Na računu s stroški ni NIP kupca

Davek Na Storitve

Pri nakupovanju v poslovne namene se zgodi, da prejeti račun za DDV nima davčne številke kupca. Ali taka situacija diskvalificira tako dokumentiran odhodek od vključevanja v stroške in ne omogoča odbitka DDV?

Položaj uradov in predpisi

Nesporno je, da uredba o izdajanju računov določa potrebo po vključitvi davčnih številk v prodajne listine tako za prodajalca kot za kupca. Davčni organi pa dopuščajo vključitev v stroške računov, ki pomotoma ne vsebujejo številke NIP kupca in – še več – dajejo možnost odbitka DDV od njih. Postavljajo pa pomemben pogoj - preostali identifikacijski podatki, to je ime in naslov, so pravilni in omogočajo nedvoumno navedbo, da je nakup opravil ta in ne drug subjekt. Račun je po mnenju davčnih organov namenjen predvsem dokumentiranju dejanskega poteka gospodarskih dogodkov, nepriznavanje kupčeve NIP številke pa je mogoče obravnavati kot tehnično napako – manjšo napako.

Nujnost izdaje popravnega obvestila

Čeprav je dovoljeno knjižiti račun brez davčne številke kupca, ima kupec, če so drugi podatki pravilni, po prejemu računa z nepopolnimi podatki možnost, da manjkajočo vsebino dopolni s popravkom. Je računovodski dokument, ki vam omogoča popravek podatkov prejetega računa, ki naj vsebuje predvsem:

  • OPOMBA POPRAVKA termina,
  • zaporedno številko in datum izdaje,
  • ime in priimek oziroma imena zavezanca in kupca blaga oziroma storitev ter njun naslov ter številka, po kateri je davčni zavezanec identificiran za davek, ter številka, po kateri je identificiran kupec blaga ali storitev za davek ali davek na dodano vrednost, po katerem je prejel blago ali storitve,
  • podatke, ki jih vsebuje račun, na katerega se nanaša popravek (datum njegove izdaje in datum zaključka ali zaključka dobave blaga ali izvedbe storitve, če je ta datum naveden in se razlikuje od datuma izdaje račun),
  • navedba vsebine popravljenih informacij in pravilne vsebine.

Možno je tudi - namesto izdaje popravka - prijaviti napako prodajalcu sam in izdati popravni račun na napačno izdan originalni dokument.

Kdaj davčna številka kupca ni potrebna?

Vendar pomanjkanje davčne številke na računu ne pomeni vedno potrebe, da kupec izda popravek ali račun, s katerim prodajalec popravi podatke. Predpisi predvidevajo izjeme, ko se lahko izpustijo podatki o identifikacijski številki kupca na računu. Tako je pri računih za dobavo električne in toplotne energije, kabelskega plina ter opravljanje telekomunikacijskih, radiokomunikacijskih in »komunalnih« storitev (navedene v točkah 140-153, 174, 175 Priloge 3 Zakona o DDV).

Pri prejemu računa brez davčne številke podjetnika ni treba zavrniti, ker ni v celoti skladen z veljavnimi predpisi. Če se je z njim dokumentirana transakcija dejansko zgodila in je bila pravilno poravnana, je dovoljeno knjiženje na podlagi dokumenta z izpuščeno davčno številko kupca.