Donacija v izobraževalne namene in nova davčna olajšava

Davek Na Storitve

V letnem davčnem obračunu za leto 2020 lahko podjetniki, ki opravljajo dejavnost, izkoristijo novo davčno olajšavo in znižajo višino obdavčljivega dohodka. Nova olajšava velja za donacije javnim ustanovam, ki izvajajo poklicno usposabljanje. Kdaj bo donacija v izobraževalne namene upravičena do olajšave in v kakšnem znesku?

Popust za poklicno izobraževanje – kdaj ga lahko izkoristite?

Izobraževalna olajšava velja po čl. 26 sek. 1 točka 9 lit. d Zakona o DDV in zadeva donacije javnim šolam, ki izvajajo poklicno izobraževanje, iz čl. 4. točka 28.a zakona o šolstvu ter javni zavodi in centri iz čl. 2. točka 4. tega zakona.

Davčno olajšavo za poklicno izobraževanje lahko uveljavljajo zavezanci, ki opravljajo dejavnost, obdavčeno na splošno, s pavšalnim davkom ali pavšalnim zneskom, evidentiranim v letnem davčnem obračunu za leto 2019 ali za naslednja leta. Pomembno je, da se kljub pogoju za vodenje podjetja davčna olajšava lahko odbije od dohodka, ki ni dohodek iz poslovne dejavnosti.

Upoštevati je treba tudi, da se skupni znesek donacij odšteje za namene:

 • javna korist,
 • versko bogoslužje,
 • darovanje krvi,
 • poklicno izobraževanje

ne sme presegati zneska, ki predstavlja 6 % dohodka v posameznem davčnem letu.

Kateri objekti so upravičeni do popusta?

Da bi lahko odtegnili donacijo za izobraževalne namene, jo je treba nakazati ustreznemu javnemu zavodu, ki izvaja izobraževanje v poklicih, vključenih v klasifikacijo poklicev v področnem izobraževanju. Takšne šole vključujejo:

 • petletna srednja tehniška šola
 • triletna industrijska šola prve stopnje,
 • dvoletna industrijska šola druge stopnje,
 • višješolsko šolo za osebe s srednješolsko izobrazbo ali srednjo industrijsko izobrazbo, z dobo poučevanja največ 2,5 leti,
 • javni zavod ali center, ki je ustanova vseživljenjskega učenja, ustanova praktičnega usposabljanja in center za usposabljanje in strokovni razvoj, ki omogoča pridobivanje in dopolnjevanje znanj, veščin in poklicnih kvalifikacij.

Izbrana šola lahko izvaja tudi druge izobraževalne storitve. Pomembno pa je, da predmet njenega izobraževanja sovpada z zgornjim seznamom. Donacije, ki bodo obračunane kot del izobrazbene olajšave, se lahko dajo samo javni šoli, le za namene poklicnega izobraževanja, ki naj izhaja iz pogodbe o donaciji. Šola, ki ji je namenjena donacija, se lahko izvaja v obliki dnevne, izredne ali večerne šole. Oblika izobraževanja v tem primeru ni pomembna.

Prenesti:

pdf
Donacije v letni davčni napovedi - KIS brošura.pdf Opis: ročno izpolnjevanje

Kaj podariti?

Donacije za izobraževanje ni mogoče dati v gotovini. Predmet donacije so lahko samo učni materiali ali osnovna sredstva, ki:

 • so popolni in uporabni,
 • niso starejši od 12 let.

Če zavezanec s takimi predmeti ne razpolaga, lahko za njihov nakup nameni lastna sredstva in jih šele nato podari ustrezni instituciji. Poleg tega mora pogodba o donaciji vsebovati podatke, da podarjeni predmeti izpolnjujejo zgornje pogoje, ki so upravičeni do ugodnosti.

Donacija za izobraževalne namene in davčno priznani stroški

Donacija se odšteje šele po koncu davčnega leta. V skladu s čl. 23 sek. 1. točke 11. ZDDV, dane donacije ne smejo predstavljati stroška davka. V nekaterih primerih obstajajo izjeme od tega pravila. Je pa odvisno od vrste darovalnega predmeta. Možnost koriščenja dodatka za poklicno izobraževanje velja le za donacije v obliki didaktičnega gradiva in osnovnih sredstev, ki niso starejša od 12 let.

Komercialno blago

Če se podjetnik odloči, da bo predmet, ki je njegovo komercialno blago, prenesel v nadaljnjo prodajo v obliki donacije, je dolžan na dan prenosa odpisati z njim povezane stroške, povezane s stolpcem 10 KPiR. Komercialno blago, dobavljeno v obliki donacije, ne sme predstavljati davčno priznanih stroškov.

Osnovna sredstva

Za davčnega zavezanca, ki se odloči za darovanje v izobraževalne namene, je morda najbolj koristno podariti predmete, ki predstavljajo v celoti amortizirano osnovno sredstvo. Pri osnovnih sredstvih se ob njihovi prenosu v obliki donacije del, ki se ne amortizira, ne more prislužiti. Vendar pravilnik ne zahteva odpisa dela stroška, ​​ki je že odpisan. V primeru, ko se davčni zavezanec odloči za prenos že v celoti odkupljenega osnovnega sredstva, bo zanj amortizirani del še vedno strošek davka, poleg tega pa bo, če bo izpolnjeval zahtevane pogoje, lahko vzel ugodnosti izobrazbene olajšave in donacijo odštejte v letnem davčnem obračunu. Vendar je treba opozoriti, da za odobritev olajšave podarjeno osnovno sredstvo ne sme biti daljše od 12 let.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Kako odšteti donacijo?

Pogoj za odbitek donacij za izobraževalne namene je praviloma pridobivanje dohodka iz poslovne dejavnosti. Davčna olajšava pa se odšteje od celotnega dohodka zavezanca iz vseh virov. Če torej podjetnik pridobiva dohodek iz več virov, potem (ne glede na to, katera donacija za izobraževalne namene bo prenesena) lahko zavezanec odbije od izbranega dohodka, obdavčenega po splošnih načelih, enakomerno ali od dohodka, obdavčenega s pavšalnim zneskom. na evidentirani dohodek.

Primer 1.

Podjetnik Stanisław opravlja pavšalno obdavčeno dejavnost in je dodatno zaposlen po pogodbi o zaposlitvi. Leta 2019 je podaril osnovno sredstvo, ki ga je uporabljal pri svojem poslovanju. Po koncu poslovnega leta se je izkazalo, da so poslovni prihodki majhni. Ali lahko podjetnik izkoristi dohodkovno olajšavo iz delovnega razmerja?

da. Kljub dejstvu, da je dejavnost pavšalno obdavčena, ima zavezanec pravico do odbitka nadomestila za izobraževanje od dohodka, doseženega na podlagi redne zaposlitve, ki je obdavčen po splošnih pogojih. Nato bo olajšava poravnana v letnem davčnem obračunu PIT-28. Vrednost podane donacije je treba določiti na podlagi tržne vrednosti predmeta, ob upoštevanju njegovega tehničnega stanja.

Donacijo za izobraževalne namene je mogoče poravnati v letnem davčnem obračunu PIT-36, PIT-36L ali PIT-28.Vrednost donacije, znesek za odbitje in podatke o prejemniku je potrebno dodatno navesti v prilogi PIT/O k letna izjava.

Poleg tega mora donator imeti pisno pogodbo o donaciji, ki bo vsebovala podatke, ki identificirajo pogodbene stranke, vrednost donacije in izjavo o sprejemanju donacije s strani prejemnika.