Kako izpolniti PIT-11 za leto 2020?

Service.

Objava PIT-11 je podatek o znesku zbranih akontacije davka in plačanih prejemkih. Ta podatek se davčnemu uradu posreduje le v elektronski obliki do konca januarja naslednjega leta, na katerega se nanašajo. Zaposleni bi morali to izjavo prejeti do konca februarja. Kako izpolniti PIT-11 v najnovejši različici 26 za leto 2020?

Kako izpolniti PIT-11 v najnovejši različici?

Od uvedbe davčne oprostitve za mlade izpolnjevanje PIT-11 ni več tako očitno. Kako pravilno izpolniti to izjavo in se izogniti klicem urada, ki zahtevajo popravke? Celotna navodila spodaj.

 

V polje 1 plačnik vpiše davčno številko vlagatelja, to je ID delodajalca. To je davčna številka ali številka PESEL. Polji 2 in 3 izpolni urad. Polje 4 označuje leto, za katero se prijava predloži.

V različici 26 PIT-11 je bilo uvedeno polje številka 5, v katerem je treba navesti informacijsko številko. Običajno je tukaj vpisana številka 1, kar pomeni, da se za enega zavezanca izda samo en PIT-11. Naslednja številka se vpiše, ko v zvezi z dohodkom (dohodkom) fizične osebe oseba, ki jo vlaga, pripravi in ​​pošlje več kot en podatek PIT-11. kar ni popravek prejšnjega.

Več o PIT-11:
- PIT-11 - kako in kje predložiti to izjavo za zaposlenega?
- PIT-11 - letna obveznost delodajalca do davčnega urada

A. Kraj in namen predložitve informacij

V rubriki A obrazca PIT-11 je v polju 6 naveden davčni organ, kateremu se posredujejo podatki PIT-11. Polje 7 je namen oddaje obrazca. Ko plačnik to izjavo odda prvič, se izbere predložitev podatkov (kvadrat št. 1). V primeru popravka že oddane izjave označite polje št. 2 (popravek podatka).

B. Podrobnosti o vlagatelju

V razdelku B so navedeni podatki davčnega zavezanca, torej podatki delodajalca ali stranke.

V polju 8 se izbere pravni status plačnika:

 • ni fizična oseba - je označeno, če dejavnost opravlja v obliki gospodarske družbe,
 • fizična oseba - pomeni samostojnega podjetnika.

Polje 9 izpolnijo samo plačniki, ki niso fizične osebe, z navedbo imena podjetja. Fizične osebe izpolnijo polje 10 z imenom, priimkom in datumom rojstva podjetnika.

C. Identifikacija in naslov davčnega zavezanca

Razdelek C izjave PIT-11 se uporablja za prikaz podatkov osebe, za katero je ta izjava izdelana, to je zaposlenega, izvajalca ali izvajalca.

V polju 11 je navedena vrsta davčne obveznosti:

 • kvadrat 1. je označen v primeru zaposlenega, ki ima poljsko državljanstvo ali poljsko davčno rezidentstvo,
 • kvadrat 2. je označena v primeru tujca, ki ima tuje prebivališče.

V polje 12 se vpiše davčna številka zaposlenega. - je NIP ali PESEL. Če tega identifikatorja (pri tujcu) ni, vpišemo 9999999999 in v točko 13 vpišemo identifikacijsko številko tujega zavezanca.Če je polje 13 izpolnjeno, se v točko 14 izpolni vrsta identifikacijske številke (dokument, ki potrjuje identiteto), npr. potni list. V točki 15 je navedena država izdaje identifikacijske številke (dokument, ki potrjuje identiteto).

V polje 16 zavezanec navede priimek zavezanca (delavca), ki mu sledi ime v polju 17. V polje 18 se vpiše datum rojstva, v naslednjo točko 19 pa država rezidentstva zavezanca. Polja od 20 do 27 so prostor za vpis naslova prebivališča zavezanca.

D. Podatki o davčno priznanih stroških zaradi delovnega razmerja, delovnega razmerja, kooperativnega delovnega razmerja in domačih nalog

Oddelek D (polje 28) se izpolni samo za delavce, zaposlene na podlagi delovnega razmerja, dela, domače naloge ali kooperativnega delovnega razmerja. Gre za izkaz uporabljenih davčno priznanih stroškov.

E. Dohodek zavezanca, zbrani predujmi in zbrani prispevki

Del E prikazuje prejemke in ugodnosti, ki jih prejme davčni zavezanec, ter davčno priznane stroške in pobrane predujme.

Prva vrstica se izpolni pri obračunavanju dohodkov iz poslovnega razmerja, dela, domačih nalog in zadružnega delovnega razmerja. V obravnavani pesmi:

 • v 29. in 34. točki so zneski prihodkov, prejetih ali danih na razpolago zavezancu med letom,
 • v poljih 30 in 35 se izkazujejo davčno priznani stroški v zvezi s prejemki iz 29. in 34. postavk. V polje 30 se vpišejo pavšalni stroški, v 35. točki pa stroški 50 % za uporabo avtorskih pravic,
 • v polju 31. je podana vrednost dohodka, to je razlike v poljih (29. + 34.) - (30. + 35.),
 • v polju 32. so prikazani le zneski dohodkov, ki so oproščeni obdavčitve na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in drugih mednarodnih pogodb,
 • v polje 33 se vpiše vrednost akontacije dohodnine, pobrane med letom za leto sestave PIT-11.

