Kako izpolniti DDV-R? 1. del

Davek Na Storitve

DDV-R je izjava, ki se predloži za registracijo/posodabljanje podatkov s področja davka na blago in storitve (DDV). Če podjetnik ne želi izkoristiti oprostitve, obrazec vključuje tudi registracijo/posodobitev podatkov v zvezi z EU DDV.

Glede na opis na obrazcu zavezanec izpolni svetla polja, temne pa je rezerviran za izpolnitev uslužbenca pristojnega davčnega urada. Če je obrazec izpolnjen ročno, je treba uporabiti velike črke. Namesto ročnega preverjanja aplikacije lahko uporabite tudi interaktivni čarovnik datotek PDF, pripravljenih za tiskanje. Vendar pa je treba upoštevati, da jih ni mogoče shraniti na disk, zato jih je najbolje natisniti v dveh izvodih - enega za pisarno, drugega pa hraniti v računovodski dokumentaciji. Ko izpolnjujete obrazec, najprej v polje na levi vnesite svojo davčno številko. V primeru samostojnega podjetnika je navedena davčna številka lastnika, pri civilni družbi pa davčna številka podjetja, ker bo podjetje aktivni zavezanec za DDV, ne pa njegovi lastniki.

Izjava DDV-R - kako izpolniti?

A. NAMEN IN KRAJ PREDLOŽITVE OBVESTILA IN PODATKOV O NEPREMIČNINAH VODJE DAVČNEGA URADA

Zavezanec za ta namen vloži vlogo za DDV-R

 • registracija ali;
 • posodobitev podatkov.

Prijava za registracijo se opravi pred prvo dejavnostjo, ki je obdavčena z davkom na dodano vrednost. Ta določba velja tudi za zavezance, ki so bili prej oproščeni plačila DDV. V skladu z davčno zakonodajo je treba registracijo opraviti pred datumom, ko davčni zavezanec izgubi pravico do ugodnosti omenjene oprostitve. V primeru odstopa od predmetne oprostitve je treba to prijaviti davčnemu uradu pred prvim dnem v mesecu, v katerem bodo posli podjetnika obdavčeni. Registracija je torej mogoča med davčnim letom. Če se podatki v prijavi za registracijo spremenijo, je zavezanec dolžan spremembo prijaviti vodji davčnega urada v 7 dneh od dneva, ko je prišlo do spremembe. V primeru posodobitve prijave se izpolnita točki 8 in 9, iz katerih je razvidno, ali se je spremenil davčni urad, kateremu se plača DDV (v zvezi z morebitno spremembo kraja poslovanja). V polje 5 navedite podatke o davčnem uradu, na katerega je naslovljeno obvestilo. Za namene DDV se pristojni urad izbere glede na kraj opravljanja obdavčljive dejavnosti. Zato se lahko zgodi, da bo šlo za drugačno pisarno kot za namene obračunov dohodnine (tukaj izbrano zaradi kraja prebivališča zavezanca). Polji 6 in 7 se izpolnita le, če ima podjetnik naslov prebivališča zunaj Poljske.

B. PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU Del B je namenjen izpolnjevanju podatkov o zavezancu. Upoštevajte, da se polja, označena z "*", nanašajo na zavezanca, ki ni fizična oseba, polja z oznako "**" pa na zavezanca, ki je fizična oseba (vključno s samostojnimi podjetniki).

Tujo osebo je treba razumeti kot davčnega zavezanca, ki nima sedeža ali stalnega sedeža na ozemlju države. Pri fizičnih osebah prijavnica vsebuje naslov prebivališča, za osebe, ki niso fizične osebe, pa naslov sedeža. Navedeni podatki bodo uporabljeni za identifikacijo davčnega zavezanca na računih. Zato bo za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravilen naslov na računu za DDV naslov prebivališča, in ne naslov sedeža, kot pogosto mislijo zavezanci.

 

Polje B.3. se izpolni le v primeru zavezancev, ki so tuja oseba.

Tujo osebo je treba razumeti kot davčnega zavezanca, ki nima sedeža ali stalnega sedeža v državi.

