Nočitev zaposlenega v hotelu na stroške podjetja

Spletna Stran

Zavezanec, ki zaposluje delavce v opravljanju dejavnosti, ima pravico povečati davčno priznane stroške za odhodke, ki nastanejo v okviru delovnega razmerja. Najpogostejši stroški so bruto plače ter plačani prispevki za socialno varnost, ki jih financira delodajalec (plačnik). Kot veste, se v praksi pogosto zgodi, da so zaposleni v podjetju delegirani na službeno potovanje, na primer na srečanje z izvajalcem v drugo mesto. Ali je torej v takem primeru mogoče med davčne stroške vključiti tudi stroške bivanja zaposlenega v hotelu? Da, vendar z nekaj pogoji.

Stroški pridobivanja dohodka

Da lahko zavezanec v okviru opravljanja dejavnosti poveča davčno priznane stroške, morajo odhodki praviloma izpolnjevati pogoje, ki izhajajo iz opredelitve stroškov iz Zakona o dohodnini (DDV). V skladu s čl. 22 sek. 1, se odhodki lahko vštejejo v stroške davka, če so nastali zaradi pridobivanja prihodkov oziroma zaradi zagotavljanja ali vzdrževanja vira teh prihodkov. Izjema so izdatki, ki jih zakonodajalec navaja v čl. 23 sek. 1, ki – ne glede na namen nastanka – ne sme predstavljati davčno priznanega stroška.

Pomembno je, da mora zavezanec upoštevati, da so vsi izdatki, ki nastanejo v okviru dejavnosti, ustrezno dokumentirani, npr. v obliki računov ali računov, saj mu takšno obveznost nalaga Uredba ministra za finance o vodenju davčne knjige oz. prihodki in odhodki.

Šele po dokazovanju neposredne ali posredne povezanosti dokumentiranih odhodkov s pridobljenimi dohodki lahko zavezanec davčnemu uradu zmanjša dohodnino. To velja tudi za izdatke, ki nastanejo pri zaposlovanju delavcev.

Stroški nastanitve zaposlenih

V zvezi s službenimi potovanji zaposlenih v podjetju lahko zavezanec med davčno priznane stroške vključi stroške, ki jih imajo na službenem potovanju. Tu lahko med drugim navedete prehrana zaposlenih, potni stroški, stroški uporabe lokalnega prevoza in stroški nastanitve v kraju začasnega bivanja. Prav tako je treba sestaviti priporočilo za službeno potovanje.

Obveznost ustrezne dokumentacije velja tudi za stroške, ki jih imajo zaposleni pri opravljanju dejavnosti, nujnih na službenem potovanju, vključno z bivanjem.Podjetnik, da lahko podani odhodek vključi med davčne stroške, mora pridobiti ustrezno knjigovodsko listino – račun ali račun. Nato na podlagi dokumenta strošek vpišemo v stolpec 13. KPiR - Drugi odhodki.

Pomembno je, da pri aktivnih zavezancih za DDV ni pravice znižati dolgovanega davka za znesek davka, ki je obračunan na računu za nastanitev zaposlenega, saj so po določbah Zakona o DDV hotelske storitve izključene iz ta možnost - podobno kot pri gostinskih storitvah (4. točka 1. odstavka 88. člena Zakona o DDV).

Potrdilo o priznanju stroškov za nastanitev zaposlenega v hotelu kot stroška davka je individualna razlaga direktorja davčne zbornice v Łódźu z dne 18. septembra 2013 (IPTPB3 / 423-240 / 13-2 / GG), v kar je izjavil:

»Osnovni pogoj za knjiženje izplačanih zneskov delavcu glede plačano nastanitev do davčno priznanih stroškov je dokazati, da bo delo, ki ga je zagotovil, opravljeno za dosego (ohranjanje ali zavarovanje) dohodka. Če je ta pogoj izpolnjen, bodo davčno priznani stroški enakovredni stroškom nastanitve, ki se povrnejo zaposlenemu."

Zato mora zavezanec, vključno s povračilom stroškov, ki so nastali za nastanitev zaposlenega med službenim potovanjem kot davčno priznani stroški, upoštevati, da je dolžnost zavezanca dokazati razmerje s pridobljenim dohodkom.