaposliti najmanj polovico delovnega časa, ne študira v šoli (z izjemo izobraževanja v določenih kategorijah šol, navedenih v zakonu), prijavljen v poviatnega urada za delo, ki je pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča in išče zaposlitev zaposlitev ali drugo pridobitno delo (2(1)(2) člen Zakona o spodbujanju zaposlovanja in zavodih trga dela, v nadaljnjem besedilu "upzirp").

Zakon določa tudi druge pogoje, potrebne za pridobitev statusa brezposelne osebe, kot so:

 • biti star 18 let;
 • mlajši od 60 let (ženske) ali 65 (moški);
 • nepridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine, pokojnine za usposabljanje, socialne pokojnine ali družinske pokojnine v višini, ki presega polovico minimalnega prejemka za delo;
 • neizpolnjevanje mesečnega dohodka v višini, ki presega polovico minimalnega plačila za delo, razen dohodkov iz obresti ali drugih dohodkov iz denarnih sredstev, nakopičenih na bančnih računih;
 • neizterjava stalnega dodatka na podlagi določb o socialni pomoči;
 • ne pobiranje na podlagi določb o družinskih prejemkih, nadomestila za nego, dodatka za posebno nego ali dodatka k družinskemu dodatku za samostojno vzgojo otroka in izgubi pravice do nadomestila za brezposelnost zaradi izteka zakonsko določeno obdobje njegovega zbiranja.

Prekinitev poslovne dejavnosti

Poseben pogoj, ki ga mora izpolnjevati podjetnik, da lahko pridobi status brezposelne osebe, je vložitev vloge v Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti za ustavitev gospodarske dejavnosti. Podjetnik obdrži status brezposelne osebe v času mirovanja omenjene dejavnosti (člen 2(1)(2)(f) Zakona o javnem naročanju).

V skladu s čl. 23 sek. 1. Zakona o podjetništvu lahko podjetnik, vpisan v Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti, za nedoločen ali določen čas, vendar ne krajši od 30 dni, zadrži opravljanje gospodarske dejavnosti.

Obdobje od dneva vložitve vloge za vpis v Centralni register in podatke o gospodarski dejavnosti do datuma začetka opravljanja gospodarske dejavnosti, ki je naveden v tej vlogi, je enako obdobju prekinitve gospodarske dejavnosti – kot pogoj za pridobitev statusa. brezposelne osebe.

Primer 1.

Oseba, ki namerava opravljati dejavnost, je 1. februarja vložila vlogo za vpis v CEIDG, v kateri je kot datum začetka opravljanja dejavnosti navedla 1. maj. Zato v obdobju po oddaji omenjene vloge (po 1. februarju) do 1. maja ne izgubi možnosti koriščenja oziroma vloge za pridobitev statusa brezposelnega.

Register brezposelnih

Podjetnik, ki je prenehal opravljati dejavnost, mora biti prijavljen kot brezposelni, da je upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti. Registre brezposelnih in iskalcev zaposlitve vodijo pokrajinski uradi za delo (prvi odstavek 33. člena Zakona o javnem naročanju).

Oseba, ki zaprosi za prijavo kot brezposelna oseba, se prijavi na Pokrajinski urad za delo, pristojen za kraj stalnega ali začasnega prebivališča, in če ni prijavljen, na Pokrajinski urad za delo, na območju katerega se prijavi. ali ima prebivališče oziroma odda vlogo za prijavo v elektronski predal pristojnega organa zavoda za zaposlovanje (2. odstavek 1. Uredbe ministra za družino, delo in socialno politiko z dne 14.4.2020 o prijavi brezposelnih). in iskalci zaposlitve).

Denarno nadomestilo za brezposelnost

Nadomestilo za brezposelnost je ena od osnovnih nadomestil za brezposelne osebe. Deželno upravno sodišče v Varšavi je v sodbi z dne 14. junija 2006, II SA/Wa 463/06, navedlo, da je dodelitev in izplačilo nadomestila za brezposelnost končni ukrep pomoči, ki se zagotavlja brezposelnim le, če ni mogoče zaprositi tako imenovani aktivne oblike boja proti brezposelnosti, predvsem pa, ko za dano osebo ni ustrezne ponudbe zaposlitve.

