Darovanje nepremičnine podjetja - učinki v DDV in DDV

Davek Na Storitve

Ena od osnovnih komponent, ki se uporabljajo pri opravljanju dejavnosti, so nepremičnine. Zgodi pa se, da je podjetnik zainteresiran, da bi po daljšem obdobju uporabe nepremičnino podarila družba. Zato je vredno razmisliti o davčnih posledicah darovanja nepremičnine podjetja.

Darovanje nepremičnine na podlagi DDV

Morda je presenetljivo, da je donacija korporativne sestavine dejavnost, ki ima lahko posebne učinke na podlagi DDV. Opozoriti je treba, da v skladu s čl. 7 sek. 2 točka 2 Zakona o DDV se obdavčijo tudi za prenos blaga, ki pripada njegovemu podjetju, brezplačno s strani zavezanca, zlasti morebitne donacije, če je bil davčni zavezanec upravičen v celoti ali delno znižati znesek davka. zapadlih v višini vstopnega davka od nakupa, uvoza ali proizvodnje tega blaga ali njegovih sestavnih delov.

Kot posledica navedene določbe je v primeru, da zavezanec pri nakupu nepremičnine odbije vstopni davek, dajanje brezplačne donacije (ki je enako plačani dostavi blaga) dejavnost, ki je predmet DDV na strani darovalca.

Če je podjetnik pri nakupu ali izdelavi nepremičnine odbil vstopni davek, je naknadna daritev nepremičnine družbe dogodek, ki nastane obveznost plačila DDV.

Oprostitev darovanja DDV

Podjetnik, ki se sooča z možnostjo plačila DDV za načrtovano donacijo, se mora zavedati, da je možno izkoristiti davčno oprostitev. No, po čl. 43 sek. 1. točka 10. Zakona o DDV je dobava nepremičnin (tudi brezplačna) oproščena davka, razen kadar:

  1. dostava je opravljena ob ali pred prvim obračunom;

  2. od prve vselitve do predaje stavbe, objekta ali njihovih delov je minilo manj kot dve leti.

S prvim obračunom – v skladu s čl. 2. točka 14. zakona - pomeni dajanje v uporabo prvemu kupcu oziroma uporabniku ali začetek uporabe stavb, objektov ali njihovih delov za lastne potrebe, potem ko so:

  1. gradnjo oz

  2. izboljšanje, če so stroški, nastali za izboljšavo, v smislu dohodninskih predpisov znašali najmanj 30 % začetne vrednosti.

Kot vidite, je pogoj za koriščenje opisane oprostitve, da do prodaje nepremičnine pride dve leti po začetku uporabe nepremičnine za lastne potrebe.

Upoštevati pa je treba, da čeprav je za darovanje nepremičnine lahko koristila opisana oprostitev DDV, bo to povzročilo tudi popravek predhodno odbitnega DDV na izdatke za nakup in izboljšanje nepremičnine. Po čl. 91 odstavek. 6. Zakona o DDV, če je blago v obdobju popravka oproščeno davka - za namen popravkov se domneva, da je nadaljnja uporaba blaga oziroma storitve povezana le z dejavnostmi, ki so oproščene davka.

V skladu s čl. 91 odstavek. 2. Zakona o DDV je pri nepremičninah popravni rok kar 10 let.

Poleg tega obveznost popravka ne velja le za davek, odbiten od nakupa nepremičnine, temveč tudi za davek, odbit od stroškov za izboljšanje/posodobitev nepremičnine (če presegajo 15.000 PLN).

Primer 1.

Zavezanec je nepremičnino kupil v letu 2015. Od stroškov nakupa je odbil vstopni davek. Leta 2020 se je odločil, da sinu podari nepremičnino. V tem primeru je lahko podjetnik upravičen do oprostitve DDV po čl. 43 sek. 1. 10. točka Zakona o DDV. Hkrati bo moral podjetnik opraviti popravek vstopnega davka v minus v višini 4/10 zneska, odbitega ob nakupu.

Če je darovana nepremičnina oproščena plačila DDV in če je od nakupa oziroma izboljšave minilo manj kot 10 let, bo darovalec dolžan narediti negativni popravek prej odbitega vstopnega davka na stroške nakupa in izdelave.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Darovanje nepremičnine podjetja na podlagi DDV

V nadaljevanju obravnave predstavljene problematike na podlagi DDV je treba najprej poudariti, da pogodba o darovanju ni obdavčena z dohodnino po čl. 2 klavzula 1. točka 3. Zakona o DDV.

Vsaka pogodba o donaciji, vključno z darovanjem premoženja podjetij, je predmet davka na dediščino in darovanje. V tem primeru je davčna obveznost na prejemniku. Seveda lahko prejemnik v primeru darovanja med ožjimi družinskimi člani izkoristi popolno davčno oprostitev po čl. 4a zakona o davku na dediščino in darovanje.

Sama pogodba o podaritvi nepremičnine nima nobenih dohodninskih posledic. Ta vrsta pravnega posla je izključena iz obsega dohodnine.

Darovanje nepremičnin podjetja in popravek odpisov amortizacije

Začetno vrednost poslovnih nepremičnin vštejemo v stroške s sistematičnimi odpisi amortizacije. Zato se postavlja vprašanje, ali darovanje nepremičnin vključuje potrebo po popravku predhodno odbitih amortizacijskih stroškov.

Najprej bodimo pozorni na vsebino čl. 23 sek. 1. točka 49. ZDDV, ki navaja, da stroški, nastali za nakup postopoma porabljajočih se opredmetenih sredstev podjetja, ki niso vključena v osnovna sredstva v skladu s posebnimi predpisi - če se ugotovi, da se te sestavine ne uporabljajo za namene opravljajo poslovno dejavnost, vendar služijo osebnim namenom zavezanca, zaposlenih ali drugih oseb ali se neupravičeno nahajajo zunaj sedeža družbe.

Omenjena določba bi torej morala veljati za popravek stroškov, če se ugotovi, da nakup premoženja ni bil opravljen za namene poslovne dejavnosti, temveč za osebne namene zavezanca (navedene osebe). Ne predstavlja podlage za izločitev stroškov, ki nastanejo za pridobitev sredstev, ki so bila uporabljena za poslovne namene, nato pa umaknjena in podarjena.

Kot je pojasnil direktor Državne davčne informacije v posamični odločbi z dne 11. januarja 2018 št. 0112-KDIL3-3.4011.209.2017.2.KP, je v primeru darovanja osnovnih sredstev donacija kot ena od oblik odtujitev določi datum zaključka odpisov amortizacije. Vendar ne zahteva nobenih popravkov. Odpisi, ki so nastali v obdobju uporabe sredstva za namene dejavnosti, ostanejo za darovalca davčno priznani strošek. Zadnji odpis amortizacije na začetno vrednost amortiziranega osnovnega sredstva, ki se nato podari, se lahko opravi za mesec, v katerem je bila donacija opravljena.

V primeru podjetniške donacije nepremičnine že opravljene amortizacije ni treba prilagajati v minus. Odpisi, ki so nastali v obdobju uporabe sredstva za namene dejavnosti, ostanejo za darovalca davčno priznani strošek. Vendar donacija ne zahteva popravkov.

V povzetku tega članka je treba poudariti, da je darovanje nepremičnine pravni akt, ki ima posebne učinke tako pri DDV kot pri DDV. Zavezanci se splačajo zavedati morebitnih davčnih posledic, preden se odločijo za podaritev poslovne nepremičnine.