Amortizacija stanovanja, ki se uporablja v poslovni dejavnosti

Spletna Stran

Davkoplačevalci pogosto uporabljajo stanovanja za poslovanje. Takšni prostori se lahko uporabljajo kot pisarna podjetja (v celoti ali delno) ali se najamejo. V takšni situaciji je vredno razmisliti, kakšna morebitna amortizacija stanovanja vam bo omogočila znižanje davčne osnove in s tem plačilo manj davka.

Kaj je amortizacija?

Amortizacija je pravni izraz dotrajanosti nepremičninskih predmetov, katerih nabavna vrednost se ne priznava kot davčno priznani stroški. Naloga amortizacije je porazdelitev stroškov, ki jih ima davčni zavezanec, na obdobje, daljše od davčnega leta. V skladu z zakonom o dohodnini se načeloma amortizirajo:

  • objekti, zgradbe in prostori v ločeni lasti,
  • stroji, naprave in prevozna sredstva,
  • Drugi predmeti.

Pri tem je treba opozoriti, da morajo biti amortizirana sredstva v lasti ali skupni lasti davčnega zavezanca.

Stanovanje nedvomno izpolnjuje navedene kriterije. Poleg tega predpisi ne prepovedujejo amortizacije takoj, ko se del stanovanja uporablja za poslovne namene. Pravilnik ne vsebuje omejitev amortizacije, kadar se dejavnost opravlja v stanovanju. Odpis amortizacije pa se lahko opravi samo za del, ki se uporablja za poslovno dejavnost. Prav tako davčni organi sprejemajo možnost amortizacije stanovanja v delu, ki je namenjen poslovni dejavnosti, kar je potrdil direktor davčne zbornice v Bydgoszczu v dopisu ITPB1 / 415-367 / 14 / MW z dne 25. junija 2015. , v katerem beremo:

(...) je treba navesti, da ker prosilec uporablja le del kupljenega stanovanja za namene, povezane s svojo poslovno dejavnostjo, deloma pa za osebno - stanovanjske namene, lahko stanovanje vpiše v register osnovnih sredstev, vendar - v skladu s čl. 22f odstavek.4 - lahko opravi odpis amortizacije le od dela svoje začetne vrednosti, ki ustreza razmerju med uporabno površino, ki se uporablja za poslovne dejavnosti, in celotno uporabno površino stanovanjskega prostora. (...)

Vzpostavitev začetne vrednosti

Prvi korak k amortizaciji stanovanja je določitev njegove začetne vrednosti. Ta vrednost bo predstavljala osnovo za odpis amortizacije in s tem vplivala na njihovo višino.

V primeru odplačevanja stanovanja je zadeva enostavna, saj bo načeloma izhodiščna vrednost kupnina, povečana za stroške, povezane z njegovim nakupom (npr. notarski stroški) in po možnosti zmanjšana za DDV (če je davčni zavezanec upravičen na takšno znižanje v skladu z določbami zakona o DDV).

Če je zavezanec stanovanje prejel v dedovanje, darovanje ali kako drugače brezplačno, je izhodiščna vrednost stanovanja njegova tržna vrednost, razen če je v darovalni pogodbi ali drugi pogodbi o brezplačnem prenosu nepremičnine določena vrednost stanovanja v znesek nižji od tržne vrednosti. V tem primeru kot začetno vrednost uporabimo vrednost, določeno v pogodbi.

V primeru, da podjetnik, ki je fizična oseba, ki želi stanovanja uporabljati v svoji dejavnosti, ne more določiti kupnine, ima možnost samostojno ceniti stanovanje in prevzeti izhodiščno vrednost v znesku, ki nastane. po lastni cenitvi ob upoštevanju tržnih cen istovrstnega stanovanja od decembra pred letom, v katerem je bil vzpostavljen register osnovnih sredstev. Vendar pa mora pri tej cenitvi upoštevati stopnjo dotrajanosti prostorov.

Ko so prostori sami zgrajeni, bodo začetna vrednost stroški njegove proizvodnje. Vendar pa davčni zavezanec med proizvodne stroške ne sme vključiti vrednosti lastnega dela, zakonca, otrok, administrativnih stroškov, stroškov poslovanja in finančnega poslovanja (zlasti posojil, obresti). Če podjetnik sam ne more določiti stroškov proizvodnje, bo to storil strokovnjak, ki ga imenuje zavezanec. Seveda je treba upoštevati tržne cene tovrstnih prostorov ter stanje in stopnjo njihove obrabe.