Druga vrstica se nanaša na terjatve iz naslova poravnave dohodkov iz poslovnega razmerja, dela, domačih nalog, kooperativnega delovnega razmerja, ki jih prejmejo osebe do 26. leta starosti, ki niso bile oproščene plačila DDV:

 • v poljih 36. in 41. so navedene plače, od katerih so bile pobrane akontacije, zaradi:

  • predloži izjavo o odstopu od oprostitve plačila DDV,

  • Med letom so prihodki iz teh pogodb, vključno z mandatnimi pogodbami, presegli mejo oprostitve 85.528 PLN.

 • v poljih 37 in 42 se izkazujejo davčno priznani stroški, ki nastanejo pri doseganju dohodka iz 36. in 41. točke. V polje 37 se vpišejo pavšalni stroški, v polje 42 pa 50 % stroškov za koriščenje avtorskih pravic,
 • polje 38. je vrednost dohodka, to je razlika, ki izhaja iz polj (36. + 41.) - (37. + 42.),
 • v 39. točki so prikazani zneski dohodka, oproščeni obdavčitve na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in drugih mednarodnih pogodb,
 • vrednost pobranih predujmov v zvezi s prihodki iz 3. vrstice se vpiše pod 40. točko.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Tretja vrstica se nanaša na pokojnine in tuje pokojnine:

 • v poljih 43 in 44 prikazujejo pokojnine in pokojnine iz tujine, ki jih je prejel zavezanec (pridobljene prek zavezanca),
 • polje 45 se uporablja za prikaz vrednosti prejetih pokojnin in invalidskih pokojnin v obsegu, v katerem so oproščene obdavčitve (zaradi besedila pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali drugih mednarodnih pogodb),
 • V polje 46 se vpiše davčni odtegljaj iz naslova tujih pokojnin.

Četrto vrstico, torej polja od 47 do 50, je treba izpolniti v zvezi s prihodki, pridobljenimi med drugim od:

 • posebne pogodbe o delu,
 • pogodbe o poslovodenju, pogodbe o upravljanju ali podobne pogodbe, vključno s prihodki iz tovrstnih pogodb, sklenjenih v okviru nekmetijskih dejavnosti, ki jih opravlja davčni zavezanec.

V polju 47 so prikazani zneski dejansko prejetih prihodkov. Po drugi strani pa so v postavko 48 vključeni davčno priznani odhodki za dejavnosti, ki jih opravlja osebno. V polju 49 so navedene razlike prejšnjih postavk (47 do 48). Pod 50. točko se vpišejo zneski pobranih akontacije davka iz razlogov, navedenih v 4. vrstici.

V peti in šesti vrstici so prikazani prihodki iz pogodbe o mandatu (niso obdavčeni s pavšalnim davkom). Polja od 51 do 54 vključujejo prejemke izvajalcev, ki niso navedeni v naslednji vrstici, torej prejemke, ki jih zaslužijo osebe, starejše od 26 let.

Polja od 55 do 58 (vrstica 6) se nanašajo na plačila osebam, mlajšim od 26 let, ki so želele, da je njihov prejemek v letu 2020 oproščen davka ali dohodka iz teh pogodb, vključno s pogodbami za delo, ki presegajo 85.528 PLN.

Sedma vrstica se nanaša na prihodke, pridobljene, med drugim, od za avtorsko uporabo avtorskih pravic in izvajalcev iz sorodnih pravic oziroma njihovo razpolaganje s temi pravicami - v višini 50 % prejetega prihodka. Ti stroški se obračunajo od dohodka, zmanjšanega za prispevke za pokojninsko in invalidsko pokojnino ter zdravstveno zavarovanje, ki jih izplačevalec odšteje v določenem mesecu, katerih odmero temelji na tem dohodku.

Polje 59. je izpolnjeno, ko davčno priznani stroški v določenem koledarskem letu presežejo znesek 85.528 PLN in prikazujejo prihodke, na katere stroški niso bili uporabljeni (zaradi preseganja omejitve). V drugih primerih se prihodki vpišejo v postavko 62, stroški pa v polje 63. Postavka 60 je prihodek, torej razlika v poljih: (59 + 62) - 63. V 61. točki pa so zneski pobranih akontacije davka prikazano v vrstici 7.

Vrstica 8 (polja 64 do 68) se nanaša na dohodke iz virov, ki niso navedeni v prejšnjih vrsticah, med drugim gre za denarne prejemke socialnega zavarovanja, ki jih izplačuje delovno mesto. Pri prejemkih se njihova vrednost vpiše v polji 64 in 66. Ko je delovno mesto pobralo akontacije davka tako od terjatev iz razmerja (zaposlovanje, delo, zadruga in domače delo) kot denarnih prejemkov iz socialnega zavarovanja, se skupni znesek zbranih akontacije iz teh virov je prikazan samo enkrat v vrstici 1 (točka 33) ali v vrstici 8 (polje 68).