V skladu s čl. 1 klavzula 4 v povezavi z odd. 3 u.p.z.i.r.p. nadomestila za brezposelnost in druga nadomestila – vključno z nadomestili za brezposelnost – se dodelijo poljskim državljanom, ki iščejo zaposlitev ali drugo pridobitno delo na ozemlju Republike Poljske ter zaposlitev ali drugo pridobitno delo v tujini pri tujih delodajalcih. Pod pogoji, ki so podrobneje določeni v zakonu, so navedene ugodnosti na voljo tudi tujcem.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Pravica do nadomestila za brezposelnost

Pravico do nadomestila za brezposelnost ima brezposelna oseba, za katero ni ponudbe ustrezne zaposlitve, pripravništva, vajeništva, usposabljanja, intervencijskega dela ali javnih del. Brezposelni podjetnik mora izpolnjevati tudi pogoj za plačilo – v obdobju 18 mesecev neposredno pred dnevom prijave, skupaj najmanj 365 dni – prispevkov za socialno varnost za vodenje podjetja, osnove za obračun socialne varnosti in Prispevki na sklad dela morajo biti v višini minimalne plače za delo (prvi odstavek 1 in d) odstavka 71. člena zakona)

Načeloma je brezposelna oseba upravičena do dodatka za vsak koledarski dan od dneva prijave pri ustreznem poviatnem uradu za delo (člen 71(1) Zakona o poljskem civilnem zakoniku). Vendar pa v skladu s čl. 75 sek. 1 točka 8 v povezavi z odd. 2. točka 2. Zakona o javnem naročanju osebi, ki je registrirana kot brezposelna v času začasne prekinitve gospodarske dejavnosti, prijavljene v centralni register in podatek o gospodarski dejavnosti, bo nadomestilo za brezposelnost dodeljeno šele po preteku 90 dni od dneva prijave pri Poviatnem uradu za delo. Pojasnilo za tako zamudo v času, od katerega podjetnik pridobi pravico do dodatka, je v sodbi Vrhovnega upravnega sodišča z dne 25. 7. 2018 I OSK 1550/18: »Določba čl. 2 klavzula 1 točka 2 lit. f Zakona o spodbujanju zaposlovanja in zavodov trga dela po njegovi spremembi iz leta 2010 določa, da se status brezposelnega lahko pridobi tudi v obdobju, v katerem je bila prijavljena prekinitev opravljanja dejavnosti. Hkrati pa v čl. 75 sek. 1 točka 8 zgoraj omenjenega zakona je bila izključena možnost pridobitve nadomestila za brezposelnost v času prekinitve gospodarske dejavnosti. Ker do začasne prekinitve pride na zahtevo zadevne osebe, je zakonodajalec v čl. 75 sek. 2. točka Zakona o spodbujanju zaposlovanja in zavodih trga dela je takšno stanje obravnavalo enako kot odpoved delovnega razmerja s strani delavca ali po dogovoru strank. Posledično lahko brezposelni v obeh primerih dobi nadomestilo za brezposelnost, vendar šele po 90 dneh od dneva prijave na zavodu za zaposlovanje (t. i. grace period).”.

Višina dodatka

V skladu z odlokom ministra za razvoj, delo in tehnologijo o višini nadomestila za primer brezposelnosti se od 1. junija 2021 dodeli znesek tega nadomestila:

1) po 31. decembru 2009 znaša:

 • 1.240,80 PLN - v prvih 90 dneh upravičenosti do nadomestila za brezposelnost,
 • 974,40 PLN - v obdobju zaporednih dni upravičenosti do nadomestila za brezposelnost;

2) do 31. decembra 2009 bo 730,90 PLN.

Obdobje ugodnosti

V skladu s čl. 73 Zakona o javnem naročanju obdobje prejema dodatka je:

1) 180 dni - za brezposelne, ki živijo v času prejemanja nadomestila na območju pokrajine, če stopnja brezposelnosti na tem območju na dan 30. junija leta pred datumom pridobitve pravice do nadomestila za brezposelnost ni bila presega 150 % povprečne stopnje brezposelnosti v državi;
2) 365 dni - za brezposelne:

 • prebivajo v času prejemanja nadomestila za brezposelnost na območju pokrajine, če je stopnja brezposelnosti na tem območju na dan 30. junija leta pred datumom pridobitve pravice do nadomestila za brezposelnost presegala 150 % povprečne stopnje brezposelnosti v država oz
 • nad 50 let starosti in najmanj 20 let upravičenosti do nadomestila, oz
 • ki imajo najmanj enega vzdrževanega otroka, mlajšega od 15 let, brezposeln pa je tudi zakonec brezposelne osebe in je izgubil pravico do dodatka zaradi izteka obdobja prejemanja dodatka po tem, ko je brezposelna oseba pridobila pravico do dodatka, oz
 • samohranilci z vsaj enim otrokom do 15. leta starosti.

Nadomestilo za brezposelnost, čeprav se njegova višina razlikuje od dohodka, ki ga je mogoče pridobiti z vodenjem podjetja, in je čas njegovega prejema omejen, služi kot ekonomski blažilnik, ki blaži negativne učinke podjetnikovega neuspeha pri opravljanju pridobitne dejavnosti.