Ali naj skupaj z blagajno vodim še druge evidence?

Spletna Stran

Podjetniki, ki opravljajo dejavnost, so dolžni upoštevati predpise, ki se nanašajo na obračunavanje prihodkov pri davčnem uradu. Za ustrezno izpolnjevanje obveznosti morajo voditi različne vrste davčnih evidenc. Mnogi podjetniki morajo imeti blagajno. Zato se postavlja vprašanje, ali skupaj z blagajno voditi še druge evidence? mi odgovorimo.

Blagajna kot način beleženja prihodkov

Ena od osnovnih evidenc, ki se uporablja za pravilno evidentiranje doseženega dohodka, so blagajne. Obveznost uporabe blagajn v gospodarski dejavnosti je opredeljena v ustrezni uredbi ministra za finance o blagajnah. Pri tem pa je treba upoštevati, da začetek registracije z uporabo blagajn zavezancev ne odvezuje vodenja obstoječih evidenc.

Glede davka na dodano vrednost obveznost vodenja evidenc z blagajnami ni odvisna od statusa zavezanca. Zavezanci, ki prodajajo fizičnim osebam, ki ne opravljajo dejavnosti, in kmetom pavšalcem so dolžni voditi evidenco prometa in zneskov davka z uporabo blagajne. Zavezanci, ki so zavezanci ali objektivno oproščeni plačila DDV, promet, dosežen v blagajni, evidentirajo kot promet, oproščen plačila DDV.

Za davkoplačevalce, ki začnejo s prodajo blaga ali storitev v določenem letu, je oprostitev načeloma upravičena do preseganja zneska prometa v višini 20 tisoč PLN. zlot. Subjektivne in objektivne oprostitve so podrobneje opisane v članku: Oprostitev blagajne – kdo je upravičen?

obračuni DDV

Aktivni zavezanci za DDV, ki ta davek obračunavajo v oddanih mesečnih JPK_V7M ali četrtletnih JPK_V7K izjavah, morajo voditi tudi registre nakupov in prodaje DDV. S 1. oktobrom 2020 sta bila prijava DDV-7 in datoteka JPK_VAT likvidirana. Od tega obračunskega obdobja so aktivni zavezanci za DDV dolžni MF poslati novo strukturo datoteke JPK_V7. Izpis blagajne v datoteki JPK_V7 naj bo označen z "RO".

Davek na prihodek

Zavezanci za dohodnino vodijo davčno knjigo prihodkov in odhodkov oziroma evidenco prihodkov. Uvedba davčne blagajne ne spremeni njihovih sedanjih registracijskih obveznosti. Vpisi v evidenco prihodkov se izvajajo na podlagi izdanih računov za DDV, carinskih dokumentov, računov ter popravnih računov in popravkov, če je prodaja dokumentirana z računi.

Vknjižbe prihodkov se lahko izvajajo tudi na podlagi dnevnega izpisa računov. Pri prodaji brez računov se vpisi izvajajo na podlagi interne ID, izdane ob koncu dneva, v kateri en znesek prikazuje vrednost teh prihodkov za ta dan, razčlenjeno na prihodke, ki jih krije posamezen pavšalni znesek. stopnje na zabeležene prihodke.

Knjiga prihodkov

Če je bilo knjigovodstvo na zahtevo zavezanca zaupano računovodstvu, je zavezanec med drugim dolžan voditi evidenco prodaje v kraju poslovanja. V tem primeru pa obveznost vodenja evidence prodaje ne velja za zavezance, ki evidentirajo promet z uporabo blagajn.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

Zavezanci, ki evidentirajo promet z blagajnami, vpisujejo v knjigo na podlagi podatkov, ki izhajajo iz dnevnih poročil, popravljenih z vrednostmi za vračila blaga, ki izhajajo iz ločenih evidenc. Zavezanci lahko vpisujejo v knjigo na podlagi podatkov, ki izhajajo iz mesečnih obračunov dnevnih poročil. Zavezanci v knjigo ne vpisujejo zneskov, ki izhajajo iz računov, ki dokumentirajo prodajo, ki je bila predhodno evidentirana z uporabo blagajne, ampak so dolžni trajno združiti vrnjene originalne davčne račune s kopijami izdanih računov.

Zapisi

Nekateri zavezanci morajo poleg blagajne in evidence prodaje oziroma prometa voditi še druge evidence za davčne namene. Sem spadajo seznam osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, evidenca nakupov in prodaj deviznih vrednosti, evidenca posojil in delovnih evidenc, evidenca delovnega časa.