Dokument WZ je osnova za vpise v knjigo prihodkov in odhodkov

Spletna Stran

Dokument WZ je potrdilo o skladišču, ki dokumentira izpustitev materiala ali blaga navzven. Tesno je povezan z upravljanjem skladišča, ki ga izvaja podjetje, in veljavnimi pravili v zvezi s tem. Prodajalec ni dolžan izdati dobavnice za vsako dobavnico, je pa dolžan izdati račun/potrdilo za vsako izdano dobavnico, za enega izvajalca pa so to lahko zbirni računi za več dobavnic.

WZ dokument kot računovodski dokument

V skladu s 3. odstavkom 12. člena Uredbe ministra za finance z dne 26. avgusta 2003 o vodenju davčne knjige prihodkov in odhodkov so osnova za vpise v knjigo računovodski boni, ki so:

1) računi za DDV, računi RR DDV, računi MP DDV, carinski dokumenti, računi in korektivni računi ter popravki, v nadaljnjem besedilu "računi", ki izpolnjujejo pogoje, določene v posebnih predpisih, oz.

2) druga dokazila iz 13. in 14. člena, ki potrjujejo dejstvo, da je bila poslovna transakcija opravljena v skladu z njenim dejanskim potekom in vsebuje najmanj:

  • zanesljiva identifikacija izdajatelja ali navedba strank (ime in naslovi), ki sodelujejo pri poslovanju, na katerega se dokazilo nanaša,
  • datum izdaje dokazila in datum ali obdobje gospodarske operacije, na katero se dokazilo nanaša, pod pogojem, da če datum gospodarske transakcije ustreza datumu izdaje dokazila, zadostuje navedba enega samega datuma,
  • predmet gospodarskega delovanja in njegova vrednost ter njegova količinska opredelitev, če je predmet delovanja merljiv v naravnih enotah,
  • podpise oseb, pooblaščenih za ustrezno dokumentiranje poslovanja - označene s številko ali drugače, ki omogočajo povezavo dokazila z računovodskimi vknjižbami, ki so na njegovi podlagi opravljene.

V zvezi z navedenim je WZ lahko računovodski dokument, saj vsebuje tako podatke izdajatelja kot prejemnika, datum, specifikacijo posla glede na predmet in količino ter podpise pooblaščenih oseb.

Dokument WZ v primeru izdajatelja

Če zavezanec, ki opravi prodajo, izda GIN v zvezi s prodajo, ta dokument zanj ni računovodska listina in se ne evidentira v KPiR. Gre le za dokazilo o izpustu blaga oziroma materiala iz skladišča, ki bo posledično zaračunan in tako bo prihodek od tega posla šel v KPiR. V skladu s čl. 14 sek. 1c, datum nastanka dohodka je datum izročitve artikla, prodaje lastninskih pravic ali izvedbe storitve ali delne izvedbe storitve, vendar najkasneje na datum izstavitve računa ali prejema dolgovanega zneska. .

WZ dokument v primeru prejemnika

Za zavezanca, ki prejme dobavnico, je lahko knjigovodska listina in se vključi v davčni register, če gre za nakup osnovnega materiala ali komercialnega blaga, ki je bilo dostavljeno v obrat ali je bilo s katerim se trguje pred prejemom računa. Ker je treba po 17. § 1. nakup osnovnega materiala in trgovskega blaga vpisati v knjigo takoj po prejemu, najkasneje pred oddajo v skladišče, predelavo ali prodajo.

Začnite brezplačno 30-dnevno preizkusno obdobje brez obveznosti!

V takem primeru je treba dobavo knjižiti na KPiR v skladu s specifikacijo WZ. Podjetnik naj bo pozoren na to, da specifikacija izpolnjuje zahteve, ki jih določa pravilnik za opis, ki je pripravljen v podobnem primeru, vendar ob odsotnosti ustreznega dokumenta prodajalca. Tak opis mora v skladu s § 16 odst. 2. Uredba ministra za finance o vodenju KPiR - ime, priimek (firma) in naslov dobavitelja, količina in vrsta ter cena na enoto in vrednost materiala (oz. trgovskega blaga).

Če torej prejeti dokument WZ izpolnjuje zgoraj navedene kriterije, se na njegovi podlagi vpiše v knjigo in shrani kot dokazilo o nakupu skupaj s priloženim računom, poslanim kasneje. Morebitna razlika glede na vrednost, navedeno na računu, mora biti vpisana v knjigo (evidenco) na dan prejema računa.

Če je zavezanec v istem mesecu prejel materialno oziroma komercialno blago in račun za ta material oziroma komercialno blago, se prejetemu računu priloži dokument WZ, na podlagi prejetega računa pa se vknjižbe v knjigo. Podobno, če zavezanec prejme WZ hkrati z računom, dokument WZ zanj ne predstavlja računovodskega bona in v knjigo vpisuje le na podlagi računa.