Zakaj je vredno skrbeti za potrdilo o prejemu plačila za delo?

Service.

Dandanes zaposleni običajno prejemajo plačilo na bančni račun, obstajajo pa tudi situacije, ko se prejemki izplačajo v gotovini na roke zaposlenega. O tem, ali je treba potrditi prejem plačila za delo, si lahko preberete v članku.

Plačilo plačila za delo - pod kakšnimi pogoji?

Kot določa delovni zakonik (v nadaljnjem besedilu: delovni zakonik), se delavec ne sme odpovedati pravici do plačila ali prenesti te pravice na drugo osebo (84. člen ZD). Nadomestilo za delo se izplačuje najmanj enkrat mesečno, na določen in vnaprej določen dan (2. odstavek 85. člena delovnega zakonika). Kraj, datum in čas plačila je treba določiti v predpisih o delu ali drugih določbah delovne zakonodaje (1. odstavek 86. člena delovnega zakonika). Od leta 2019 naj se prejemki izplačujejo v negotovinski obliki na bančni račun zaposlenega, kot je določeno v čl. 3. odstavek 86 delovnega zakonika. 3. odstavek 86. člena delovnega zakonika
"Izplačilo osebnega prejemka se opravi na plačilni račun, ki ga navede delavec, razen če je delavec osebno oddal papirno ali elektronsko vlogo za izplačilo prejemka."

Po navedeni določbi se osebno izplačilo osebnega prejemka lahko izvede le, če delavec pri delodajalcu vloži ustrezno vlogo.

Plača, ki se izplača zaposlenemu - na kaj morate biti pozorni?

O obliki nakazila plače za opravljeno delo odloča delavec. Pri gotovinskih plačilih velja spomniti, da delavec podpiše potrdilo o prejemu plačila, vendar določbe delovne zakonodaje delodajalca ne zavezujejo k uporabi tega načela.

Delodajalec, ki delavcu na roko izplačuje plačo, ima pravico zahtevati od njega potrdilo (člen 462 Civilnega zakonika). Če delavec odkloni, mu delodajalec ne sme izplačati plače delavcu ali pa jo položi v sodni depozit. Pri izplačilu plače v gotovini ima delodajalec pravico od delavca zahtevati potrdilo.

Primer 1.

G. Michał je osebno vložil vlogo za izplačilo osebnega prejemka. Delavec je avgusta 2020 zavrnil podpis potrdila o prejemu plačila za julij s strani delodajalca, zato delodajalec ni izplačal. Gospod Michał je vložil tožbo na sodišče, ki je delodajalcu naložilo izplačilo plače. Sodišče je tudi ugotovilo, da delodajalec zaradi zavrnitve prejema potrdila o plači ni bil dolžan izplačati.

Če delodajalec kljub pomanjkanju potrdila o prejemu plačila le-tega izplača in delavec sproži sodni postopek, ima delodajalec lahko težave z dokazovanjem izplačila. Posledica tega je lahko, da je zaposleni dvakrat plačan. Potrdilo o plači je dokument, ki ga je treba hraniti v plačilni evidenci. Poleg tega ima dokazno vrednost.

Delodajalec je dolžan za vsakega zaposlenega vzpostaviti in voditi individualno izkaznico s prejemki za delo in drugimi s tem povezanimi ugodnostmi. Takšno obveznost nalaga uredba o vodenju evidenc delavcev. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe o dokumentaciji zaposlenih vodi delodajalec za vsakega zaposlenega ločeno dokumentacijo v zadevah, povezanih z delovnim razmerjem, med drugim tudi izkaznico (seznam) izplačanih osebnih prejemkov in drugih prejemkov v zvezi z delom ter zahtevo delavca za izplačilo osebnega prejemka (3. odstavek 86. delovnega zakonika).

Potrdilo o prejemu plačila na zbirnem seznamu

Včasih lahko naletite na kolektivne plačilne liste, v katerih zaposleni potrdijo prejem svojega plačila. Vendar, ali je zakonito? Pri tem je treba najprej upoštevati določbe o varstvu osebnih podatkov. V skladu z GDPR zbirni dokument, ki vsebuje podatke, kot so ime, priimek in višina plače vsakega zaposlenega delavca, ne krši nikogaršnjih pravic, pod pogojem, da so osebe, katerih podatki so na dokumentu, privolile, da jih preberejo njihovi sodelavci. .

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je varneje uporabljati posamezne sezname za vsakega zaposlenega, ki prejme gotovino. V primeru, ko delodajalec vodi blagajno, je lahko potrditev tudi dokument KW (blagajna bo plačana).

Potrditev izplačila prejemka zaposlenemu na wFirma.pl

Potrdilo o prejemu plačila za delo je lahko dokument KW. Uporabnik sistema wFirma.pl, ki ima omogočen gotovinski modul, lahko preprosto doda potrdilo o plačilu. Po pripravi obračuna pojdite na zavihek ZAČETEK »BLAGAJNA» DODAJTE BANČNI DOKUMENT in s seznama izberite DODAJ DELATO.

Ko se v prvem polju prikaže okno, izberite, na koga se dokument nanaša - tukaj bo to zaposleni. Naslednje polje je mesto, kjer navedete, komu točno bo izplačano gotovino. Nato se določi datum za prenos sredstev. Pomembno je, da vnesete naslov, iz katerega poteka plačilo, npr. Prejemki za mesec junij 2020. Na samem koncu se poda znesek izplačila v skladu s pripravljeno plačilno listo.

Tako pripravljen dokument lahko natisnete tako, da izberete vnos in izberete NATISI GOTOVINSKI DOKUMENT.

Nato se na disk prenese izpis v formatu PDF, ki ga lahko pošljete zaposlenemu v podpis.

Podpisano KW je treba hraniti skupaj z drugimi dokazili o plačilu - priložite jih lahko na plačilni list ali osebno kartico za dvig gotovine zaposlenega.