Informacije o opravljenem fizičnem inventarju - predloga z razpravo

Prenesi

V skladu s 14. odst. 5. Zakona o DDV so aktivni zavezanci za DDV, ki prenehajo opravljati obdavčljivo dejavnost, dolžni sestaviti popis narave blaga na dan prenehanja družbe ali prenehanja obdavčljive dejavnosti. Poleg davčnega obračuna za določeno obdobje je treba predložiti podatke o fizičnem popisu.

Elementi informacij o opravljenem fizičnem popisu:

  • kraj in datum zbiranja podatkov,
  • naslovnik vloge - davčni urad, pristojen za DDV,
  • informacije o izdelavi fizičnega popisa,
  • navedba datuma popisa,
  • popisna vrednost,
  • znesek dolgovanega davka.

Podatek o fizičnem popisu je priložen zadnji prijavi DDV-7 ali DDV-7K, ki jo je zavezanec dolžan predložiti za obdobje, v katerem se je odjavil z oddajo obrazca DDV-Z.

Prenesti:

pdf
Informacije o popisu blaga za namene davka na blago in storitve - predloga.pdf Opis: ročno izpolnjevanje docx
Informacije o popisu blaga za namene davka na dodano vrednost - template.docx Opis: urejanje, tisk, shranjevanje

Podatki o fizičnem inventarju in uradnem tisku

Obveznega uradnega izpisa podatkov o fizičnem popisu ni. Med nekaterimi pisarnami pa lahko najdete že pripravljene predloge obvestil o fizičnem popisu, označenih kot DDV-S1. Vendar ne gre za predloge, izdelane po podzakonskih predpisih ministra za finance, temveč le vzorčne obrazce obrazca za priglasitev, ki jih interno pripravijo uradi.

Podatki o DDV-ju v prijavi

Vrednost izstopnega DDV, ki izhaja iz fizičnega popisa, zavezanec izkazuje v postavki 36 DDV-7 ali DDV-7K napovedi, če je izbral četrtletni obračun. V praksi to pomeni, da je likvidacijski popis namenjen ugotavljanju višine povrnjenega DDV na poslovno kupljeno blago, ki zaradi likvidacije dejavnosti spremeni tudi pravico zavezanca do odbitka vstopnega DDV ob njihovem nakupu. Kljub temu, da je dovoljeno vrednotenje blaga po tržni ceni na dan likvidacije poslovanja, se upošteva poraba blaga, ki je posledica preteka časa in delovanja.

V likvidacijskem inventarju ne le komercialno blago

Pod pojmom blaga je v skladu z Zakonom o DDV čl. 2 točki 6 pomeni stvari in njihove dele ter vse oblike energije. To pomeni, da se podjetnik pri izdelavi likvidacijskega popisa ne bo omejil na komercialno blago in material, ki je na dan zaprtja podjetja ostalo v lasti podjetja. Vanj je dolžan vključiti tudi osnovna sredstva in opremo, pri nakupu katerih je bil upravičen dodatek DDV.