Račun prejet pred dostavo blaga

Davek Na Storitve

V praksi poslovanja se lahko pojavijo situacije, v katerih podjetnik prejme kupljeno blago še dolgo po prejemu računa, ki dokumentira nakup, na primer pri uvozu blaga iz tujine. Zato se postavlja vprašanje, ali je treba račun, prejet pred odpremo blaga, vključiti v KPiR? Kako ga je treba ustrezno rezervirati?

Prepoznavanje trgovskega blaga in osnovnega materiala v KPiR

V skladu z načeli poštenega ravnanja KPiR je treba nakup osnovnega materiala in trgovskega blaga vpisati v knjigo takoj po prejemu, najkasneje pred oddajo v skladišče, predelavo ali prodajo.

V primeru, ko podjetnik priporoča vodenje računovodstva KPiR, se vpisi v knjigo evidentirajo kronološko, po datumih na dokumentih, ki jih predloži podjetnik.

Podjetnik mora dokumente dostaviti v pisarno najkasneje do 20. dne vsakega meseca za pretekli mesec. Ta izraz je bil določen v uredbi ministra za finance o davčni knjigi prihodkov in odhodkov, 30. odd. 1.

Datum, ko so nastali stroški v določbah zakona

Datum, ki se šteje za strošek, je v zakonu natančno določen.

Pomembno!

Po čl. 22 sek. 6b Zakona o dohodnini je datum nastanka stroška pridobivanja prihodkov v primeru zavezancev, ki vodijo knjigo prihodkov in odhodkov, dan izdaje računa ali drugega dokazila, ki je podlaga za knjiženje stroška.

Hkrati je v pojasnilu k KPiR v 3. točki vpis, ki pravi, da v stolpec 2 KPiR vpišemo dan v mesecu, ki izhaja iz dokumenta, ki je osnova za vpis, tj. nastalih stroškov, prejemu blaga, prejemu dohodka ali datumu prodajnega izkaza.

Račun, prejet pred dostavo blaga - priznanje v poljskem registru ladij

Ob upoštevanju zgoraj omenjenih predpisov se postavlja vprašanje, kateri je datum priznanja stroška v KPiR? No, datum nakupa komercialnega blaga naj bo datum računa.

Pomembno!

V zvezi z navedenim se strošek, potrjen z računom, šteje za davčno priznan v mesecu, v katerem je bil račun izdan. Tudi če je kupljeno blago prišlo do kupca v mesecu po izstavitvi računa.

Upoštevati je treba tudi, da tudi če je bil mesec, v katerem je bil izdan račun, že zaključen (obračunana akontacija dohodnine), je treba ta strošek praviloma izkazati v mesecu, v katerem je bil račun izdan. je bilo izdano.

Račun, prejet pred odpremo blaga in obračun naključnih stroškov

Stranski stroški, povezani z nakupom blaga, vključujejo na primer stroške prevoza ali kurirske službe. Ti odhodki se knjižijo v stolpec 11 knjige prihodkov in odhodkov glede na datum prejema dokumentov, na podlagi katerih je strošek knjižen.