C. DAVČNA OBVEZNOST ZA DAVEK NA BLAGO IN STORITVE Del C obrazca DDV-R je razdeljen na tri dele, ki se nanašajo na:

 • okoliščine, ki določajo davčno obveznost,
 • informacije v zvezi s predložitvijo izjave,
 • informacije v zvezi z izvajanjem transakcij znotraj Skupnosti.

V poljih C.1, C.2 in C.3 so označeni kvadratki, ki ustrezajo davčnemu zavezancu (tako v primeru registracijske izjave kot pri njeni posodobitvi).

C.1. OKOLIŠČINE OPREDELITEV DAVČNE OBVEZNOSTI

27. točka: označuje subjekt, ki ni davčni zavezanec v smislu čl. 15. Zakona o DDV (ne gre za pravno osebo, organizacijsko enoto brez pravne osebe ali fizično osebo, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost).

Točka 28: preverite davčnega zavezanca s sedežem zunaj ozemlja države.

29. točka: opredeljuje zavezanca, ki ob začetku opravljanja dejavnosti ni upravičen do oprostitve obdavčitve z davkom na dodano vrednost zaradi:

 1. pričakovani znesek prometa,

 2. uvozne storitve,

 3. pridobitve blaga znotraj skupnosti,

 4. dobava blaga, za katero je kupec davčni zavezanec,

 5. izvajanje dostave:

 • izdelki iz plemenitih kovin ali s sodelovanjem teh kovin,

 • trošarinsko blago, razen električne energije (PKWiU 40.10.10) in tobačnih izdelkov v smislu določb o trošarini,

 • novo prevozno sredstvo,

 • gradbena in razvojna območja,

 • Nudenje pravnih storitev in svetovalnih storitev ter storitev nakita.

30. točka: preverite davčnega zavezanca, ki je upravičen do oprostitve po čl. 113 odstavek. 1. ali 9. Zakona o DDV, t.i mali trgovec. Ne smemo pozabiti, da se ta davčni zavezanec ni dolžan registrirati kot zavezanec za DDV, vendar se lahko z oddajo registracijske prijave registrira kot »zavezanec za DDV« – od leta 2013 lahko registrirani zavezanci, oproščeni DDV, namesto računov izdajajo račune (zagotavljajo pravna podlaga za oprostitev teh dokumentov)).

31. točka: preverite zavezanca, ki prodaja samo blago in storitve, oproščene davka po čl. 43 sek. 1, razen 3. točke in čl. 82, ki se ni dolžan registrirati kot zavezanec za DDV, je pa lahko registriran kot »oproščeni zavezanec za DDV«.

32. točka: preverite davčnega zavezanca, ki je upravičen do oprostitve iz čl. 43 sek. 1. točka 3. zakona (kmet pavšal, ki dobavlja kmetijske pridelke iz lastne kmetijske dejavnosti ali opravlja kmetijske storitve).

33. točka: preverite davčnega zavezanca, ki odstopa od oprostitve iz čl. 113 odstavek. 1 ali 9 - davčni zavezanec, ki je bil zaradi zneska prometa upravičen do oprostitve in je odstopil od te oprostitve.

34. točka: preverite davčnega zavezanca, ki odstopa od oprostitve iz čl. 43 sek. 1. točka 3 zakona, torej kmet pavšal.

35. točka: preverite zavezanca, ki izgubi ali je izgubil pravico do oprostitve iz čl. 113 odstavek. 1 ali 9 (oprostitev prometa).

Točka 36: preverite davčnega zavezanca, ki bo na ozemlju države izvajal ali naročal po pošti v skladu s čl. 24 sek. 4 zakona, to je zavezanec davka na dodano vrednost iz države EU, ki prodaja blago poljskim subjektom, ki niso dolžni obračunati DDV za pridobitve znotraj Skupnosti.

Točka 37: preverite, ali zavezanec ne obdavčuje prodaje po pošti na ozemlju države v skladu s čl. 24 sek. 7. zakona, torej zavezanec iz tč 36.

Točka 38: tukaj je datum, ko bo davčni zavezanec užival ali je že upravičen do oprostitve ali ko izgubi ali se odpove pravici do oprostitve.

Vabimo vas k branju drugega dela članka:

Kako izpolniti DDV-R? NS. 2