Če pa gre za prostor, ki je v skupni lasti zavezanca, bo začetna vrednost prostorov vrednost, določena na ravni, na kateri ostane zavezančev delež v skupni lasti tega prostora. Izjema so pri tem prostori, ki so del zakonske solastnine. V primeru, ko eden od zakoncev posluje v stanovanju, ki sestavlja zakonsko skupnost, lahko za začetno vrednost vzame njegovo celotno vrednost, če pa bi oba zakonca poslovala v tem stanovanju, lahko vsak od njiju vzame le polovico svoje vrednost kot začetno vrednost.

Davčni zavezanci lahko določijo začetno vrednost stanovanjskih stavb ali stanovanjskih prostorov ob predpostavki, da je v vsakem davčnem letu vrednost, ki predstavlja zmnožek kvadratnih metrov uporabne površine stavbe ali prostorov, ki jih uporablja lastnik, jih daje v najem ali uporablja lastnik in lastnik. znesek 988 PLN (za uporabno površino se šteje površina, vzeta za davčne namene). nepremičnine). Vendar je poenostavljena metoda trenutno nedonosna, saj znesek 988 PLN za 1 kvadratni meter nikakor ne ustreza tržni vrednosti kvadratnega metra stanovanja.

Amortizacija stanovanj - metode

Davčni zavezanec se lahko odloči, da bo pridobljeno stanovanje vključil med osnovna sredstva in ga amortiziral, če je pričakovana doba uporabe stanovanja v dejavnosti daljša od enega leta (1. odstavek 22.a člena v povezavi z drugim odstavkom 22.a. ). Zakon o DDV).

V primeru stanovanjskih prostorov, ki so osnovna sredstva, so možne naslednje metode amortizacije:

  • amortizacija po metodi enakomernega časovnega amortiziranja (prvi odstavek 22.i člena Zakona o PIT) oz.
  • amortizacijo po individualno določeni amortizacijski stopnji, če se pridobljeno stanovanje lahko šteje za uporabljeno ali izboljšano v smislu predpisov.

Amortizacija po metodi enakomernega časovnega amortiziranja

Pri metodi enakomernega časovnega amortiziranja se amortizacijski odpisi osnovnih sredstev izvajajo po amortizacijskih stopnjah, določenih v Seznamu amortizacijskih stopenj. V primeru stanovanjskih prostorov, ki so uvrščeni pod oznako KŚT 122, je letna amortizacijska stopnja 1,5 %. Odpisi amortizacije se izvajajo od začetne vrednosti stanovanja, in sicer od prvega meseca po mesecu, v katerem je bil prostor vpisan v register osnovnih sredstev, do konca meseca, v katerem je seštevek amortizacijskih odpisov. izenačena z njihovo začetno vrednostjo ali v kateri so bila vpisana v register osnovnih sredstev stanje likvidacije, odtujena ali ugotovljena pomanjkljivost.

Seznam letnih amortizacijskih stopenj

Položaj

Oceniti%

Simbol KŚT
(skupina ali podskupina ali vrsta)

Ime osnovnega sredstva

Povezava s KRŚT

1

2

3

4

5

01

1,5

11

Stanovanjske stavbe

15, 16

 

 

122

Stanovanjski prostori

 

Amortizacija po individualno dogovorjeni amortizacijski stopnji

Zavezanci lahko določijo tudi posamezne amortizacijske stopnje za rabljena ali izboljšana osnovna sredstva, ki so prvič vpisana v register osnovnih sredstev. Obdobje, v katerem se stanovanje amortizira, ne sme biti krajše od 10 let.

Za osnovna sredstva se štejejo:

  1. uporabljeni - če zavezanec dokaže, da so bili uporabljeni najmanj 60 mesecev pred pridobitvijo, oz.
  2. izboljšano - če so izdatki, ki jih je imel zavezanec za izboljšavo pred vpisom v evidenco, znašali najmanj 30 % izhodiščne vrednosti (tretji odstavek 22.j člena ZPDV).