Polja 69 do 71 se nanašajo na odbitne prispevke za socialno varnost.

In tako na položaju:

 • 69. so navedeni prispevki, zbrani od obdavčljivega prejemka, razen prispevkov, vključenih v polje 70,
 • 70. so prikazani prispevki od obdavčljivega prejemka, torej vključeni v vrstici 2 in 6 (velja za osebe do 26. leta starosti),
 • 71 vpišete prispevke, obračunane od prejemkov, od katerih ni bil pobran davek - prikazano v točki 86 (velja za osebe do 26. leta starosti).

Točke 72 do 74 se nanašajo na davčno priznane premije zdravstvenega zavarovanja.

Pomembno je, da PIT-11 ne navaja celotne vrednosti premije (9 % osnove za njeno določitev), temveč le 7,75 % osnove. Prispevki od obdavčljivih prejemkov, razen tistih, ki so vključeni v polje 73, se vpišejo v točko 72. V polju 73 so prikazani prispevki od obdavčljivih prejemkov, torej vključeni v vrstici 2 in 6 (velja za osebe do 26. leta starosti) ..). Po drugi strani pa se v točko 74 vpišejo prispevki od davka oproščeni prejemkov (prikazani v točki 86 - za osebe do 26. leta starosti).

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

F. Podatek o višini prihodkov iz čl. 20 odstavek 1 zakona

Del F izjave PIT-11 (polja 75 do 82) vsebuje podatke o višini prihodkov, ki jih plača subjekt, ki ni davčni zavezanec. To so med drugim prihodki iz:

 • pogodbe o delu za žetev,
 • aktivacijsko pogodbo,
 • pogodbe, pri katerih je plačilni agent subjekt, ki ni podjetnik,
 • nedenarne nagrade v vrednosti nad 200 PLN.

V polja 67, 78 in 80 vnesite vrsto dohodka (to je opis). Postavke 75, 77, 79, 81 so mesta za vpis višine dohodka. Vsota teh polj se vnese pod naslov 82.

G. Podatki o dohodku, oproščeni davka in priloga

Ta del PIT-11 bi moral vsebovati podatke o dohodku, ki je upravičen do davčne oprostitve. Prikazuje prejemke oseb do 26. leta, ki so delodajalcu posredovale izjave o pripravljenosti izkoristiti novo davčno olajšavo.

V točki 83 so prikazani zneski izplačane štipendije, vendar do oproščene vrednosti - od katere se ne zahteva akontacija davka.

V polje 84 se vpišejo invalidske pokojnine, prejete iz tujine (zaradi vojne invalidnosti), zneski pomoči žrtvam vojne in njihovim družinskim članom ter nezgodne pokojnine (invalidnost je nastala v zvezi s prisilnim bivanjem na delo v 3. Nemški rajh v letih 1939-1945).

V polju 85 so prikazani prihodki od nepovratne tuje pomoči. Izplačevalci, ki te vrste dohodkov ne poravnajo, pustijo to polje prazno.

Postavka 86 je vsota polj 87 in 88. Polje 87 se nanaša na prihodke iz delovnih razmerij, polje 88 pa na prihodke iz pogodb o pooblastilu. Zagotavljajo plače mladih, ki so oproščeni plačila DDV. Znesek v polju 86 ne sme presegati omejitve oprostitve, to je 85.528 PLN.

V polju 89 je navedeno, ali bo PIT-11 priložen podatek o zneskih, plačanih zavezancu za opravljanje družbenih in državljanskih dolžnosti - PIT-R.

Podpisi dela H in I

Del H informacij morajo izpolniti davkoplačevalci. Po drugi strani pa I. del - oddaja neplačnikov, ki so izpolnili del F. V polja 90 in 91 morate vpisati svoje ime, priimek, podpis ali pretisk z imenom, priimkom in položajem.

Kako izpolniti PIT-11 v sistemu wFirma.pl?

Programska oprema za kadrovske in plačilne liste vam pogosto omogoča ustvarjanje deklaracij PIT-11. Zelo intuitiven sistem, v katerem lahko najdemo PIT-11 v zadnji različici, je wFirma.pl. Z njegovo pomočjo bodo ljudje, ki izvajajo obračune kadrov in plač, zlahka ustvarili te podatke preko: OSEBJE »IZJAVE» DODAJ IZJAVA »PIT-11.

Pomembno je, da lahko sistem wFirma.pl pošilja izjave neposredno iz sistema. Dovolj je, da izberete ustvarjeni PIT-11 in nato izberete POŠLJI / IZVOZ »POŠLJI V ZDA ALI ZUS.

Najnovejša različica PIT-11 je zelo zapletena in njena priprava lahko povzroči veliko težav. Zato je vredno uporabiti programsko opremo, v kateri se bodo podatki PIT-11 samodejno izpolnili, zato je davkoplačevalec lahko prepričan v njihovo pravilnost.